Paraszat Truma

?Rydwan dla Szchiny?

?Powiedz synom Izraela, aby zebrali mi danin?; od ka?dego cz?owieka, kt?rego sk?oni do tego serce, przyjmiecie danin? moj?.? (Szemot 25:2)

Tora podkre?la znaczenie ?daniny? (hebr: truma). Tora u?ywa w?a?nie tego okre?lenia, kt?rego znaczeniem jest (w oryginale hebrajskim): ?podniesienie?, ?wzniesienie na wy?szy poziom?, ? ?podnie??? poziom wk?adu w budow? Miszkanu (Bo?ego Przybytku).

Miszkan stanowi? mikro-kosmos tego ?wiata. Zosta? on stworzony przy u?yciu tych samych si?, ?wi?tych imion i wyra?e?, jakie u?y? Haszem tworz?c ?wiat.

Oto intencja stworzenia ?wiata ? ?By Szechina (Boska Obecno??) wsp??istnia?a r?wnolegle z ziemi??. I dlatego Haszem nakaza? by wybudowa? Miszkan, maj?cy by? zredukowan? postaci? Szechiny.

Zatem zbudujcie Miszkan na ziemi, Miszkan ?wiata materialnego, w podobny spos?b jak zbudowana jest ?wi?tynia na wysoko?ciach, duchowa i Boska.

Jednak Szechina obecna jest nie tylko w zbudowanym przez cz?owieka Miszkanie, ale i w ludzkim ciele. Cz?owiek zosta? stworzony na obraz ?HaAdam HaElyon? ? tj. Boskiej Istoty?. Z t? r??nic?, ?e ziemski cz?owiek jest istot? materialn?, a HaAdam HaElyon bytem na wskro? duchowym.

Kolejny werset z naszej Parszy ?I wystawi? mi ?wi?tyni?, abym zamieszka? po?r?d nich?(Szemot 25:8), powi?zany jest z pewnym znanym twierdzeniem (nie znajdziemy go, co ciekawe, w ?adnym z midraszy): ?W nim ? nie zosta?o powiedziane, a ?w nich? ? po?r?d ka?dego z nich z osobna.?

Podobnie naucza Talmud: ?Niech ka?dy cz?owiek tak na siebie spogl?da, jakby Naj?wi?tszy w nim bytowa?.? (Taanit 11ab)

Rabin Klonimus Kalman naucza: Cz?owiek winien oczyszcza? si? tak, by swe fizyczne cia?o zamieni? na Miszkan, w kt?rym bytuje Szechina. I to w?a?nie jest znaczenie owych s??w Tory: ?zamieszka? po?r?d nich?, czyli po?r?d ka?dego cz?owieka z osobna.

Nast?pny werset m?wi nam:

?We wszystkim tak, jak poka?? tobie, – pierwowz?r przybytku i pierwowz?r wszystkich naczy? jego, – tak i wykonacie.? (Szemot 25:9)

Rabin Klonimus Kalman stawia pytanie ? dlaczego powiedziane jest ?We wszystkim tak, jak poka?? tobie?. W oryginale hebrajskim ?tobie? zapisane jest poprzez ?otcha?, zamiast ?lecha?. To gramatyczny b??d.

R. KK wyja?nia: Moj?esz oczy?ci? si? w takim stopniu, ?e m?g? zamieni? swe cia?o w ?cielesny Miszkan?, opieraj?c sw? przemian? na podstawie tego jak Szechina bytuje w przybytku na wysoko?ciach.? Dlatego te? Haszem zobowi?za? Moj?esza pokaza? si? innym, i nauczy? dzieci Izraela jak zamieni? ich cia?a na w?asne Miszkany. Cia?o Moj?esza mia?o s?u?y? za przyk?ad.

Zajmijmy si? teraz dodatkow? kwesti? ?

Przykazanie dla ludu Izraela nakazuj?ce budow? Miszkanu jest problematyczne w dw?ch aspektach: 1. Jak to mo?liwe, ?eby duchowy byt rezydowa? w materialnym miejscu? 2. Jak to mo?liwe, by byt wype?niaj?cy ca?? rzeczywisto??, zredukowa? si? do ograniczonego przestrzennie miejsca?

R. KK odpowiada ? to nie miejsce jest organiczone, poniewa? Szechina rezyduje w duszy ka?dego cz?owieka, i tam ujawnia si?, w zale?no?ci od stopnia oczyszczenia danego cz?owieka. A wi?c Szechina nie jest ograniczona fizycznie, poniewa? rezyduje w duchu cz?owieka. ?w duch, a wraz z nim Szechina, jest w stanie zabra? cz?owieka w ka?de miejsce ? do Miszkanu, jego domu. I to w?a?nie jest realizacja idei, by ?zrobi? jej (Szechinie) mieszkanie na ziemi.

Powr??my jednak do naszego wyj?ciowego pytania ? dlaczego Tora u?ywa terminu ?truma? (danina), oznaczaj?cego ?podniesienie?, ?wzniesienie na wy?szy poziom?.

Poniewa? trzeba ?podnie???? ludzki Miszkan ? ten zbudowany na pustyni i ten znajdujacy si? w ludzkich duszach ? do poziomu przybytk?w na wysoko?ciach, zbudowanych przez Boga. Nale?y zbudowa? je i wynie?? na wysoko?ci.

Kilka ?wskaz?wek? wed?ug Kaba?y ?

Szechina r?wna jest sfirze ?Malchut? ? Kr?lestwo? ? zapewniaj?cej ?ycie wszystkim ?wiatom. ?wi?tym imieniem, na poziomie tej sfiry jest? ?Adonaj? (?Pan?). Ka?da sfira zawiera w sobie dziesi?? kolejnych sfirot, i tak w sfirze malchut znajduje si? po dzieci?? ?Adonaj?.

Imi? ?Adonaj? ma warto?? numeryczn?, wed?ug Gematrii, 65. Dziesi?? razy ?Adonaj? to 650. Doliczaj?c do tego same s?owo ?zawiera?, uzyskujemy liczb? 651. To jest warto?? sfiry ?Malchut?.

Warto?? numeryczna s?owa ?truma? to r?wnie? 651 (?-400 + ?-200 + ?-6 + ?-40 + ?-5 = 651)

Innymi s?owy, nale?y podnie?? sfir? Malchut, tak by pasowa?y do niej wszystkie imiona Stw?rcy.

Rabin Klonimus Kalman kontynuuje rozwa?ania w tym temacie, my jednak musimy zadowoli? si? tym fragmentem.