Paraszat Ki Tisa

Poni?ej zaprezentuj? ide? zacz?rpni?t? z pism Rabina ?Maor Waszemesz.?

Podobnie jak inne rozwa?ania Rabina Klonimusa Kalmana, tak prezentowany tutaj wyk?ad nie b?dzie jedynie abstrakcyjn? ide? ale tak?e nauk? w temacie ?awodat Haszem? ? zawiera? on b?dzie wskaz?wki, a nawet wymagania, jakie oczekiwane s? od cz?owieka, w jego s?u?bie na rzecz Haszem.

Po grzechu pope?nionym przez lud Izraela, Moj?esz modli si? i wznosi b?agania do Haszem. Prosi on, by B?g zes?a? na niego s?owa odpowiedniej w tej sytuacji modlitwy, a tak?e b?aga: ?daj mi pozna? Twoje zamiary, abym pozna??? (Szmot 33:13)

Dalej kontynuuje: ?Je?li nie p?jdziesz sam, to raczej zaka? nam wyrusza? st?d. Po czym poznam, ja i lud m?j, ?e darzysz nas ?askawo?ci?, je?li nie po tym, ?e p?jdziesz z nami?? (Szmot 33:15-16)

Rabin Klonimus Kalman zwraca uwag? na s?owo ?efo? ? ?po czym?, kt?rego znaczeniem, w naszym wersecie jest ?w zwi?zku z czym?, ?je?li?, po hebrajsku ?efo? znaczy jednak r?wnie? ?gdzie?. ?Gdzie co? si? znajduje??

W odpowiedzi na skar?enie si? cierpi?cego Hioba, Haszem m?wi mu:

?I z wichru odpowiedzia? Haszem Hiobowi tymi s?owami: Kt?? tu zaciemni? chce zamiar s?owami nierozumnymi? Przepasz no biodra jak mocarz! B?d? ci? pyta? – pouczysz Mnie. Gdzie? by?, gdy zak?ada?em ziemi?? Powiedz, je?eli znasz m?dro??. (Ksi?ga Hioba 38:1-4)

W temacie tym wypowiada si? Midrasz (Midrasz Raba Szemot 40:3)

?Gdzie by?e?, gdy zak?ada?em ziemi?? ?Co znaczy ?gdzie?? ? zapyta? Szymon ben Lakisz. Rzek? do niego Haszem: ?Hiobie, powiedz mi, gdzie by?e?, w jakim miejscu? W jego g?owie, czole czy w kt?rym organie? Je?li wiesz, gdzie znajdowa?a si? twoja ?efa?, udowodnij mi!?

Midrasz zamienia s?owo ?efo? na ?efa? (efa ? biblijna miara wagi, ok 40 kilo)

Innymi s?owy ? Haszem przekazuje Hiobowi, ?e Hiob nie wie, gdzie jest jego ?efa?, tzn z czego zosta? stworzony i jakie jest ?r?d?o pochodzenia duszy pierwszego cz?owieka. Nie zna wi?c on swego losu i powodu swego cierpienia.

Pierwszy cz?owiek zawiera? w sobie wszystkie przysz?e dusze ?wiata. Wszystkie dusze, wszystkich stworze? jakie mia?y si? kiedykolwiek w dziejach pojawi? na tym ?wiecie, zawiera?y si? w Adamie, i rozrzucone by?y w ro?nych cz??ciach jego cia?a i duszy. Niekt?re znajdowa?y si? w jego g?owie, inne w brzuchu, inne w r?kach, nogach, organach, a nawet w jego brodzie i paznokciach (chodzi oczywi?cie o duchowe ?cia?o? pierwszego cz?owieka, ekwiwalent cia?a materialnego). Z Adama dusze uda?y si? do ro?nych ludzi. A wi?c r??ne dusze to w istocie jedna dusza podzielona na wiele ?iskier?.

Pierwszy cz?owiek, zawieraj?cy w sobie wszystkie dusze, by? w stanie dokona? ?ca?kowitego tikunu? ? ca?kowitej naprawy. Jednak przewini? on spo?ywaj?c owoc z drzewa poznania dobra i z?a, co spowodowa?o, ?e dusza rozdzieli?a si? na wiele dusz i na wiele ludzi.

Ka?da osoba posiadaj?ca iskr? z duszy Adama, ma za zadanie naprawi? ow? cz??? duszy dan? mu, tak by zako?czy? proces ca?kowitej naprawy, zlecony pierwszemu cz?owiekowi. Wraz z ko?cem owego procesu wszystkie dusze po??cz? si? i b?d? tworzy? jedn? dusz?, jak by?o na pocz?tku.
Rabin Klonimus Kalman wyja?nia s?owa Kr?la Salomona z Ksi?gi Koheleta:

Tylko, oto co stwierdzi?em: B?g uczyni? ludzi prawymi, lecz oni szukaj? rozlicznych wybieg?w. (Kohelet 7:29)

?B?g uczyni? ludzi prawymi? ? ?intencj? Haszem by?o stworzenie tylko jednego cz?owieka, kt?ry naprawi wszystko sam? ? t?umaczy Rabin Klonimus Kalman ? ?jednak ?oni szukaj? rozlicznych wybieg?w??, innymi s?owy-? poniewa? grzech Adam zosta? przekazany na p??niejsze pokolenia, wszystkie dusze kt?re zawiera?y si? kiedy? w pierwszym cz?owieku musz? teraz naprawi? owo miejsce, ow? ?efa? gdzie dana dusza znajdowa?a si? w pierwszym cz?owieku, ?r?d?o duszy.?

Osobista ?wiadomo?? tego, czym jest ?r?d?o mej duszy i z jakiej cz??ci cia?a si? ona wzi???, jest podstaw? procesu tikunu jaki jest na nas na?o?ony. Owa ?wiadomo?? pozwoli nam rozpozna?, jakim tikunem mamy zaj?? si? w swoim ?yciu. Jak dotrze? do tej wiedzy ? nie jest to jasne, Rabin Klonimus Kalman nie wyjawi? nam jak tego dokona?…

W ?wietle powy?ej przedstawionej idei, tak rozumiemy s?owa Moj?esza do Haszem:

?Po czym (efo)? poznam, ja i lud m?j, ?e darzysz nas ?askawo?ci?? = ?Poznam efo?.? Sk?d Izraelici mogli wiedzie?, czym jest ?efo? tzn. ?r?d?o ich duszy?

?P?jdziesz z nami!? ? kiedy ludziom towarzyszy Szechina, ka?dy mo?e znale?? ?r?d?o swej duszy.

Niesamowite.

A najbardziej niesamowite jest to, ?e Rabin Klonimus Kalman ko?czy sw?j wyk?ad s?owami: ?proste do zrozumienia?.