Paraszat Wajiszlach

“St?d Jakub wyprawi? przed sob? pos??w (anio??w) do swego brata Ezawa, do kraju Seir, czyli do Edomu?? (Bereszit 32:4)

Raszi wyja?nia:
? Jakow wyprawi? przed sob? anio??w ? chodzi o prawdziwych anio??w.?
Jakow posy?a do swego brata anio??w. Sk?d byli ci anio?owie? Dlaczego Jakow posy?a anio??w, a nie tradycyjnych pos?a?c?w?

Maor WaSzemesz komentuje:

Kiedy cz?owiek spe?nia jak?? micw?, stwarza w ten spos?b anio?a. Ka?da micwa ? jeden anio?. Ka?da modlitwa ? jeden anio?. S?owo Tory ? anio?. Zale?nie od tego jaka intencja towarzyszy wype?nianiu micwy, powstanie inny anio? ? im wi?ksza intencja tym tym wi?kszy i bardziej widoczny anio?.

Anio? to byt na wskro? duchowy i nie jest on w stanie ujawni? si? w kategoriach naszego ?wiata fizycznego. Dlatego te? anio? ?ubiera si??, w ?ubrania? zrobione z fizycznych materia??w, co pozwala mu na bycie widocznym w ?wiecie zmys??w. Czym s? owe fizyczne materia?y? To rzeczy, s?owa, potrzebne cz?owiekowi do wykonania micwy, na przyk?ad: monety na cedak?, drzewo do zbudowania suki, s?owa modlitwy, my?li na temat Tory itp.

Jakow posy?a na spotkanie ze swym bratem anio?y stworzone dzi?ki spe?nionym przez Jakowa micwot. Posy?a do Esawa anio?y, aby m?c si? przed swym bratem obroni?. Esaw by? postaci? bardzo ?fizyczn??, nie duchow?, i nie by? wi?c w stanie skontaktowa? si? z anio?ami. Konieczne by?o, by anio?y ?obni?y?y? sw?j poziom duchowo?ci, ?przebra?y? si? fizycznie, tak by by? widzialnym dla Esawa.

To w?a?nie jest intencja owego pasuku: ?St?d Jakub wyprawi? (hebr: wajiszlach) przed sob? anio??w do swego brata Esawa.?

Hebrajski Czasownik: ?liszloach? posiada dwa znaczenia:
1.?Wys?a?, przes?a?, pos?a?.
2.?Rozebra? si?, zdejmowa? ubrania.

Przed pos?aniem anio??w Jakow obni?y? ich poziom duchowo?ci i ubra? je w fizyczno??. Tak udali si? w podr?? anio?owie do Esawa.

W zwi?zku z powy?szym polecenie dane anio?om brzmia?o tak:
?daj?c im takie polecenie: ?Powiedzcie panu memu Ezawowi tak: To m?wi s?uga tw?j, Jakub. Przebywa?em u Labana?? (Bereszit 32:5)

Raszi wyja?nia:
?przebywalem? – … s?owo ?przebywa?em? posiada w gematrii warto?? numeryczn? 613 [TARJAG], innymi s?owy: ?Przebywa?em u z?ego Lawana, a jednak trzyma?em TARJAG [613] micwot…?