Paraszat Mikec

Materialna i duchowa rewolucja

W paraszy tej odnajdujemy cz?owieka wielorakich r?l. Josef jest cz?owiekiem ni?cym sny i ich interpretatorem. Jest zarz?dc? Egiptu, bez zapominania z tego powodu o jego roli jako syna i brata. W tym samym czasie jest on??? zwi?zany z materialnym i duchowym wszech?wiatem. W naszej paraszy Kr?l Egiptu ma tajemniczy sen: w pierwszej cz??ci 7 chudych kr?w po?ar?o 7 kr?w silnych i pi?knych. W drugiej cz??ci 7 s?abych k?os?w po?ar?o 7 dorodnych i pi?knych k?os?w. Przedziwn? rzecz? jest to, ?e nawet po po?arciu wielkich i pi?knych istnie?, wci?? pozostaj? one chude i brzydkie. Faraon jest zmartwiony: jego doradcy pr?buj? wyja?ni? mu sen bez powodzenia. Kiedy nie mog? przekona? go o swoich rozwi?zaniach jego snu, musz? pokona? upokorzenie i wezwa? Josefa, ?ydowskiego doradc? i spyta? o jego opini? w tej sprawie.

W tamtym czasie Egipt by? bardzo rozwini?tym pa?stwem, a post?p natury i? kraju zale?ny by? od poga?skich si?. Naturalne prawa, od kt?rych zale?na by?a ludzka egzystencja i dobrobyt, by?y bogami samymi w sobie. Nil by? jednym z bog?w Egipcjan i jego kult by? nakierowany na osi?gni?cie dobrobytu. Ale opowie?? Josefa wskazuje odmienn? wizj? rzeczywisto?ci.

Propozycja Josefa zmusza Faraona do uratowania jego kraju od suszy,? jest to cos racjonalnego, nie osadzonego w poga?skich schematach. Ta propozycja odrzuca strach Faraona o przysz?o??: wiara Josefa, ?e jest B ? g, kt?ry tworzy podstaw? snu a nie poga?skie bo?ki, pozwala mu nie jedynie odkodowa? znaczenie snu, ale te? zaproponowa? drog? roz?wietlenia konsekwencji tego, co mo?e si? sta?. Chocia? nie jest mo?liwe? unikni?cie suszy, to jest mo?liwe zmniejszenie jej negatywnych konsekwencji. Przez to, Josef stosownie do mocy, jak? da? mu Faraon, buduje sk?ady dla zebranej ?ywno?ci na z?e lata: Josef sprzedaje potrzebuj?cym zebran? ?ywno??.? Kiedy pieni?dze w r?kach mieszka?c?w ko?cz? si?, p?ac? oni swymi dobrami, a p??niej z sw? ziemi?. W ko?cu? okresu suszy, ca?a ziemia egipska i wszyscy egipscy mieszka?cy, poza kap?anami, obracaj? si? w niewolnik?w Faraona.

Dzia?anie Josefa, pokazuje wk?ad jednego z pierwszych ?yd?w w historii, do dobrobytu wielkiego i wa?nego imperium jakim by? Egipt. Josef uczy Faraona i egipskich kap?an?w jak wg??biaj?c si? w sny, unikn?? przez to? konsekwencji ?lepego przeznaczenia. Gromadzenie ?ywno?ci dla jej p??niejszej dystrybucji i eliminacja prywatnego posiadania pieni?dzy, ziemi i d?br,? reprezentuje przyk?ad ?komunizmu? bez politycznych partii i skomplikowanej ideologii.

Ekonomiczny my?l Josefa zawiera w sobie wi?kszo?? element?w, kt?re posiada nowoczesna ekonomia, i by?a oparty na koncentracji produkcji d?br w r?kach centralnej w?adzy, i ich p??niejszym rozprowadzeniu pomi?dzy pracownik?w. Josef mia? specjalny dar? planowania i zarz?dzania systemem ekonomicznym i wykorzysta? ten dar dla pomy?lno?ci Egiptu.

Jak widzieli?my, specjalne zdolno?ci? Josefa nie by?y ograniczone do materialnego obszaru, ale by?y te? demonstrowane przez jego ludzkie i duchowe zdolno?ci. Z nimi jako podstaw?, by? w stanie penetrowa? my?li i sny Egipskiego kr?la, dla dostania si? do dna jego sekret?w.