Paraszat Szmot

Czego p?on?cy krzew uczy Moj?esza?

Nasza Parsza opowiada o tym, jak Haszem ukazuje si? Moj?eszowi w formie p?on?cego krzewu ?

?I ukaza? mu si? aniol Wiekuistego, w p?omieniu ognistym, ze ?rodka krzewu. Moj?esz widzia?, jak krzew p?on?? ogniem, a nie sp?on?? od niego.? (Szemot 3:2)

Haszem mianuje Moj?szesza, do tej pory zwyk?ego pasterza trzody, na przyw?dc? ludu Izraela. Moj?esz dyskutuje z Najwy?szym, nie chce przyj?? na siebie owej misji, poniewa? we w?asnych ?oczach nie wydaje si? by? godnym takiego stanowiska –

?I rzek? Moj?esz do Boga: ?Kt?? ja jestem, abym poszed? do Faraona, a wywi?d? syn?w Izraela z Egiptu?? (Szemot 3:11)

A nast?pnie:

?I odpowiedzia? Moj?esz i rzek?: ?Je?eli nie uwierz? mi, i nie us?uchaj? g?osu mojego…?? (4:1)

A potem:

?I rzek? Moj?esz do Wiekuistego: ?Wybacz Panie, nie jestem ja cz?owiekiem wymowy, i nie by?em taki ni wczoraj, ni przedwczoraj…? (Szemot 4:10)

I ponownie:

?I rzek?: ?Wybacz Panie! Po?lij kogo b?d? pos?a? chcesz.? (Szemot 4: 13)

Haszem, poprzez ukazanie si? w formie p?on?cego krzewu, pr?buje przekaza? Moj?eszowi pewn? prawd?, na temat tego, ?e ka?dy cz?owiek i ka?de stworzenie odgrywa swoj? specyficzn? rol? na tym ?wiecie.

Rabin Klonimus Kalman, w imieniu Rabo, Rabina Elimelecha z Le?ajska, wyja?nia nast?puj?cy werset:

?Krzycz na ca?e gard?o, nie przestawaj!?Podno? g?os tw?j jak szofar!?? (Ksi?ga Izajasza, 58:1)

Rabin Elimelech stawia pytanie ? dlaczego w?a?nie szofar?

I odpowiada: Szofar wie, ?e sam z siebie nie tworzy d?wi?ku, ?e mocny ryk wydobywaj?cy si? z niego, jest tworem cz?owieka dm?cego w szofar, podczas gdy on, szofar, jedynie pozwala przemieszcza? si? powietrzu w jego wn?trzu i przek?ada ?w ruch na czysty i g?o?ny d?wi?k, mog?cy dotrze? do uszu cz?owieka. Podobnie jest z prorokiem ? prorok tak?e jest ?wiadomy tego, ?e jego proroctwa nie s? tak naprawd? ?jego?, ?e s? to s?owa Haszem, przekazywane mu i wydobywaj?ce si? z niego w formie g?osu. Podobnie z uczonym (chacham), kt?ry publicznie interpretuje ?wi?te pisma,? musi on zdawa? sobie spraw?, ?e spe?nia on jedynie rol? ?szofaru?, odtwarzaj?cego s?owa Stw?rcy.

Haszem stworzy? na tym ?wiecie r??nych ludzi i r??ne stworzenia, r??ni?ce si? od siebie wygl?dem i w?a?ciwo?ciami. Ka?dy z nich na specyficznym dla siebie poziomie rozwoju. Ka?dy w swoistym stylu. Jednych pi?kniejszych, innych mniej, jednych bardziej inteligentnych, innych mniej.

Naturalnie ci znajduj?cy si? na wy?szym poziomie rozwoju, maj? rozwini?te poczucie dumy, nosz? w sobie przekonania typu? ?jestem lepsza od niego, jestem m?drzejsza, jestem ?adniejsza…?Jak mo?na zredukowa? poczucie wy?szo?ci tego typu? Jest to naturalne, ?e ka?de stworzenie, a zw?aszcza cz?owiek, analizuje swoje wady i zalety, a tak?e w?a?ciwo?ci innych ludzi, i w wyniku tych por?wna? wywy?sza si? czasem nad innych.

Rabin Klonimus Kalman podkre?la, ?e wszystkie stworzenia otrzyma?y swoj? w?asn? moc, mniejsz? lub wi?ksz?, w celu naprawy (hebr: tikun) tego, co zosta?o im przeznaczone, i ka?de stworzenie posiada odpowiednie ?narz?dzia?, odpowiednie dla swej specyficznej egystencji i w?asnego celu. Ka?dy cz?owiek i ka?de stworzenie to ?narz?dzie? w r?kach Najwy?szego, podobnie jak narz?dziem jest szofar znajduj?cy si? w r?kach graj?cego. Rozpoznanie tej prawdy pozwala zrozumie?, ?e ka?dy cz?owiek i ka?de stworzenie s?, w swej istocie, takie same i sobie r?wne, i wszystkie , na sw?j spos?b, s?u?? Stw?rcy. Nie ma wi?c potrzeby wywy?sza? si? nad innych, kiedy zrozumiemy, ?e w istocie nie ma mi?dzy nami wszystkimi r??nicy.

Dlatego w?a?nie Haszem objawi? si? Moj?eszowi w formie krzewu. Krzew to najmniej rozwini?ta forma drzewa. Niski, kolczasty, nie rodz?cy owoc?w, nie istotny. W?a?nie jego dosi?ga ogie? ? symbolizuj?cy Szechin? (Bosk? obecno??) ? i poprzez niego objawia si? Moj?eszowi Haszem, nios?c ze sob? przes?anie: ?Nie obawiaj si? swej mocy, nie ma ona wielkiego znaczenia, poniewa? ty, podobnie jak krzew, czy Faraon, i inni ludzie i stworzenia ? jeste?cie tylko narz?dziami w moich r?kach?.

Takimi s?owami naucza? Rabin Elimelech, i w my?l owej idei, inny uczony ? Rabin Jakow Icchak Halewi ? ?Widz?cy? z Lublina (kt?ry sta? si?, w p??niejszym czasie nauczycielem Rabina Klonimusa Kalmana), przywo?uje Miszn? z Ksi?gi Awot (3: 14):

On [Rabin?Akiva]?mawia?: Umi?owany jest?cz?owiek, jako, ?e by??stworzony na obraz?(Boga), a tym wi?ksza jest?ta mi?o???w tym, ?e?sta?o si? znane jemu, ?e?zosta??stworzony na obraz?(Boga),?jak napisane? jest (Bereszit?9:6):?”Na obraz?Bo?y?stworzy? cz?owieka “.Ukochany?jest?Izrael, poniewa? nazywani s? dzie?mi Bo?ymi, ?a tym wi?ksza jest?ta mi?o???w tym, ?e?sta?o si? znane im, ?e?s? oni nazywani?dzie?mi Boga,?tak jak napisane jest: ?Dzie?mi jeste?cie Wiekuistego, Boga Waszego??(Dwarim 14:1): Ukochany?jest?Izrael,?poniewa? dano mu cenny?instrument, a tym wi?ksza jest?ta mi?o???w tym, ?e?sta?o si? znane im, ?e?dostali?cenny?instrument, dzi?ki kt?remu??wiat zosta? stworzony, jak napisane?jest: ?Udzielam wam cennej nauki, nie ?porzucajcie mej Tory.? (Ksiega Przys??w 4:2).

Ka?dy cz?owiek jest ?ukochanym? ? wyja?nia Widz?cy z Lublina ? pod warunkiem, ?e wype?nia sw? rol?, zdefiniowan? w Torze.