Paraszat Bamidbar

Dwa rodzaje dojrza?ej ?awodat Haszem?.

Nasza parsza otwiera si? wersetem ?

?I o?wiadczy? Wiekuisty Moj?eszowi na pustyni Synaj, w przybytku zboru, pierwszego dnia miesi?ca wt?rego, roku wt?rego, po wyj?ciu ich z ziemi Micraim, i rzek?? (Bamidbar 1:1).

Rabin Klonimus Kalman rozpoznaje w tym wersecie dwa rodzaje mowy, przekazu i ?dwa rodzaje objawienia si? Stw?rcy Moj?eszowi. I z uwagi na nasze potrzeby ? dwa rodzajepracy na rzecz Haszem (?awodat Haszem?).

Jeden ? ? na pustyni Synaj?

Drugi ? ?w przybytku zboru?

Jeden- publiczny, objawiony, w otwartej przestrzeni, na widoku ? ?na pustyni?; drugi ? osobisty, ukryty, w przestrzeni prywatnej, w skromno?ci ? ?w przybytku zboru?.

Oto dwa sposoby po??czenia si? ze Stw?rc?, dwa sposoby pracy na rzecz Haszem (?awodat Haszem).

Kt?ra z nich jest lepsza?

Komentarz Midrasza w tej sprawie ?

??I o?wiadczy? Wiekuisty Moj?eszowi na pustyni Synaj, w przybytku zboru? ? zanim przybytek zboru zosta? wzniesiony, [B?g] rozmawia? z nim z gorej?cego krzewu, jak jest powiedziane: ?…i zawo?a? do? B?g spo?r?d cierniska i rzek?: Moj?eszu…?(Szemot 3:4), a nast?pnie rozmawia? z nim w Egipcie: ? I o?wiadczy? Wiekuisty Moj?eszowi i Aronowi w ziemi Micraim? (Szemot 12:1). [B?g] rozmawia? z nim te? w ziemi Midjan, jak powiedziane jest: ?I rzek? Wiekuisty do Moj?esza w Midjan..?(Szemot 4:19). Na Synaju [B?g] tak?e rozmawia? z nim, jak jest powiedziane: ?Potem Pan powiedzia? do Moj?esza na g?rze Synaj? (Ksi?ga Kap?a?ska 25:1).

Kiedy przybytek zboru zosta? zbudowany, B?g pomy?la?, ?Skromno?? to pi?kna rzecz?, jak jest powiedziane [?I czego? ??da Pan od ciebie,?je?li nie pe?nienia sprawiedliwo?ci, umi?owania ?yczliwo?ci]i pokornego [skromnego] obcowania z Bogiem twoim? (Ksi?ga Micheasza 6:8). [St?d] rozmawia? z Moj?eszem w przybytku zboru.? (Midrasz Raba Bamidbar 1:3)

Podobnie opowiada Midrasz o nadaniu Tory ?

?I pierwsze Tablice Przykaza? dane nam by?y przy grzmieniu tr?b: ?..i by?y gromy i b?yskawice, i ob?ok g?sty nad g?r?, i g?os tr?by pot??ny bardzo..?(Szemot 19:16) ? zosta?y st?uczone. Jednak p??niejsze Tablice Przykaza?, jak powiedziano: ?I nikt nie wst?pi z tob? ? a nikt tak?e nie poka?e si? na ca?ej g?rze..? (Szemot 34:3) ? przetrwa?y.? (Jalkut Szimoni Bereszit 42:148).

W tym przypadku skromny kontakt ze Stw?rc? ceniony jest wy?ej. Jednak czasem publiczny kontakt jest bardzo warto?ciowy.

Kiedy cenimy bardziej prywatny a kiedy publiczny?
Wed?ug Kaba?y wznoszenia si? cz?owieka na wy?szy poziom duchowego rozwoju nie odbywa si? poprzez jednorazowy skok, ale stopniowo, pomi?dzy przej?ciem z jednego poziomu na drugi, pomi?dzy wycofaniem a wznoszeniem si?. Pocz?tkowo mamy do czynienia z ?umys?ow? m?odo?ci?? (umys?ow? tj. chodzi tu o ?wiadomo??, zrozumienie), nast?pnie pojawia si? ?umys?owa dojrza?o???,? kiedy ?wiadomo?? i pojmowanie Stw?rcy jest rozwini?ta a kontakt z nim mocny. Kolejnie, pojawia si? ponownie ??umys?owa m?odo??? oznaczaj?ca regresj? i? wycofanie. A nast?pnie druga ?dojrza?o?? dojrza?o??? , z jeszcze wi?kszym duchowym wzrostem i tak proces ten kontynuuje si?.

Praca nad pierwsz? ?dojrza?o?ci?? wymaga nak?adu du?ej si?y i publicznego nag?o?nienia, w celu wprowadzenia otaczaj?cej rzeczywisto?ci spo?ecznej na wy?szy poziom, a jest to proces bardzo trudny, jako ?e m?wimy o pocz?tkowym bardzo niskim poziomie. Jednak pr?ba przej?cia z drugiego poziomu ?m?odo?ci? do drugiej ?dojrza?o?ci? wymaga nak?adu innego rodzaju pracy ? ukrycia i skromno?ci, poniewa? krok ten charakteryzuje si? nie tylko wy?szym poziomem ale i wi?ksz? g??bi?.

Wr??my teraz do naszego wersetu: ??I o?wiadczy? Wiekuisty Moj?eszowi na pustyni Synaj, w przybytku zboru?. T?umaczy Rabin Klonimus Kalman: ?Na pocz?tku cz?owiek musi wykonywa? prac? na rzecz Haszem w spos?b g?o?ny, widoczny, pokazuj?cy?, ?poniewa? ma on do stoczenia walk? przeciw pierwszej ?m?odo?ci?; jest to praca na poziomie dzia?ania, na jawnym poziomie.? Kolejny poziom – ?w przybytku zboru? ? wyja?nia Rabin Klonimus Kalman: ?Kiedy nadchodzi innowacyjne, nowe zrozumienie, cz?owiek mo?e zrobi? wszystko w sekrecie i w swej my?li? , innymi s?owy, poziom ten mniej zale?y od jawnego dzia?ania a bardziej od wewn?trznej my?li, dlatego te? dobrze jest go ukry?.

Bamidbar

Dwa rodzaje dojrza?ej ?awodat Haszem?.

Nasza parsza otwiera si? wersetem ?

?I o?wiadczy? Wiekuisty Moj?eszowi na pustyni Synaj, w przybytku zboru, pierwszego dnia miesi?ca wt?rego, roku wt?rego, po wyj?ciu ich z ziemi Micraim, i rzek?? (Bamidbar 1:1).

Rabin Klonimus Kalman rozpoznaje w tym wersecie dwa rodzaje mowy, przekazu i dwa rodzaje objawienia si? Stw?rcy Moj?eszowi. I z uwagi na nasze potrzeby ? dwa rodzajepracy na rzecz Haszem (?awodat Haszem?).

Jeden ? ? na pustyni Synaj?

Drugi ? ?w przybytku zboru?

Jeden- publiczny, objawiony, w otwartej przestrzeni, na widoku ? ?na pustyni?; drugi ? osobisty, ukryty, w przestrzeni prywatnej, w skromno?ci ? ?w przybytku zboru?.

Oto dwa sposoby po??czenia si? ze Stw?rc?, dwa sposoby pracy na rzecz Haszem (?awodat Haszem).

Kt?ra z nich jest lepsza?

Komentarz Midrasza w tej sprawie ?

??I o?wiadczy? Wiekuisty Moj?eszowi na pustyni Synaj, w przybytku zboru? ? zanim przybytek zboru zosta? wzniesiony, [B?g] rozmawia? z nim z gorej?cego krzewu, jak jest powiedziane: ?…i zawo?a? do? B?g spo?r?d cierniska i rzek?: Moj?eszu…?(Szemot 3:4), a nast?pnie rozmawia? z nim w Egipcie: ? I o?wiadczy? Wiekuisty Moj?eszowi i Aronowi w ziemi Micraim? (Szemot 12:1). [B?g] rozmawia? z nim te? w ziemi Midjan, jak powiedziane jest: ?I rzek? Wiekuisty do Moj?esza w Midjan..?(Szemot 4:19). Na Synaju [B?g] tak?e rozmawia? z nim, jak jest powiedziane: ?Potem Pan powiedzia? do Moj?esza na g?rze Synaj? (Ksi?ga Kap?a?ska 25:1).

Kiedy przybytek zboru zosta? zbudowany, B?g pomy?la?, ?Skromno?? to pi?kna rzecz?, jak jest powiedziane [?I czego? ??da Pan od ciebie, je?li nie pe?nienia sprawiedliwo?ci, umi?owania ?yczliwo?ci]i pokornego [skromnego] obcowania z Bogiem twoim? (Ksi?ga Micheasza 6:8). [St?d] rozmawia? z Moj?eszem w przybytku zboru.? (Midrasz Raba Bamidbar 1:3)

Podobnie opowiada Midrasz o nadaniu Tory ?

?I pierwsze Tablice Przykaza? dane nam by?y przy grzmieniu tr?b: ?..i by?y gromy i b?yskawice, i ob?ok g?sty nad g?r?, i g?os tr?by pot??ny bardzo..?(Szemot 19:16) ? zosta?y st?uczone. Jednak p??niejsze Tablice Przykaza?, jak powiedziano: ?I nikt nie wst?pi z tob? ? a nikt tak?e nie poka?e si? na ca?ej g?rze..? (Szemot 34:3) ? przetrwa?y.? (Jalkut Szimoni Bereszit 42:148).

W tym przypadku skromny kontakt ze Stw?rc? ceniony jest wy?ej. Jednak czasem publiczny kontakt jest bardzo warto?ciowy.

Kiedy cenimy bardziej prywatny a kiedy publiczny?

Wed?ug Kaba?y wznoszenia si? cz?owieka na wy?szy poziom duchowego rozwoju nie odbywa si? poprzez jednorazowy skok, ale stopniowo, pomi?dzy przej?ciem z jednego poziomu na drugi, pomi?dzy wycofaniem a wznoszeniem si?. Pocz?tkowo mamy do czynienia z ?umys?ow? m?odo?ci?? (umys?ow? tj. chodzi tu o ?wiadomo??, zrozumienie), nast?pnie pojawia si? ?umys?owa dojrza?o???, kiedy ?wiadomo?? i pojmowanie Stw?rcy jest rozwini?ta a kontakt z nim mocny. Kolejnie, pojawia si? ponownie ?umys?owa m?odo??? oznaczaj?ca regresj? i wycofanie. A nast?pnie druga ?dojrza?o?? dojrza?o??? , z jeszcze wi?kszym duchowym wzrostem i tak proces ten kontynuuje si?.

Praca nad pierwsz? ?dojrza?o?ci?? wymaga nak?adu du?ej si?y i publicznego nag?o?nienia, w celu wprowadzenia otaczaj?cej rzeczywisto?ci spo?ecznej na wy?szy poziom, a jest to proces bardzo trudny, jako ?e m?wimy o pocz?tkowym bardzo niskim poziomie. Jednak pr?ba przej?cia z drugiego poziomu ?m?odo?ci? do drugiej ?dojrza?o?ci? wymaga nak?adu innego rodzaju pracy ? ukrycia i skromno?ci, poniewa? krok ten charakteryzuje si? nie tylko wy?szym poziomem ale i wi?ksz? g??bi?.

Wr??my teraz do naszego wersetu: ??I o?wiadczy? Wiekuisty Moj?eszowi na pustyni Synaj, w przybytku zboru?. T?umaczy Rabin Klonimus Kalman: ?Na pocz?tku cz?owiek musi wykonywa? prac? na rzecz Haszem w spos?b g?o?ny, widoczny, pokazuj?cy?, poniewa? ma on do stoczenia walk? przeciw pierwszej ?m?odo?ci?; jest to praca na poziomie dzia?ania, na jawnym poziomie. Kolejny poziom – ?w przybytku zboru? ? wyja?nia Rabin Klonimus Kalman: ?Kiedy nadchodzi innowacyjne, nowe zrozumienie, cz?owiek mo?e zrobi? wszystko w sekrecie i w swej my?li? , innymi s?owy, poziom ten mniej zale?y od jawnego dzia?ania a bardziej od wewn?trznej my?li, dlatego te? dobrze jest go ukry?.