Paraszat Szmini

W judaizmie istnieje wiele praw dotycz?cych koszerno?ci.? Tora zakazuje jedzenia wielu? rodzaj?w zwierz?t, a pozwala na jedzenie innych.

?Oto zwierz?ta, kt?re b?dziecie je?? spo?r?d wszystkich zwierz?t, kt?re s? na ziemi? Ale nast?puj?cych zwierz?t, maj?cych rozdzielone kopyto i prze?uwaj?cych nie b?dziecie jedli? B?dziecie jedli nast?puj?ce istoty wodne? Spo?r?d ptak?w b?dziecie mieli w obrzydzeniu i nie b?dziecie ich jedli, bo s? obrzydliwo?ci?? Wszelkie lataj?ce czworono?ne owady b?d? dla was obrzydliwo?ci?? Ale b?dziecie je?? spo?r?d czworono?nych lataj?cych owad?w?? (Wajikra 11)

Co jest naczeln? zasad? w tej kwestii?? Dlaczego cz??? ze zwierz?t jest zakazana, a cz??? dozwolona?? I w og?le, dlaczego przepisy dotycz?ce koszerno?ci s? konieczne?

Rabin Klonimus Kalman daje wyj?nienie kabalistyczno ? chasydzkie:

G??wnym celem pracy nad ?wi?to?ci? cz?owieka jest wysublimowanie jego cielesno?ci.? Gdy materia staje si? wysublimowana, cz?owiek mo?e po??czy? si? ze ?wiat?em Ein Sof Stw?rcy i przyj?? to swiat?o do swej duszy.

Problemem s? ?przegrody?, oddzielaj?ce? ?wiat?o od cz?owieka i przeszkadzaj?ce w przyj?ciu? bogactwa.

?Lecz wasze winy wykopa?y przepa?? mi?dzy wami a waszym Bogiem?? (Jeszaja 59:2)

Przyci?gaj?c czysto?? i ?wi?to??, cz?owiek raz po raz, sublimuje siebie i pozbywa si?? ?przegr?d?.

W zasadzie ka?dy pokarm cielesny ma negatywny wp?yw na cz?owieka.? Stwarza w nim wi?cej cielesno?ci, wi?cej przyziemno?ci i w ten spos?b oddala go od duchowego Stw?rcy i stwarza w nim dodatkowe oddzielaj?ce ?przegrody?.

Z drugiej strony, w?a?nie w miejscu gdzie mamy do czynienia z cielesno?ci?, mamy mo?liwo?? naprawi? t? cielesno??, jest tam miejsce na ?wzniesienie iskier? zawartych w tej cielesno?ci.

W po?ywieniu czystym rytualnie , kt?re jest przez Tor? dozwolone do jedzenia, znajduj? si? iskry, kt?re cz?owiek? uwalnia w momencie jedzenia.? Lub te? s? to ?wi?te dusze bed?ce w tym po?ywieniu, maj?ce nadziej?, ?e nadejdzie dla nich tikun (naprawa) poprzez to, ?e zjedzone zostan? z odpowiedni? kawan? (zamiarem) i w ten spos?b ta ?wi?ta dusza znajdzie sw?j tikun (napraw?) poprzez po??czenie si? z dusz? cz?owieka, kt?ry je.

W przeciwie?stwie do tego, po?ywienie nieczyste rytualnie, kt?re Tora zabroni?a nam je??, mimo ?e w nim te? znajduj? si? iskry ?wi?to?ci, s? tak bardzo oddalone i utkwione w nieczysto?ci, ?e nie mo?na ich uwolni? poprzez ich zjedzenie lub te? dusze w nich znajduj?ce si? s? duszami z?oczy?c?w i nie chcemy, ?eby przyklei?y si? do nas i wesz?y w nasz? dusz?.

?r?d?o zwierz?t ? t?umaczy dalej Rabin Klonimus Kalman ? znajduje si?? w miejscu bardzo wysokim w ?wiatach duchowych, w opowie?ci? o?merkawa?? (rydwan) wizji Jechezkela:

?Oblicza ich mia?y taki wygl?d: ka?da z czterech istot mia?a z prawej strony oblicze cz?owieka i oblicze lwa, z lewej za? strony ka?da z czterech mia?a oblicze wo?u i oblicze or?a?. (Jechezkel 1:10)

I dlatego wolno je spo?ywa?, poniewa? przy?aczaj? si? do ?merkawa? (rydwanu) ?wi?to?ci.? (S?owo wyja?nienia:? S?u?enie Bogu wed?ug chasydyzmu polega na tym, ?e cz?owiek staje si? ?merkawa? (rydwanem) ?wi?to?ci, ?nios?cym? szechin? (bosko??) na tym ?wiecie, tak samo jak ?merkawa? (rydwan) na wysoko?ciach, co przynosi zaszczyt Bogu.?

Ale podstawa kabalistyczna m?wi, ?e

?zar?wno jedno jak i drugie sprawia B?g? (Kohelet7:14)

Znaczy to, ?e tak samo jak istnieje merkawa (rydwan) ?wi?to?ci, tak samo istnieje merkawa (rydwan) nieczysto?ci.? I tak jak ?r?d?o zwierz?t czystych rytualnie istnieje w merkawa (rydwanie) swi?to?ci, to ?r?d?o zwierz?t zabronionych znajduje si? w merkawa (rydwanie) nieczysto?ci, i dlatego zabronione jest ich jedzenie , aby dusza nie po??czy?a si? z sitra achra (z?? stron?).

?Oto zwierz?ta, kt?re b?dziecie je?? spo?r?d wszystkich zwierz?t, kt?re s? na ziemi?? (Wajikra 11:2)

Gemara:

Tana ze szko?y R. Iszmaela wyja?ni?: Werset: ?Oto zwierz?ta, kt?re b?dziecie je??? zaznacza, ?e ?wi?ty, niech? b?dzie b?ogoslawiony, wzia? po jednym z ka?dego gatunku zwierz?t, pokaza? je Moszemu i powiedzia? mu: To mo?ecie je??, a tego nie mo?ecie je??. (Chulin 42a)

:Raszi w komentarzu do naszej parszy rozwija dalej ten pomys?

?Oto zwierz?ta ? uczy nas to, ?e Mosze bra? ka?de zwierz? i pokazywa? je Izraelowi.? Te mo?ecie je??, a tych nie mo?ecie!? Wzia? te? w r?k? ka?de z gatunk?w wodnych stworze? i pokaza? je.? Tak tamo z ptactwem: A te z ptactwa b?d? dla was obrzydliwe.? I w odniesieniu do robactwa: te b?d? dla ciebie nieczyste. (W ka?dym z tych przypadk?w, midrasz zaznacza, ?e Mosze u?ywa? s?owa ?oto? kt?re zwykle podkre?la, ?e mowi?cy wskazuje na co? co jest blisko s?uchaj?cego.?). (Raszi Wajikra 11:2)

M?dry wie i rozpoznaje czy zwierz? jest koszerne czy nie, czy dobre jest do jedzenia czy nie.? Jak?? Wiedz?c, czy cz?owiek b?dzie mie? si??, by zrobi? tikun (napraw?) i wznie?? je do ?wi?to?ci, czy to jedzenie da mu wi?cej si?y do s?u?enia Bogu ? wtedy jest koszerne.? Ale je?li cz?owiek nie ma si?y, by? zrobic tikun (napraw?), lecz przeciwnie, zjedzenie danego zwierz?cia przyczyni si? do spadku duchowo?ci i przeszkadza? b?dzie w s?u?bie Bogu ? nie jest koszerne.

Tak Rabin Klonimus Kalman wyja?nia w imieniu Rabina Jechiela Michala ?Magida ze Z?oczowa?, ucznia Baal Szem Towa i Magida z Mi?dzyrzeca modlitw? Rabina Nechonii ben Hakana, kt?ra m?wi: ?Niech b?dzie wola Twoja, Bo?e m?j Panie ? bym nie m?wi? o nieczystym ? czyste a o czystym ? nieczyste…? (Brachot 28b)

W tej modlitwie ? wyja?nia R. Jechiel Michal ? m?dry modli si?, ?eby jego przeczucie co do danej potrawy nie zmyli?o go, aby m?g? rozpozna? czy jest czyste czy jest nieczyste.