Paraszat Jitro

613 wskaz?wek.

W dzisiejszym komentarzu do Parszy poznamy wyja?nienia Rabina Klonimusa Kalmana odno?nie przykaza? Tory, ?613 micwot (przykaza?), innymi s?owy 613 wskaz?wek ? wskaz?wek dla cz?owieka w jaki spos?b pozna? Stw?rc?.?

Talmud, w traktacie Szabat (88), opowiada:

R. Eleazar?powiedzia?:?Kiedy Izraelici Izraelici?dali?pierwsze?stwo “zrobimy” (naase) nad? ?wys?uchamy” (niszma)?Niebia?ski G?os zawo?a??do nich:?Kto?objawi??Moim dzieciom?t? tajemnic?, kt?ra stosowana jest przez?Opieku?cze Anio?y,?jak bowiem napisane jest:?”B?ogos?awcie Pana, wszyscy Jego anio?owie,?pe?ni mocy bohaterowie, wykonuj?cy Jego rozkazy,?by s?ucha? g?osu Jego s?owa”(Tehilim?103:20): najpierw?wype?ni??i wtedy s?ucha?.?

Rabin Klonimus Kalman stawia pytanie-

Jak mo?na zrobi? co?, co nie zosta?o jeszcze wypowiedziane? Wydaje si?, ?e technicznie niewykonalne jest, by cz?owiek zrobi? co?, o czym nic nie wie. Czy? nawet anio?y na wysoko?ciach nie potrzebuj? us?ysze? polecenie, by co? zrobi??

Haszem da? Izraelowi Tor?, a wraz z Ni?, 613 przykaza?, na kt?re sk?adaj? si?: 248 przykaza? pozytywnych ? nakazuj?cych (hebr: micwot ase) ?i 365 negatywnych ?zakazuj?cych (hebr: micwot lo taase).

?wi?ty Zohar definuje przykazania jako ?wskaz?wki? udzielone cz?owiekowi przez Haszem, prowadz?ce go dobr? drog?: ?tak zr?bcie?, ?tak nie r?bcie?.

Abraham trzyma? micwot, mimo, ?e nie otrzyma? takiego nakazu. Jego umys?
sam zweryfikowa? m?dro?? i prawdziwo?? micwot. Tak m?wi Talmud:

?Znajdujemy, ?e nasz praojciec Abraham trzyma? ca?? Tor?, zanim zosta?a ona dana; jak napisane jest: ?Przeto, ?e us?ucha? Abraham g?osu Mojego, a przestrzega? przestrze?enia Mojego, – przykaza? Moich, ustaw Moich i nauk Moich? (Bereszit 26:5)? (Kiduszin 82)

Podobnie reszta naszych praojc?w trzyma?a micwot z Tory, mimo, ?e nie dostali oni takiego polecenia. Nasuwa si? jednak pytanie ? sk?d wiedzieli oni co jest dobre a co z?e? Nie wszystkie przykazania zgodne s? z ludzk? logik?.

Rabin Klonimus Kalman wskazuje na to, ?e ten, kto chce pozna? Stw?rc? i zbli?y? si? do Niego, musi po?wi?ci? temu du?o pracy, zwr?ci? wszystkie swe my?li ku temu celu i korzysta? z ka?dej wskaz?wki, m?wi?cej jak zbli?y? si? do Haszem.

Abraham zawsze aspirowa? do tego by nawi?za? relacj? z Haszem, skontaktowa? si? z Nim, dlatego te? podejmowa? on w tym celu przer??ne dzia?ania. Zaanga?owa? w nie wszystkie organy swego cia?a ? w liczbie 248 ? i wszystkie ?ci?gna ? 365. Gemara nazywa owe dzia?ania, podj?te na podstawie w?asnej decyzji? Abrahama, ?micwot?, i to o nich m?wi pasuk z Bereszit (26:5): ?Przeto, ?e us?ucha? Abraham g?osu Mojego, a przestrzega? przestrze?enia Mojego, – przykaza? Moich, ustaw Moich i nauk Moich?. Podobnie by?o z Icchakiem i Jakowem.

Dzia?ania Abrahama, Icchaka i Jakowa, podejmowane przez nich w celu zbli?enia si? do Boga, by?y tak szczytne, ?e nie by?o potrzeby dawa? im Tor? czy micwot. Podj?te przez nich dzia?ania zosta?y potraktowane jak spe?nienie micwot. Podobnie anio?y na wysoko?ciach, kt?re pragn? jedynie spe?nia? Bosk? wol?, nie potrzebuj? by im powiedzie?, co robi? a co nie nie. Wiedz? to same z siebie.

Dlatego te? stwierdzenie ?naase we niszma? (zrobimy i us?yszymy) idealnie pasuje do anio??w, poniewa? celem ich dzia?a? jest wype?nianie woli Haszem, w zwi?zku z czym nie potrzebuj? one us?ysze? najpierw czego oczekuje od nich B-g.

Podobnie z naszymi praojcami. Rabin Kalman Klonimus pisze: ?To by?y drogi, jakimi Ojcowie ?wi?ci pod??ali pragn?c osi?gn?? jedno?? z Haszem i u?wi?ci? Jego imi? i wszystko co robili, robili w celu wype?nienia woli Stw?rcy…?

Jednak nast?pne pokolenia zerwa?y ta praktyk?. Lud Izraela trafi? do Egiptu i tam oddzieli? si? od owej wyj?tkowej czystej aspiracji jak? by?o realizowanie drogi Haszem. Dlatego te? potrzebne by?o wprowadzenie nakazu, Boskiego polecenia, stwierdzaj?cego bezpo?rednio czego B?g od nas chce, a czego nie chce. To w?a?nie s? przykazania, okre?lane przez Zohar mianem wskaz?wek, porad dla cz?owieka na temat tego jak osi?gn?? poziom ?wi?tych Ojc?w, poziom anio??w, tak bardzo pragn?cych wype?nia? wol? Stw?rcy.

Lud Izraela stoj?cy przed G?r? Synaj, znajdowa? si? na tak wysokim poziomie zrozumienia, czym tak naprawd? jest otrzymanie Tory, ?e ich pragnienie wype?niania woli Haszem by?o tak silne jak pragnienie praojc?w i anio??w. St?d ich deklaracja: ?naase we niszma? (zrobimy i us?yszymy) ? ?naase? = nasz? wol? jest wola Haszem; a nast?pnie ?niszma? = wys?uchamy 613 porad, danych nam przez Haszem, na temat tego jak ukierunkowa? nasze dzia?ania na zbli?enie si? do Boga.