Paraszat Miszpatim

Kolektywna modlitwa

Dlaczego nale?y modli? si? w minjanie? Dlaczego osobista modlitwa, w pojedynk?, nie wystarczy?

Werset z naszej Parszy: ?A s?u?cie Wiekuistemu, Bogu waszemu, a pob?ogos?awi On chleb Tw?j i wod? twoj?, i oddal? choroby z po?r?d ciebie.? (Szemot 23:25), jest gramatycznie niepoprawny. Otwiera si? czasownikiem w liczbie mnogiej ?a s?u?cie…?, ale ko?czy w liczbie pojedynczej ?chleb tw?j i wod? twoj?…?. Dlaczego tak?

Rabin Klonimus Kalman wyja?nia ? ?s?u?cie? odnosi si? do modlitwy.? Synonimem poj?cia modlitwa jest ?s?u?ba serca?. Cz?owiek modl?cy si? sam nie ma mocy, kt?ra mog?aby zmieni? decyzj? Stw?rcy, w przypadku karz?cego dekretu. Spo?eczno?? modl?ca si? razem, ??czy swoje si?y i dzi?ki temu jest w stanie anulowa? karz?cy wyrok i zmieni? decyzj? Haszem. Tak wi?c: ?A s?u?cie Wiekuistemu, Bogu waszemu? oznacza: m?dlcie si? razem, dzi?ki czemu: ?pob?ogos?awi On chleb tw?j i wod? twoj?, i oddal? choroby z po?r?d ciebie? ? b?dziecie mogli zmieni? wyroki Haszem na pozytywne.

Dlaczego tak si? dzieje? Na czym polega si?a kolektywu? Dlaczego si?a ca?o?ci jest wi?ksza ni? suma wszystkich cz??ci?

Rabin Klonimus Kalman t?umaczy ?

Modlitwa indywidualna to modlitwa prywatna i niesie ona ze sob? prywatne pro?by zwi?zane z potrzebami danego cz?owieka. Nawet je?li r??ne osoby modli? si? b?d? w tej samej intencji, ale osobno, nadal b?dzie to zbi?r prywatnych modlitw, z ograniczon? moc?. Modlitwy, kt?re nie maj? ?adnej konkretnej prywatnej intencji to modlitwy objawiaj?ce moc Szechiny. Modlitwy kolektywne zawieraj? pro?by og?lne, wychodz?ce od kolektywu i zwracaj?ce si? do wszystkich mo?liwo?ci Haszem, tzn, do objawionych na tym ?wiecie mocy Haszem.? Taka modlitwa zawiera w sobie wszystkie pro?by i potrzeby, poniewa? objawiona w tym ?wiecie Szechina to najwy?szy rodzaj potrzeb i najwi?cej w sobie zawiera. Taka modlitwa zawsze spotyka si? z odpowiedzi?.

Zrozumie? teraz mo?emy, co napisane jest w wersecie z Ksi?gi Przys??w: ?Chwa?a to kr?la, gdy nar?d liczny? (14:23), co oznacza ? kiedy modlitwa ma miejsce z ?narodem licznym?, tam objawia si? kr?lestwo Stw?rcy.

Dzi?ki temu wyja?nieniu, wyt?umaczy? mo?emy r?wnie? dwa ostatnie wersety z 72 psalmu z Tehilim:

?B?ogos?awione na wieki chwalebne Jego imi?;?niech si? ca?a ziemia nape?ni Jego chwa??!?Niech si? tak stanie – niech si? stanie!?(Sko?czy?y si? modlitwy Dawida, syna Jiszaja).?? (Tehilim 72: 19-20)

Dlaczego modlitwa Kr?la Dawida ko?czy si? w tym miejscu?

?Kr?l Dawid modli? si? o wszystko, co potrzebne jest Izraelowi a? do czas?w przyj?cia Mesjasza: o uzdrowienie chorych, utrzymaniu zdrowych przy zdrowiu, pob?ogos?awienie ?rodkami utrzymania i anulowanie trudnych dekret?w…? Kr?l Dawid w istocie modli? si? o dobro dla wielu, mimo wszystko by?a to modlitwa indywidualna. W przysz?o?ci, kiedy przyjdzie Mesjasz i ?ca?a ziemia nape?ni si? Jego chwa???, to znaczy Szechina objawi si? w pe?ni, nie b?dzie ju? potrzeby na indywidualn? modlitw? Dawida, wystarczy bowiem kolektywna modlitwa objawionej Szechiny. Dlatego te?, w tym miejscu ko?cz? si? ?modlitwy Dawida, syna Jiszaja?.