Paraszat Nicawim – Wajelech

Nicawim

?Rzeczy ukryte nale?? do Pana, Boga naszego, a rzeczy objawione – do nas i do naszych syn?w na wieki, by?my wykonali wszystkie s?owa tego Prawa?. (Dwarim 29:28)Nauczano: Eleazar b. Dordia nie przepuszcza? ?adnej nierz?dnicy na tym ?wiecie. Pewnego razu, us?yszawszy o tym? ?e w jednym z nadmorskich miast, mieszka nierz?dnica kt?ra przyjmuje sakiewk? denar?w za sw? pos?ug?, chwyci? sakiewk? denar?w i uda? si? na spotkanie z ni?, przemierzaj?c siedem rzek. Kiedy z ni? by?, nierz?dnica wypu?ci?a naraz g??boki wydech m?wi?c: Tak, jak ?w oddech nie ma mo?liwo?ci powr?ci? sk?d przyszed?, tak skrucha Eleazara b. Dordia nigdy nie zostanie przyj?ta.?

Poszed? wi?c i usiad? mi?dzy wzg?rzami i g?rami i wykrzykn??: ?O wzg?rza i g?ry, pro?cie o ?ask? dla mnie!?
Wzg?rza i g?ry odpar?y: Jak mamy modli? si? za ciebie? My same jeste?my w potrzebie, jak napisane jest: ?Bo g?ry mog? ust?pi? i pag?rki si? zachwia?.? (Ksi?ga Izajasza, 54:10)
Zawo?a? wi?c? znowu: ?Niebo i ziemio, pro?cie o ?ask? dla mnie!?
Niebo i ziemia odpowiedzia?y: ?Jak mamy si? modli? za ciebie? Same jeste?my w potrzebie, jak napisane jest: ?Niebo jak dym si? rozwieje i ziemia zwiotczeje jak szata.? (tam?e, 51:6)

Zawo?a?: ?S?o?ce i ksi??ycu, pro?cie o ?ask? dla mnie!?
Oni jednak r?wnie? odpowiedzieli: ?Jak mamy modli? si? za ciebie? Sami jeste?my w potrzebie, jak napisane jest: ?Ksi??yc si? zarumieni, s?o?ce si? zawstydzi? (tam?e, 24:23).
Zawo?a? wi?c: Gwiazdy i gwiazdozbiory, pro?cie o ?ask? dla mnie! Odpowiedzia?y: ?Jak mamy modli? si? za ciebie? Same jeste?my w potrzebie, jak napisane jest: ?Niebiosa zwijaj? si? jak zw?j ksi?gi, wszystkie ich zast?py opadaj?.? (tam?e, 34:4)
Powiedzia?: ?Ta sprawa zale?y wi?c jedynie odemnie!? W?o?y? sw? g?ow? pomi?dzy kolana i p?aka? g?o?no, a? dusza jego ulecia?a.
S?yszany by? wtedy niebia?ski g?os: ?Eleazar b. Dordai ma zagwarantowane miejsce w przysz?ym ?yciu!?…
Rabi [s?ysz?c te s?owa] zap?aka? i powiedzia?: ?Niekt?rzy zdobywaj? ?ycie wieczne przez wiele lat, inni w ci?gu godziny!?
Rabi rzek? r?wnie?: ?Skrucha nie tylko zawsze jest przyjmowana, ci, kt?rzy dokonuj? skruchy nazywani s? ?Rabinami?!

Talmud Bawli, Awoda Zara 17a?

Wajelech

Polecenie to bowiem, kt?re ja ci dzisiaj daj?, nie przekracza twych mo?liwo?ci i nie jest poza twoim zasi?giem. Nie jest w niebiosach, by mo?na by?o powiedzie?: Kt?? dla nas wst?pi do nieba i przyniesie je nam, a b?dziemy s?ucha? i wype?nimy je. I nie jest za morzem, aby mo?na by?o powiedzie?: Kt?? dla nas uda si? za morze i przyniesie je nam, a b?dziemy s?ucha? i wype?nimy je. S?owo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, by? je m?g? wype?ni?. (Dwarim 30:11-14)

W innym miejscu uczyli?my si?: Je?li poci?? je na oddzielne p?ytki, wsadzaj?c piasek pomi?dzy ka?d? p?ytk?: R. Eliezer og?osi?, ?e jest to czyste, a M?drcy zadeklarowali, ?e nieczyste; chodzi o piec Aknai. Dlaczego [piec] Aknaia? ? R. Juda powiedzia? w imieniu Samuela: [Znaczy to], ?e on obj?li to argumentami jak w?? i udowodnili, ?e jest nieczyste. Nauczano: Tego dnia R. Eliezer przedstawi? wszystkie argumenty jakie mo?na by by?o sobie wyobrazi?, ale oni nie zaakceptowali tego. Rzek? do nich: ?Je?li chalacha stoi po mojej stronie, niech drzewo karobowe to udowodni!? Wtedy drzewo porwa?o si? z miejsca na odleg?o?? stu ?okci ? inni deklaruj?, ?e na czterysta ?okci. ?Drzewo karobowe nie ma mo?liwo?ci przedstawi? dowodu?- odparli. Kontynuowa?: ?Je?li chalacha stoi po mojej stronie, niech strumie? rzeki to udowodni!? Na te s?owa strumie? rzeki pop?yn?? do ty?u. Rzek? zn?w do nich: ?Je?li chalacha stoi po mojej stronie, niech ?ciany budynku szko?y udowodni? to?, po czym ?ciany szko?y pochyli?y si? ku ziemi. Jednak R. Joszua skarci? je, m?wi?c: ?Czemu wtr?cacie si? do sporu uczonych na temat chalachy?? ?ciany nie upad?y wi?c na ziemi?, z szacunku dla R. Joszuy, nie podnios?y si? r?wnie? do stanu wyj?ciowego, z szacunku dla R. Eliezera; stoj? wi?c tak nadal pochylone. Powiedzia? zn?w do nich: ?Je?li chalacha stoi po mojej stronie, niech Niebiosa to udowodni?!? Us?yszano Niebia?ski G?os: ?Dlaczego sprzeczacie si? z R. Eliezerem, przecie? widzicie, ?e halacha we wszystkich sprawach stoi po jego stronie!? R. Joszua powsta? wtedy i zawo?a?: ?To nie jest w niebie.? C?? on mia? na my?li? ? R. Jeremia rzek?: Tora ju? zosta?a dana na G?rze Synaj; nie zwracamy ju? uwagi na Niebia?ski G?os, bo dawno temu napisane zosta?o w Torze na G?rze Synaj: Decyzja podejmowana jest zgodnie z opini? wi?kszo?ci.
Talmud Bawli, Baba Macija 59a

R. Natan spotka? Elijasza. Zapyta? go: ?Co ?wi?ty, niech b?dzie B?ogos?awiony, robi? ostatniej godziny?? ? ?mia? si? [z rado?ci?]? – odpowiedzia? Eljasz ? m?wi?c: ?Moi synowie pokonali mnie, moi synowie pokonali mnie.? Powiedziane by?o: Tego dnia wszystkie rzeczy, uznane przez R. Elieazara za nieczyste zosta?y przyniesione i spalone. Nast?pnio odby?o si? g?osowanie i zosta? ekskomunikowany. Powiedzieli: ?Kto p?jdzie i go poinformuje?? Ja p?jd? ? odpar? R. Akiwa ? gdy? je?li p?jdzie to zrobi? nieodpowiednia osoba, mo?e ona zniszczy? ca?y ?wiat. Co zrobi? R. Akiwa? Za?o?y? czarne odzienie, owin?? si? na czarno i usiad? w odleg?o?ci czterech ?okci od niego. Akiwa ? rzek? R. Eliezer ? co? takiego wydarzy?o si? dzisiaj? Mistrzu ? odpar? R. Akiwa ? wydaje mi si?, ?e twoi towarzysze trzymaj? si? z daleka od ciebie. Na te s?owa R. Eliezer poda? swe szaty, zdj?? buty i usiad? na ziemi, a z jego oczy pop?yn??y ?zy. ?wiat zosta? pora?ony ? jedna trzecia upraw oliwnych, jedna trzecia upraw zbo?a, jedna trzecia upraw j?czmienia. Niekt?rzy twierdz?, ?e ciasto ros?o w r?kach kobiet.