Paraszat Beszalach

?I sta?o si?, gdy uwolni? Faraon lud…? (Szemot 13:17)

?…a synowie Israela wychodzili podniesion? r?k?.? (Szemot 14:8)

Czy jest owa ?podniesiona r?ka? , jak? lud Izraela wyszed? z Egiptu? Czy chodzi o poczucie dumy? A mo?e poczucie bezpiecze?stwa?

Rabin Klonimus Kalman przedstawia inne wyja?nienie, z wy?szego poziomu rozumienia.

Jak wiadomo, proroctwo, czy te? Boskie Natchnienie (Ruach HaKodesz), oddzia?owuj? jedynie poprzez rado??.? Prorocy przynosili proroctwo poprzez rado?? (simcha) i ?piew. Czasami chc?c ?sztucznie? przywo?a? proroctwo, zaczynali gra? i ?piewa?, dzi?ki czemu sp?ywa?a na nich Szechina (hebr: Boska Obecno??) i proroczy duch. Przyk?adowo – kiedy prorok Elizeusz chcia? przywo?a? do siebie proroctwo, prosi?: ??Teraz jednak przyprowad?cie mi harfiarza?. Kiedy za? harfiarz gra? na strunach, spocz??a na nim r?ka Haszem.?(2 Ksi?ga Kr?lewska, 3: 15)

W podobnym duchu wypowiada si? Zohar (w rozdziale dotycz?cym naszej Parszy):

?..istnia?y bowiem dwa typy pr??b, dost?pne dla prorok?w, w ramach przywo?ywania Ducha Proroctwa, jak napisane jest: ?Gdy zajdziesz do miasta, napotkasz gromad? prorok?w zst?puj?cych z wy?yny. B?d? mieli z sob? harfy, flety, b?bny i cytry, a sami b?d? w prorockim uniesieniu.? (I Ksi?ga Samuela 10:5) …? (Zohar Beszalach 24).

Podobnie by?o z ludem Izraela, kt?ry opuszcza? Egipt. Duch ludu by? tak z?amany, ?e nie byli oni w stanie radowa? si?, w zwi?zku z czym Szechina i Boskie Natchnienie nie mog?y na nich sp?yn??. Jednak ?piewy Anio??w obudzi?y rado?? w ich sercach, tak opowiada Zohar:

“Przyjd??i ujrzyj: gdy?Izrael?opu?ci? Egipt, ich dusze?zosta?y z?amane?i mimo, ?e s?yszeli pie?ni pochwalne?anio??w, nie mogli??wi?towa?. Gdy wszystkie?zast?py?anio??w?i Rydwany?z Szechin? oddali?y si?, wszyscy Izraelici?podnie?li?swe g?osy?w pie?ni pochwalnej przed ?przed ?wi?tym,?niech b?dzie B?ogos?awiony,??wi?ty,?niech b?dzie B?ogos?awiony, obudzi??duch?Izraela.?Wtedy us?yszeli?pie?ni?anio??w,??ich dusze?pozosta?y w?nich, nie opu?ci?y ?ich.
Cz?owiek dopiero rozpoznaje i czuje?swe z?amane?ko?ci i z?amanego?ducha,?tylko?po opuszczeniu?swej pracy.?Izrael? skosztowa???mierci dopiero po wyruszeniu z Egiptu,?jednak ?wi?ty,?niech b?dzie B?ogos?awiony, uzdrowi? ich, jak?jest napisane: “I?Haszem?szed? przed nimi podczas?dnia … “?(Szemot?13:21).?Wszystkim drogom towarzyszy?y zapachy?uzdrowienia, kt?re?wesz?y do ich cia? , a oni?zostali uzdrowieni.?Dzi?ki d?wi?kom ?piew?w, jakie us?yszeli, uradowali si?, uzyskali wytchnienie i oczy?cili swego ducha.? (Zohar Beszalach 25-26)

I to w?a?nie jest znaczeniem ?podniesionej r?ki?. Podniesiona w oryginale hebrajskim to ?rama? (‘???’ ?), a ?rama? to akronim: ?Rinat Malkej Haszeret? ? Rado?? Opieku?czych Anio??w?. Dzi?ki radosnym ?piewom anio??w lud Izraela odsyka? sw? rado??, w wyniku czego nast?pnie, sp?yn?? na nich Duch Inspiracji (Ruach HaKodesz), z kt?rego towarzyszeniem opu?cili oni Egipt. Innymi s?owy ? ?podniesion? r?k?? = ?poprzez podniesione (radosne) ?piewy anio??w.?