Paraszat Wajeszew

?I osiad? Jak?b w ziemi pobytu ojca swego, w ziemi Kanaan ?. (Bereszit 37:1)

Midrasz opowiada o tym, ?e Awraham konwertowa? (hebr: gijer) ludzi. Podobnie konwertowa? ludzi Icchak i Jakow.

??ydzi? tamtych czas?w ? tj. ci, kt?rzy przyj?li na siebie wiar? w jednego Boga ? w gruncie rzeczy wszyscy byli ?gerim? (konwertytami). Tak?e Abraham, Icchak i Jak?b.

Midrasz stawia ow? tez? na podstawie naszego pasuku ?I osiad? Jak?b w ziemi pobytu? (w oryginale hebrajskim: ?megurei? …) Mamy tu gr? s??w, z wyra?eniem ?megurei?, kt?rego znaczenie to ?zamieszkiwa?, mieszka??, lecz kt?re brzmi podobnie jak czasownik ?legajer? ( konwertowa? kogo?). W ten spos?b midrasz interpretuje s?owa ?megurei awiw? ? Jak?b kontynuowa? ?konwertowanie? po swoim ojcu.

Rabin Klonimus Kalman stawia pytanie ? dlaczego wspomniany jest jedynie fakt ?konwersji? dokonywanych przez ojca Jak?ba, czyli Icchaka? Co z konwersjami ojca ojca, tj. Abrahama?

Przypomnijmy sobie, czego nauczyli?my si? dzi?ki poprzednim parszom ? Abraham cechowa? si? w?a?ciwo?ci? ?chesed? (kochaj?ca dobro?, mi?osierdzie) i s?u?y? Haszem poprzez mi?o??, Icchak natomiast cechowa? si? w?a?ciwo?ci? ?gwura? (m?stwo) i s?u?y? Haszem poprzez boja?? przed Bogiem.

Ger (konwertyta) musi przej??, w trakcie swego procesu konwersji, przez kilka poziom?w nauki. Ma on za zadanie nauczy? si? s?u?y? Haszem na r??ne sposoby. Abraham pokaza? konwertytom jak s?u?y? Haszem poprzez mi?o??, Icchak ? jak s?u?y? Haszem poprzez Bo?? boja??. Jak?b uczy konwertyt?w jak pracowa? na rzecz Haszem na poziomie trzecim ? ?tiferet? (chwa?a), ??cz?cy mi?o?? Abrahama i boja?? Icchaka.

Dlatego te?, w naszym pasuku mowa jest w?a?nie o konwertytach ojca Icchaka, tych kt?rzy uczyli si? u? Abrahama. Po tym, kiedy nauczyli si? od Abrahama s?u?y? Haszem poprzez mi?o??, a dzi?ki Icchakowi weszli na poziom ?boja?ni?, mogli dalej dotrze? do Jakuba i nauczy? si? od niego kombinacji dw?ch poziom?w i s?u?y? Haszem poprzez ?tiferet?- atrybut Jak?ba.

Oto Miszna na temat ?tiferet? -? idealnego atrybutu:

?Jaka jest prosta droga, kt?r? cz?owiek powinien wybra?? Taka, kt?ra sama w sobie przyniesie chwa?? (tiferet) dla osoby, kt?ra ni? kroczy i taka, ze wzgl?du na kt?r? cz?owiek zostanie obdarzony chwa?? (tiferet) przez innych ludzi.? (Awot 2:1)