Paraszat Emor

Na temat czysto?ci przy studiowaniu Tory.

Nasza parsza rozpoczyna si? s?owami ostrze?enia dotycz?cego czysto?ci kap?an?w ?

?I rzek? Haszem do Moj?esza: ?O?wiadcz kap?anom, synom Ahrona i powiedz im: przy osobie zmar?ej niechaj nikt z nich nie si? zanieczy?ci w po?r?d wsp??plemie?c?w swoich.? ?(Wajikra 21:1)

Rabin Klonimus Kalman t?umaczy s?owa midraszu dotycz?cego naszej parszy, ucz?c nas zarazem jak wygl?da prawid?owy spos?b uczenia si? Tory w chasydy?mie.

 

Tak uczy nas midrasz ?

?Powiedziano do kap?an?w ?Oto, co napisane ?Boja?? Haszem jest szczera (hebr: ?thora? ? lit: czysta) i trwa na wieki? (Ksi?ga Psalm?w 19:11).? Rzek? Rabin Lewi: Szacunek, jaki mia? Aron dla Wszechmog?cego, sprawi?, ?e ze wzgl?du na Arona temat ten (?tahara? ? czysto??) znalaz? si? w parszy i by? skierowany do niego i b?dzie nale?a? do niego i do jego syn?w i potomk?w jego syn?w a? do ko?ca wszystkich pokole?? (Midrasz Raba Wajikra 21:1)

W Misznie znajduje si? zapis prawny dotycz?cy ?baal keri? ( = osoba, kt?ra mia?a emisj? nasienia, czy to poprzez nocn? emisj?, czy te? poprzez aktywno?? seksualn?)

?Baal keri zmawia s?owa Szema w swym sercu, bez b?ogos?awie?stwa przed i po moditwie? (Brachot 20b)

Gemara przytacza ?r?d?o owego prawa znajduj?ce si? w Torze:

?Sk?d wiemy, ?e zabronione jest, by baal keri studiowa? Tor?? Poniewa? powiedziane jest: ?…a opowiadaj o nich synom twoim i synom syn?w twoich? (Dwarim 4:9), i nast?puj?cy zaraz werset? ?O tym dniu, kiedy? stawa? przed Haszem, Bogiem twoim, przy Chorebie? (tam?e 4:10), co zak?ada, ?e podobnie jak w tamtej sytuacji tym, kt?rzy mieli problem nasienia, by?o zabronione, tak tutaj tym, kt?rzy maj? problem nasienia, jest zabronione.? (Brachot 21b)

Kr?tkie wyja?nienie odno?nie tego zagadnienia. Jeden z dekret?w Ezry (m?wimy o czasie po powrocie z Babilonii do Syjonu, w pocz?tkowym okresie drugiej ?wi?tyni) regulowa? spraw? ?baal keri? zabraniaj?c mu zajmowania si? Tor? ani czytaniem jakichkolwiek ?wi?tych tekst?w, chyba ?e zanurzy? si? on w mykwie. Oto s?owa Miszny:

?Dziesi?? dekret?w ustanowi? Ezra: …Zadekretowa? r?wnie? obowi?zek zanurzenia, dla tych kt?rym zdarzy?a si? polucja.? (Bawa Kama 82a)

?w dekret zosta? jednak ? po d?ugich dyskusjach ? uniewa?niony w czasach Talmudu –

?Nauczano: R. Juda b. Batyra zwyk? by? m?wi?: S?owa Tory nie s? podatne na nieczysto?ci. Pewnego razu jeden z uczni?w be?kota? co? przeciwko R. Judzie b. Batyra [nie zgadza? si? z nim ale ba? si? wyrazi? sw? opini? wprost]. Powiedzia? do niego: M?j synu, otw?rz swe usta i niech s?owa twe b?d? czyste, poniewa? s?owa Tory nie s? podatne na zanieczyszczenia, jak powiedziane jest: ?Czy moje s?owo nie jest jak ogie?? (Ksi?ga Jeremiasza 23:29). Podobnie jak ogie? nie jest podatny na zanieczyszczenia, tak s?owa Tory nie s? na nie podatne.? (Brachot 22)

Na tym zako?czy?a si? wi?c ta sprawa, dopuszczaj?c baal keri do zajmowania si? Tor? bez konieczno?ci zanurzenia si? w mykwie.

Jednak zar?wno kabali?ci jak i chasydzi traktuj? owe zagadnienie z wi?kszym zaanga?owaniem, przypisuj?c jej wa?no?? i g??bokie znaczenie, uznaj?c czysto?? przy studiowaniu Tory i modleniu si? za kwesti? niezwykle istotn?. Rabin Klonimus Kalman wyja?nia dlaczego, sprawa ta jest tak wa?na dla kabalist?w i chasyd?w:

W jakim stanie umys?u otrzymana zosta?a Tora?

Gemara opowiada:

?I wezwa? On Moj?esza dnia si?dmego? (Szemot 24:16). Moj?esz i ca?y Izrael stali tam…R. Mattja b. Heresz twierdzi, Celem Pisma w tym miejscu by?o zainspirowanie ich poczuciem szacunku, czci, tak by Tora zosta?a przyj?ta z czci?, podziwem, boja?ni?, dr?eniem, jak napisane jest: ?S?u?cie Panu z boja?ni? i radujcie si? z dr?eniem? (Tehilim 2:1). C?? oznacza: ?radujcie si? z dr?eniem?? (wyra?enie to wydaje si? wewn?trznie sprzeczne) ? R. Adda b. Mattena rzek? w imieniu Rab: Tam gdzie b?dzie rado??, tam winno by? dr?enie (Tora jest ?r?d?em rado?ci, powinna jej jednak towarzyszy? r?wnie? boja??, szacunek dla Pana, Prawodawcy)? (Gemara Yoma 4)

Podobnie powinna wygl?da? nauka Tory ?z podziwem, boja?ni? i dr?eniem?, a tak?e w ca?kowitej czysto?ci.

?A je?li kto? studiuje Tor? lub modli si? bez przywi?zywania wagi do zagadnienia czysto?ci ? nie mo?liwe jest by w jakikolwiek spos?b zbli?y? si? on do istoty Tory czy micwot (przykaza?)? ? pisze ?Maor WaSzemesz?

To wszystko odnosi si? do sytuacji, kiedy zajmujemy si? Tor? ?objawion?? ? tj. Humaszem, Talmudem, chalach?, etc. Tym bardziej zasada ta stosuje si? tak?e do sytuacji, w kt?rych cz?owiek studiuje ksi?gi Kaba?y i ?wi?te imiona ?wi?tego, niech b?dzie B?ogos?awiony. W owych przypadkach (studiowania Kaba?y i imion) je?li cz?owiek nie jest absolutnie czysty, jego studiowanie nie tylko nie zaprowadzi go do wi?kszej ?wi?to?ci, ale doprowadzi? go mo?e do nie-wiary i herezji.

Rabin Klonimus Kalman kojarzy ?owe sytuacje z powodem dla kt?rego tak wielu ?yd?w odchodzi od ?ycia ?zgodnego z Tor?, po?r?d nich tak?e wielu student?w jesziw, uczonych w Torze ? powodem jest nie przywi?zywanie przez nich wagi do owego dekretu Ezry, co sprawia, ?e ich Tora staje si? przeszkod?, jak opisane jest w Gemarze:

?Raba powiedzia?; Dla tych, kt?rzy id? w praw? stron? jest lekiem ?ycia; dla tych, kt?rzy id? w lew? stron? jest ?miertelnym lekarstwem.? (Szabat 88)

Podobnie b??d, polegaj?cy na kulcie fa?szywego mesjasza, jakim by? Sabataj Cwi, odnosi Rabin Klonimus Kalmana, do praktyki zapoznawana si? z sekretami Tory w stanie nieczysto?ci, ?studiowaniem ksi?g Kaba?y w nieczysto?ci cia?a?. Sprowadzili oni (wyznawcy Sabataja Cwi) na ?wiat tak? profanacj?, ??e ?wiat zosta? zdewastowany? [poprzez brak nauki] (podobnie sta?o si? w wyniku ?mierci 24.000 student?w Rabina Akiwy, jak opowiada nam Talmud Jewamot]

Tikun ( naprawa) szkody jak? wyrz?dzi? Sabataj Cwi? przyszed? wraz z przybyciem na ?wiat dw?ch wielkuch uczonych ? Baal Szem Towa (Rabi Israel, tw?rca chasydyzmu), i Admora Rabina Elimelecha [z Le?ajska], kt?rzy ustanowili, i? dla baal keri dozwolone jest zajmowanie si? Tor? (tak?e Tor? ?objawion??) jedynie po zanurzeniu si? w mykwie, dok?adnie wed?ug oryginalnego zarz?dzenia Ezry. Postanowienie to zosta?o dodatkowo zaostrzone, w wersji chasydzkiej dotyczy?o nie tylko baal keri, ale ka?dej osoby wstaj?cej rano po ?nie. Zanurzenie w mykwie zacz??o obowi?zywa? ka?dego chasyda, a celem zanurzenia by?o nie tylko zmycie nieczysto?ci ale dodanie ?wi?to?ci. Wszystko to stanowi?o tikun do zniszczenia jakie wyrz?dzi?a ?wiatu sekta Sabataja Cwi.

Nasuwa si? wi?c pytanie, je?li zanurzenie w mykwie jest takie wa?ne to dlaczego uczeni Talmudu uniewa?nili ?w dekret? Poniewa? by?o to zarz?dzenie, kt?rego nie jest w stanie spe?ni? wi?kszo?? cz?onk?w spo?ecze?stwa. Wi?kszo?? spo?ecze?stwa nie musi si? wi?c do tego dekretu stosowa?, tak?e dlatego, ?e ich studia nad Tor? nie s? prowadzone na bardzo g??bokim poziomie, ich obcowanie z Tor? nie zaznajamia ich z tajemnicami Tory. Jednak te wyj?tkowe jednostki, zajmuj?cy si? Tor? na poziomie g??bokich taj?mnic, musz? stosowa? si? do wymaga? absolutnej czysto?ci, w celu naprawy zniszczenia profanacji.

Co wi?cej, dodaje Rabin Klonimus Kalman, na podstawie wersetu przytoczonego przez nasz? Gemar?: : ?…a opowiadaj o nich synom twoim i synom syn?w twoich? , prawo to stosuje si? do tych wszystkich, kt?rzy nauczaj? Tory. Je?li nauczaj?cy Tory nie b?dzie stosowa? si? do zasady czysto?ci, jego nauka b?dzie jedynie przekazaniem informacji i brakowa? jej b?dzie najistotniejszego aspektu? boja?ni Bo?ej. Boja?? Bo?? przekaza? mo?emy jedynie za pomoc? Tory nauczanej w czysto?ci. ?…a opowiadaj o nich synom twoim i synom syn?w twoich? ? o najg??bszych w?a?ciwo?ciach Tory ? ?i jest on w stanie zbli?y? dusze Izraela do Stw?rcy HaSzem…a ?wiat?o ?wi?to?ci o?wietla jego student?w i student?w jego student?w, kt?rzy pod??aj? za nim do ko?ca pokole??. ?Widzimy, ?e ?wiat wci?? wype?niony jest ?wiat?em ?wi?to?ci tych dw?ch wybitnych uczonych, tj. ?wiat?em Baal Szem Towa i Rabina Elimelecha z Le?ajska.

Na tym polega?a wielko?? Arona Kap?ana ? konkluduje Rabin Klonimus Kalman ? ?e oddawa? si? in pracy na rzecz Haszem (?awodat Haszem) w stanie absolutnej czysto?ci, czym sprawi?, ?e ??wiat?o ?wi?to?ci o?wietla jego student?w i student?w jego student?w, a? do ko?ca pokole??