Przem?wienie Michaela Freunda na uroczysto?ci rz?dowej w Palma de Mallorca, z okazji upami?tnienia Bnei Anusim, ofiar inkwizycji

Panie Prezydencie, szanowni Rabini, go?cie honorowi, drodzy bracia Los Chuetas.

Zebrali?my si? tu?dzisiaj, by przypomnie? o mrocznych?wydarzeniach z historii?Majorki,?historii Hiszpanii,?i historii?narodu ?ydowskiego: o?prze?ladowaniach?Chuetas.

320 lat?temu, kilkudziesi?ciu cz?onk?w spo?eczno?ci Chuetas, po?r?d nich?rabin?Rafael Valls,?wybra?o ?mier??ponad?zdrad? i?sp?on??o? w?p?omieniach?inkwizycji?, w ramach publicznej ceremonii zwanej ?Autos-da-fe? w roku 1691.

Z odwag? i?m?stwem,?trzymali si? oni mocno swych przekona?,przestrzegali?judaizmu,pomimo?tortur, kt?rym zostali poddani.?Patrz?c ?wstecz?na?na ich ofiar?,?jedyne co mo?emy zrobi? to podziwia??ich bohaterstwo?i determinacj?.?Niech ich?pami???b?dzie b?ogos?awie?stwem dla?ca?ego ?ydowskiego narodu.

Panie Prezydencie,?to niezwyk?e, ?e?stoimy?tu teraz?razem?zwracaj?c honor?ich pami?ci. Chc? podzi?kowa??panu i pana?zast?pcy,?Albertowi?Moraguesowi,?a tak?e rz?dowi wysp?Baleary,?za wyra?enie zgody?na zorganizowanie tej?uroczysto?ci.?To wa?ny?gest?przyja?ni?i pojednania?z waszej strony,?i bardzo za to dzi?kujemy.?Majorka?jest pierwszym regionem?w ca?ej Hiszpanii oficjalnie?upami?tnieniaj?cy??ydowskie ofiar?inkwizycji.?Mam nadziej?, ?e uroczysto???ta stanie si??corocznym wydarzeniem,?inspiruj?cym?inne regiony do podobnych dzia?a?.

Uroczysto?? ta jest niezwyk?a tak?e z innego powodu: odbywa si? ona w obecno?ci potomk?w tych zamordowanych ponad trzy wieki temu. Pomimo mocnych stara? inkwizycji, Chuetas trzymali si? swojej to?samo?ci, przekazuj?c j? z pokolenia na pokolenie. Nigdy nie zapomnieli sk?d pochodz?, nigdy nie zapomnieli kim s?. Oto ?wiadectwo mocy ?ydowskiej pami?ci, i sprzeciwu naszego ludu wobec ulegania, poddawania si? w jakichkolwiek okoliczno?ciach.

Ludzka natura?zasadniczo?woli ignorowa??b?l?przesz?o?ci, odsuwaj?c j? na bok i?zapominaj?c.?Ale?judaizm?uczy nas, ?e przesz?o?? jest?fundamentem, na kt?rym budowane s??tera?niejszo?? i przysz?o??. Nie mo?emy wi?c???nie wolno nam!?- nigdy?zapomnie? o tych,?kt?rzy byli przed nami.

Jako przewodnicz?cy?organizacji?Shavei Israel, z dum? chc? powiedzie?, ??e?starali?my si? pom?c?Chuetas?przez niemal dziesi?? lat, i mamy zamiar to ?kontynuowa?.

S? tacy, kt?rzy m?wi?, ?e Chuetas to ?ydzi, s? tacy, kt?rzy m?wi?, ?e Chuetas to katolicy, inni twierdz?, ?e s? oni zar?wno ?ydami jak i katolikami, a jeszcze inni, ?e ani tymi ani tamtymi. Kiedy ja patrz? na was, widz? moich braci i moje siostry. Chuetas s? cz??ci? wielkiej rodziny ?ydowskiej a wi?zy rodzinne nie mog? by? nigdy zerwane.

Nie jeste?my w stanie cofn?? zegara. Nie mo?emy zmieni? tego, co sta?o si? wieki temu. Mo?emy jednak zmieni? tera?niejszo??. Wierz?, ?e posiadamy historyczn? odpowiedzialno?? aby to uczyni? ? wyci?gn?? r?k? do Chuetas i innych potomk?w ofiar inkwizycji i u?atwi? im powr?t.

Nie jest ich win? przecie?, ?e ich przodkowie w tak okrutny spos?b zostali nam odebrani. Wieki temu, Ko?ci?? Katolicki przeznaczy? ogromne ?rodki na to, by oderwa? ich od narodu ?ydowskiego i prawie mu si? to uda?o.

Naszym zadaniem winno by? teraz wykazanie si? podobnym poziomem determinacji w przyj?ciu ich z powrotem do naszego domu.
Najs?odsz? zemst??za to, co?sta?o si? z??ydami?na Majorce?i z Chuetas, ?by?oby sprowadzenie ich potomk?w?z powrotem do narodu ?ydowskiego.?Z B-?? pomoc?, tak powinno si? sta?.

Dzi?kuj?.