Paraszat Pkudej

Ile razy ob?ok wznosi? si? nad przybytkiem, Izraelici wyruszali w drog?, a je?li ob?ok nie wznosi? si?, nie ruszali w drog? a? do dnia uniesienia si? ob?oku. Ob?ok bowiem Pana za dnia zakrywa? przybytek, a w nocy b?yszcza? jak ogie? na oczach ca?ego domu izraelskiego w czasie ca?ej ich w?dr?wki. (Szmot 40:36-38)

 

Tak ko?czy si? Ksi?ga Szemot i rozpoczyna Ksi?ga Wajikra –

?I wezwawszy Moj?esza rzek? do niego Wiekuisty?? (Wajikra 1,1)

Komentatorzy Tory, a zwlaszcza Chasydzi, stosowali si? do zasady ?przytwierdzenia ko?ca [rzeczy] do pocz?tk?w?, kt?ra to zasada wymaga?a, by ka?de zako?czenie wi?za?o si? z nowym komentarzem, jako ?e ?ka?dy koniec to nowy pocz?tek?.

Podobnie czyni Rabin Klonimus Kalman w swym wyk?adzie.

Kilkakrotnie m?wili?my ju? o tym, ?e Miszkan stworzony by? wraz z Ksi?g? Bereszit, a jego rol? by?o stanowienie miejsca, w kt?rym przebywa? b?dzie Szechina, podczas swego ujawnienia si? w ziemskim ?wiecie, poniewa? Stw?rca ujawni? ?wiatu swoj? kreacj?. Z tego te? powodu, do budowy Miszkanu wybrany zosta? Becalel. ?Becalel wiedzia? jak zestawi? litery, z kt?rych stworzone zosta?y niebo i ziemia (Brachot 55).
Jak wiemy, Miszkan zbudowany by? z 48 bali (20 bali dla strony po?udniowej, 20 dla strony p??nocnej i 8 dla strony zachodniej).

W Imieniu ?JHWH? ? g??wnym imieniu Haszem, poprzez kt?re B?g ujawnia si? swemu ?wiatu, znajduje si? 12 ?kojarze??. Owe ?kojarzenia? to kombinacje liter sk?adaj?cych si? na imi? JHWH, kombinacji w r??nych aran?acjach (np: WHJH lub JHHW, JWHH, itd).

Tych 12 kombinacji reprezentuje 12 plemion Izraela, np. Jehuda = JHWH, Issachar = JHHW, Zebulon ? JWHH, etc.)

Podobnie jest z 12 miesi?cami roku ? Nisan = JHWH, Jiar ?JHHW, Siwan ? JWHH, etc).

Miszkan, plemiona i miesi?ce stanowi? trzy wymiary ka?dego dzia?ania: ?wiat (przestrze?, miejsce), rok (czas), dusza (osoba).

Miszkan reprezentuje wymiar przestrzeni (?wiat). Plemiona reprezentuj? wymiar ludzki (dusza). Miesi?ce reprezentuj? wymiar czasu (rok).

Becalel zna? wy?ej wspomniane kombinacje ??wiata?, ?roku? i ?duszy?, kiedy wi?c budowa? Miszkan, zawar? w nim owe trzy wymiary, u?ywajac do tego 12 imion JHWH, w aran?acjach pasuj?cych do ka?dego wymiaru.

12 imion daje razem 48 liter (4 x 12), i to w?a?nie s? owe bale podtrzymuj?ce Miszkan.

Pierwsze litery dw?ch ostatnich s??w Ksi?gi Szemot: ?”…?????? ??????????”, (w t?umaczeniu na polski ?we wszystkich pochodach ich?) ? czyli ?bet? i ?mem?, a tak?e pierwsza litera s?owa otwieraj?cego Ksi?g? Wajikra: ?”??????????.. (w t?umaczeniu ??I wezwawszy…?) ? ?waw?, daj? razem warto?? numeryczn? 48 (?bet? = 2, ?mem? = 40, ?waw? = 6, razem = 48). Oznacza to: ?We wszystkich pochodach ich? tj. ludu Izraela na pustyni, towarzyszy?y im wszystkie kombinacje imion stworzenia, i poprzez owe imiona skontaktowali si? oni z poleceniem Haszem ? ?I wezwawszy Moj?esza rzek? do niego Wiekuisty??