Paraszat Wajigasz

Si?a przekonywania.

?I przyst?pi? do? Jehuda, i rzek?: Prosz?, panie m?j. Dozw?l?e s?udze twojemu powiedzie? s?owo w uszy pana mojego, a niech si? nie zapali gniew tw?j na s?ug? twojego; gdy?e? ty jako sam Faraon!? (Bereszit 44:18)

Specjali?ci od marketingu byli by zachwyceni, gdyby mogli otrzyma? pewny przepis na to, jak kogo? do czego? przekona?.

Bracia Jozefa znajdowali si? w powa?nych k?opotach, stuacja wygl?da?a na beznadziejn?. Benjamin zosta? z?apany na kradzie?y, Jozef chce go wzi?? w niewol?.? Pozostali bracia nie chc? nawet wyobrazi? sobie, ?e b?d? musili powr?ci? do swego ojca bez drugiego syna jego ukochanej ?ony, Racheli, po tym jak jej pierwszy syn zagin??, z ich winy zreszt?. Sytuacja wygl?da pesymistycznie i bardzo problematycznie. Przy ca?ym tym stresie i niepokoju, Jehuda zwraca si? do zarz?dcy Egiptu i podejmuje pr?b? wp?yni?cia na zmian? jego decyzji.

Jak mu si? to uda?o? Istniej? r??ne wyt?umaczenia racjonalne, m?wi?ce o tym, ?e Jehuda w innym ?wietle przedstawi? ca?? sytuacj?, sugeruj?c, ?e to Jozef odpowiedzialny jest za doprowadzenie do tego co si? sta?o i przedstawi? ?pr?b? innego rozwi?zania tego problemu. To wszystko r?wnie? jest prawd?.

Nie jest to jednak wystarczaj?ce wyt?umaczenie. Istot? tego, co si? wydarzy?o, by?o owo ?przyst?pienie?. ?Wajigasz? (hebr: I przyst?pi?). ?I przyst?pi? Jehuda…?

Na czym polega?o owo ?przyst?pienie??

Po pierwsze ? jak uczy nas Ksi?ga Przys??w (15:1): ?Odpowied? ?agodna u?mierza zapalczywo???.? Rabin Klonimus Kalman wyja?nia: Jest to jedynie mo?liwe poprzez uleg?o??. Podporz?dkuj si?, ulegnij cz?owiekowi, kt?ry gniewa si? na ciebie.? Chodzi o zredukowanie si?y poczucia w?asnej egzystencji na rzecz skupienia si? na egzystencji innych os?b i ich potrzeb.

Spos?b, dzi?ki kt?remu mo?na to osi?gn??, polega na uniewa?nieniu fizycznego aspektu w?asnego istnienia, z natury skupionego na swych jednostkowych potrzebach, i spostrze?enie swego istnienia jedynie poprzez aspekt duchowy, kt?ry za sw?j interes postrzega dobro ca?o?ci ? ??wi?te plemienia rozebra?y si? ze swej fizyczno?ci i pozosta?y jedynie w swej duchowo?ci, jak gdyby bez cia? przywar?y do wy?szych ?wiat?w…

Kiedy dyskusja przemienia si? w prawdziwie duchow? polemik?, kiedy obie strony podchodz? do dyskusji na poziomie duchowym, owe odzielenie si? od fizyczno?ci nie jest potrzebne, istotna jest dyskutowana sprawa.

W tym miejscu do??cza element dodatkowy ? po??czenie ?daat?. Sfira ?daat? nie jest zwyk?? sfir?, nie wymienia si? jej zwykle na li?cie dziesi?ciu sfirot, a je?li zawiera si? w owej li?cie, to zajmuje miejsce trzecie, zaraz po ?chochma? (m?dro??), i ?bina? (zrozumienie) [w sytuacji, kiedy ?daat? w??czona jest do listy sfirot, pierwsza sfira ?keter? (korona) usuwana jest z lity. Lista sfirot zawiera? musi zawsze niezmienn? liczb? dziesi??, w zwi?zku z czym ?daat? pojawia si? jedynie w miejsce ?keter?].

?Daat? stanowi po??czenie mi?dzy dwoma poprzedzaj?cymi j? sfirot ? ?chochma? i ?bina?, a tak?e pomi?dzy dwoma opiniami. ?Daat? jest wi?c punktem porozumienia.

W Ksi?dze Bereszit czytamy: ?A Adam pozna? Chaw? ..? (Bereszit 4:1). W oryginale hebrajskim czasownik ?pozna?? to ?ladat?, czyli ?daat?, innymi s?owy Adam i Ewa po??czyli si?, odbywszy stosunek ma??e?ski, ??cz?cy ich we wsp?lnym celu, jakim jest stworzenie nowego ludzkiego istnienia.

Jehuda ?przyst?pi?? do Jozefa, tj. po??czy? sw? opini? z opini? zarz?dcy, za pomoc? ?imion? i specjalnych intencji (nie b?dziemy tu wchodzi? w szczeg??y na czym to polega?o). Dzi?ki zjednoczeniu wiedzy (daat) pomi?dzy nimi, Jozef ujawnia sw? to?samo??, deklaruj?c dramatycznie: “Ja jestem J?zef, brat wasz?.

Si?a przekonywania, wed?ug Rabina Klonimusa Kalmana, opiera si? na trzech czynnikach: skromno?ci (uleg?o?ci), uniewa?nieniu fizycznosci ?i konsolidacji opinii. Tak w?a?nie sta?o si? w rozmowie Jozefa i Judy, w historii narodu ?ydowskiego istnia?y r?wnie? opozycyjne tendencje ale aspiracj? zawsze by?o zjednoczenie, jak opisuje to prorok Ezechiel:

Pan skierowa? do mnie te s?owa:??“Synu cz?owieczy, we? sobie kawa?ek drewna i napisz na nim: “Juda i Izraelici jego sprzymierze?cami”. Potem we? sobie inny kawa?ek drewna i napisz na nim: “J?zef, <drewno Efraima> i ca?y dom Izraela jego sprzymierze?cami”.??Z??cz je z sob? jedno z drugim w jeden kawa?ek drewna, tak by w r?ku twoim stanowi?y jedn? ca?o??.??A je?li potem m?wi? b?d? do ciebie rodacy: “Czy? nam nie powiesz, co przez to masz na my?li?”?Wtedy powiedz im: Tak m?wi Pan B?g: Oto bior? drewno J?zefa, kt?re jest w r?ce Efraima oraz plemion Izraela, jego sprzymierze?c?w, i przyk?adam je do drewna Judy, i czyni? je jednym drewnem po to, by w r?ku moim byli jedno. (Ksi?ga Ezechiela 37: 15-19).