Paraszat Toldot ? droga na wy?szym poziomie

Oto dzieje potomk?w Izaaka, syna Abrahama. Abraham by? ojcem Izaaka. (Bereszit 25:19)

Raszi wyja?nia:
Potomkowie Izaaka ? odnosi si? do: Jakowa i Esawa, o kt?rych m?wi Parsza.

Pytania stawiane przez chasydzkich rabin?w nie maj? zazwyczaj kluczowego znaczenia. Wa?niejsze s? nast?puj?ce po nich odpowiedzi. Jednak odno?nie owego wersetu nasuwa si? wa?ne pytanie ? stwierdzenie, ?e Izaak jest ?synem Abrahama?, jest? przecie? oczywiste; wiemy ju? z poprzednich werset?w Tory, ?e Abraham sp?odzi? Izaaka, po co stwierdza? co? co jest ju? znane?

Rabin Kalman Klonimus wyja?nia:

Istniej? dwie drogi, jakimi cz?owiek mo?e dokona? ?awodat Haszem? (s?u?ba na rzecz Haszem) ? jedn? jest mi?o??, a drug? boja??.

Dwa typy mi?o?ci. 1. mi?o?? zap?aty ? cz?owiek robi co?, w celu otrzymania zap?aty za sw? prac?. 2. mi?o?? prawdziwa ? cz?owiek chce zrobi? co? dla swego syna, poniewa? go kocha.

Boja?? r?wnie? podzielona jest na dwa typy. 1. strach przed kar? ? cz?owiek boi si? konsekwencji za niedotrzymanie Boskich przykaza?. 2. Boja?? ? cz?owiek, kt?ry rozumie i internalizuje wielko?? Boga, darz?c go ogromnym podziwem i boja?ni?.

Dwa pierwsze typy ? mi?o?? zap?aty i strach przed kar? ? s? oczywi?cie prymitywne i cz?owiek musi si? z nich wyzwoli?, je?li chce osi?gna? prawdziw? mi?o?? i boja??.

Istnieje jednak mo?liwo?? by dotrze? do wy?szych stopni, bez konieczno?ci przechodzenia przez ni?sze. B?dzie to mo?liwe poprzez zapewnienie wczesnej edukacji i przyk?adu, za kt?r? p?jd? dobre my?li i szczytne zachowania.

Abraham ustanowi? drog? s?u?enia Bogu z mi?o?ci?. Jego synowie realizowali jednak dwa r??ne typy owej drogi ? Izaak drog? prawdziwej mi?o?ci a Iszmael ? mi?o?ci przez zap?at?.

Izaak ustanowi? natomiast drog? s?u?enia Bogu przez boja??. Jego synowie reprezentowali dwa r??ne typy ? Jakow boja?? przez zachwyt, Esaw ? strach przed kar?.

Nasuwaj? si? w tym miejscu wnioski ? nie wa?ne jak? drog? idziemy, czy b?dzie to droga mi?o?ci czy boja?ni, wa?ne by kroczy? drog? na wy?szym poziomie. Izaak kontynuuje drog? swego ojca Abrahama, nie dlatego ?e jest to droga mi?o?ci czy boja?ni, lecz dlatego ?e jest to wysoki poziom s?u?enia Haszem. Iszmael nie zostaje przyw?dc? narodu, poniewa? wybra? ni?sz? drog?.
Podobnie Jakow zostaje nast?pc? Izaaka, nie dlatego ?e wybiera charakterystyk? ojca ? Jakow ustanawia drog? ?tiferet? (chwa?y), ??cz?c? w sobie drog? mi?o?ci i boja?ni, lecz dlatego, ?e wybiera s?u?b? Bogu na wy?szym poziomie, tak jak uczy? go ojciec. Esaw wybra? drog? mi?o?ci za zap?at? i dlatego zosta? pozostawiony bez pozycji lidera.

I tak, zgodnie z owym wyja?nieniem, staje si? jasne znaczenie naszego wersetu:

?Oto dzieje potomk?w Izaaka, syna Abrahama? ? potomkami Izaaka byli, oczywi?cie, zar?wno Jakow jak i Esaw, jednak tylko Jakow uwa?any jest za duchowego potomka Izaaka. Dlaczego? Poniewa? ?Abraham by? ojcem Izaaka? ? Abraham przekaza? Izaakowi wybiera? zawsze drog? prawdziw?, na wysokim poziomie. Tak te? czyni?y kolejne pokolenia, po Izaaku ? wybieraj?c poziom wy?szy.

Tak interpretuje werset z naszej Parszy Rabin Kalman Klonimus w swym dziele ?Maor weSzemesz?.