Paraszat Tecawe

Postac ?cadyka? (sprawiedliwego) jest jedyn z najistotniejszych aspekt?w nauczania Rabina ?Maor Waszesz?, podobnie jak nauczania jego wielkiego nauczyciela ? Rabina Elimelecha z Le?ajska. Jego ksi??ka ?Noam Elimelech? po?wi?cona jest g??wnie zagadnieniu osobowo?ci chasydzkiego cadyka.

Rabin Klonimus Kalman komentuje pierwszy werset naszej parszy w charakterystycznym dla niego chasydzkim stylu, interpretuj?c s?owa parszy w kontek?cie duchowej pracy cz?owieka ?

?A rozka?esz synom Israela, aby przynosili tobie oliwy z oliwnika, czystej , wyt?oczonej, dla o?wietlania, dla ci?g?ego zapalania ?wiat?a.? (Szemot 27:2)

Sk?d ten nacisk na ?przynosili tobie?? Dlaczego ?tobie?? Przecie? oliwa przeznaczona jest dla Miszkanu, a nie dla Moj?esza ? zadaje pytanie Rabin Klonimus Kalman.

Tora sugeruje, ?e zwracanie si? do cadyka ma specjaln? warto??. Ponadto podobnie jak a ludzie zyskuj? co? warto?ciowego kiedy zwracaj? si? do cadyka, tak cadyk zyskuje co? warto?ciowego,? kiedy zwracaj? si? do niego ludzie posiadaj?cy Bo?? boja??,

Zysk jest obustronny, zar?wno cadycy korzystaj? na tym, ?e lgn? do niego ludzie, a ludzie, oczywi?cie, zyskuj? na tym, ?e mog? uczy? si? od cadyk?w.

To, ?e ludzie mog? co? zyska? warto?ciowego dla siebie w rezultacie kontaktu z cadykiem jest oczywiste ? nauka Tory, otrzymanie porad, bycie bli?ej Haszem poprzez cadyka itp. ? ?Ludzie zyskuj?, dzi?ki niemu, porad?, rzeteln? wiedz?, zrozumienie i poczucie si?y…?(Miszna Awot 6a)

Ale co korzystnego dla cadyka przynie?? mo?e kontakt z lud?mi?

Ludzie zwracaj? si? do cadyka, by uzyska? porad?, uczy? si? Tory, sta? si? bardziej ?wi?tymi etc, umo?liwiaj?c cadykowi, w ten spos?b, poszukiwanie oryginalnych dr?g, nowych odpowiedzi, nowych inspiracji z Niebios, nowych si?, dodatkowych wgl?d?w, kt?re mo?e on p??niej przekaza? swoim uczniom. ?Ludzie przynosz? mu ?przebudzenie od do?u?, kt?re rezultuje ?przebudzeniem od g?ry?? i to w?a?nie jest owa korzy??, jak? zyskuje cadyk z kontaktu z chasydami ? nowe wgl?dy w Tor? i w ?awodat Haszem? (s?u?b? na rzecz Haszem) zes?ane mu przez Najwy?szego.

?We ata tecawe et bnei Israel…? – ?A rozka?esz synom Israela…?

?Tecawe? mo?na t?umaczy?, w hebrajskim jako ?lehithaber? – po??czy? si?, by? jednym zespo?em, by? razem. Cadyk ??czy si? ze swoim otoczeniem.

Tora m?wi do cadyka:

?Ty?, cadyk, ?rozka?esz?, po??czysz si?, ?synom Izraela?, z synami Izraela w twoim otoczeniu.

?Aby przynosili tobie oliwy czystej? ? poprzez po??czenie si? z nimi sp?ynie na ciebie nowa m?dro?? z Najwy?szej M?dro?ci. Wed?ug s??w Hazal (Brachot 57) oliwa z oliwy wskazuje na m?dro??:? ?Ktokolwiek zobaczy w swym ?nie oliw? z oliwek, mo?e mie? nadziej? na ?wiat?o Tory.?

?Dziewicza iluminacja? ? owa Najwy?sza M?dro?? ze?le ?wiat?o na Ciebie, a wraz ze ?wiat?em otrzymasz si?y.

?Podnie?? ogie? wiecznej swiecy – ?rozpali? ?wiat?o w sercach tych, kt?rzy przychodz? do ciebie, zwi?kszy? poziom ich m?dro?ci i wznie?? dusze ludu Izraela, tak, by byli blisko Stw?rcy, niech b?ogos?awione b?dzie imi? Jego.?