Paraszat Wajera

Drodzy przyjaciele, zako?czyli?my cykl talmudycznych przypowie?ci, zwi?zanych z 52 parszajot. Wraz z dzisiejsz? parsz? otwieramy nowy cykl kr?tkich sentencji – m?dro?ci chasydzkich , jako pierwszy – Kalman Klonimus Epsztejn, autor dzie?a ?Maor weSzemesz?.

Paraszat Wajera ? tajemnica pere?.

Pan ukaza? si? Abrahamowi pod d?bami Mamre, gdy ten siedzia? u wej?cia do namiotu w najgor?tszej porze dnia. (Bereszit 18:1)

Raszi wyja?nia:
?[On] ukaza? si? Abrahamowi ? aby odwiedzi? chorego. R. Chama bar Chanina powiedzia?: – To by? trzeci dzie? po jego obrzezaniu i B-g przyszed? zapyta? si? o jego pomy?lno??.? (Raszi, Bereszit 18a)

W Judai?mie istnieje mocny zwi?zek pomi?dzy cia?em a dusz?. Judaizm uczy, ?e zdrowie cia?a zale?ne jest od zdrowia duszy i czasami choroba cia?a jest konsekwencj? choroby duszy.? Idea ta podkre?lana jest szczeg?lnie w chasydy?mie.

Midrasz opowiada o Margalit (naszyjnik z pere?), kt?ry wisia? na szyji Abrahama. Ka?dy chory, kt?ry spojrza? na owe per?y by? natychmiastowo uzdrowiony.

Rabin Kalman Klonimus w swym dziele ?Maor weSzemesz? opisuje kilka poziom?w uzdrawiania chorych przez cadykow: s? tacy kt?rzy lecz? przez czyn, np. dotykanie chorego, k?adzenie r?k na ciele chorego i b?ogos?awienie go. Wi?kszy cadyk potrafi leczy? poprzez samo spojrzenie na chorego. Jednak w przypadku najwi?kszych cadyk?w wystarczy, ?e chory spojrzy na cadyka i to go uzdrowi. ?I dzieje si? tak, poniewa? ?wi?ta Szechina rezyduje w cadyku, i kiedy chory widzi cadyka, w jego sercu budzi si? tszuwa (skrucha) i ta tszuwa uzdrawia go.?

Tak wyja?nia ?Maor weSzemesz?. ?r?d?o owej idei znajdziemy w misznie z ksi?gi ?Rosz Haszana? (29)

Napisane jest: ?I sta?o si?, ?e gdy podnosi? Moj?esz r?k? swoj?, przemaga? Israel..? (Szemot 17:11). Czy r?ka Moj?esza prowadzi?a wojn? lub rozbija?a wroga? Nie, znaczeniem tych s??w jest to, ?e tak d?ugo jak lud Izraela zwraca swe my?li i serca w kierunku swego Ojca, tak d?ugo Israel zwyci??a. W przeciwnym razie upada. Podobnie uczy nas inny fragment Tory, napisane jest: ?Zr?b sobie w??a, a utwierd? go na drzewcu, i b?dzie, ?e ktokolwiek uk?szony na? wejrzy, wyzdrowieje.? (Bamidbar 21:8). Czy w?? ten zabija? czy utrzymywa? przy ?yciu? Nie, [s?owa te wskazuj? na to, ?e] kiedy lud Izraela zwraca? swe my?li i serca w kierunku swego Ojca, zdrowia?. W przeciwnym razie traci? zdrowie.

I to w?a?nie jest tajemnica pere? (Margalit), kt?re wisia?y na szyji Abrahama. Margalit symbolizowa? Szechin? (Bosk? obecno??), kt?ra przysz?a ?odwiedzi? chorego? i uzdrowi? go. Nie tylko leczy? chorego Abrahama ale da? mu tak?e zdolno?? budzenia w sercach ludzi tszuwy, i w ten spos?b leczy? chorych. To w?a?nie jest tajemnica Margalit.