Paraszat Chaje Sara

Najpierw Tora opowiada nam o Akedat Icchcak:
?Potem Abraham si?gn?? r?k? po n??, aby zabi? swego syna…? (Bereszit 22:10)

A nast?pnie opowiada o rodzinie Abrahama:
?Po tych wydarzeniach doniesiono Abrahamowi: Milka r?wnie? urodzi?a syn?w twemu bratu, Nachorowi… Betuel za? by? ojcem Rebeki… ?(tam?e, 22:20-23)

Tak zaczyna si? Parszat Chaje Sara:
?Sara doczeka?a si? stu dwudziestu siedmiu lat ?ycia. Zmar?a ona w Kiriat-Arba…? (23:1-2)

Po up?ywie kilku lat zacz?to poszukiwania ?ony dla Icchaka:
?Zawo?ali zatem Rebek? i spytali: ?Czy chcesz i?? z tym cz?owiekiem?? A ona odpowiedzia?: ?Chc? i???. (24:58)

W rezultacie swej podr??y Rebeka spotyka Icchaka:
?Wyszed? bowiem pogr??ony w smutku na pole przed wieczorem. Podni?s?szy oczy ujrza? zbli?aj?ce si? wielb??dy. Gdy za? Rebeka podnios?a oczy, spostrzeg?a Izaaka, szybko zsiad?a z wielb??da… ?(24:63-64)

Rabin Klonimus Kalman naucza:
Kaba?a postrzega akt stworzenia ?wiata jako cudowny akt stworzenia r?wnowagi ? pomi?dzy fizyczn? materi? a dobrem i z?em, pomi?dzy dawaniem i braniem itp. Wed?ug Kaba?y centralna r?wnowaga odnosi si? do atrybutu ?chesed? (dobro?) a ?gwura? (m?stwo), mi?dzy ?rahamim? (mi?osierdziem) a ?dinim? (s?d – sprawiedliwo??), innymi s?owy, pomi?dzy pragnieniem Stw?rcy by wyposa?y? stworzenie w najlepsze w?a?ciwo?ci, a Jego pragnieniem by s?dzi? swe stworzenie zgodnie z zasadami sprawiedliwo?ci.

I tak, dla przyk?adu ? Abraham reprezentuje ?chesed?, a jego ?ona Sara ?gwura?. Ich syn ? Icchak reprezentuje ?gwura?, natomiast jego ?ona Rebeka ?chesed?. Ka?dy z nich zapewnia r?wnowag? dla swego partnera.

Oto sekwencja wydarze?, na podstawie tekstu Tory:
Abraham ofiarowuje Icchaka, poprzez Akedat Icchak. W tym samym czasie umiera Sara. W tym samym czasie rodzi si? te? Rebeka.

Kilka lat p??niej ? Icchak wychodzi, by ?przechadza? si? po polu?, przygotowuj?c utworzenie modlitwy Mincha, w owym czasie przybywa tam r?wnie? grupa z Haran, i Icchak po raz pierwszy spotyka Rebek?.

A oto analiza owych wydarze? ?
Abraham ? cz?owiek ?dobroci?, prze?amuje swoj? charakterystyk? i bierze na siebie w?a?ciwo?? ?m?stwa?, zamierzaj?c zabi? Ichcaka.

Sara ? cz?owiek ?m?stwa?, pozostaje tym samym bez jakiejkolwiek roli i, w rezultacie, odchodzi ze sceny.

?M?stwo? Icchaka ujawnia si? w pe?ni podczas ?Akedat? (ofiarowania), dlatego te? w owym momencie na ?wiat przychodzi stworzenie, kt?re pozwoli go zr?wnowa?y? ? Rebeka, charakteryzuj?ca si? ?dobroci??.

Potrzeba kilku lat by te dwa wymiary zintegrowa?y si?. Kiedy w ko?cu tak si? staje, Icchak i Rebeka spotykaj? si?, ich w?a?ciwo?ci jednocz? si?, k?ad?c w ten spos?b podwaliny pod stworzenie modlitwy Mincha.

Mincha recytowana jest przed zachodem s?o?ca, w czasie ?s?du – sprawiedliwo?ci?, wraz z ko?cem dnia (ka?dy koniec jest ?s?dem?, poczuciem, ?e ?m?g? sta? si? czym? wi?cej…?). Mincha wprowadza ?mi?osierdzie? (= ?dobro??), w godzin? ?s?du-sprawiedliwo?ci? ? Ichcak i Rebeka jednocz? si?.
Tak, Kaba?a zabiera nas w obszar innych wymiarow.