Paraszat Balak

Moce Balama.

Tym razem troch? nauk Kaba?y.

Balak, kr?l Moabu, zleca Baalamowi przekl?cie Izraela ?

?Wtedy strach ogarn?? Moab przed tym ludem, kt?ry by? tak liczny, i l?ka? si? Moab Izraelit?w.??Rzek? wi?c Moab do starszych spo?r?d Madianit?w: ?Teraz to mn?stwo po?re wszystko wok?? nas, jak w?? ?re traw? na polu.? W?wczas kr?lem Moabu by? Balak, syn Sippora.??On te? wys?a? pos??w do Balaama, syna Beora, do Petor nad Rzek? w kraju Ammawit?w, aby go zaprosili tymi s?owami: ?Oto lud, kt?ry wyszed? z Egiptu, okry? powierzchni? ziemi i osiad? naprzeciw mnie.?Przyjd? wi?c, prosz?, i przeklnij mi ten lud, bo jest silniejszy ode mnie. By? mo?e, uda si? go pokona? i z kraju wyp?dzi?. Wiem bowiem, ?e kogo ty b?ogos?awisz, b?dzie b?ogos?awiony, a kogo ty przeklniesz, b?dzie przekl?ty?.?(Bamidbar 22:1-7)

Baalam chcia?by przyj?? owe polecenie, gdyby nie to, ?e nie mo?e go spe?ni? ?

?Balaam odpowiedzia? s?ugom Balaka tymi s?owami: ?Cho?by mi Balak dawa? tyle srebra i z?ota, ile pa?ac jego pomie?ci, to przecie? nie mog? przekroczy? rozkazu Pana, Boga mojego, zar?wno w ma?ych rzeczach, jak i wielkich.? (Bamidbar 22:18)

Historia rozwija si? nast?pnie w kierunku pob?ogos?awienia Izraela, to w?a?nie robi ostatecznie Baalam, my jednak zatrzymamy si? na powy?szym wersecie.

Baalam przedstawiany jest w pismach Hazal jako wyj?tkowa osobisto??, charakteryzuj?ca si? wieloma mocami. Pasuk z Ksi?gi Dwarim (34:10): ?Nie powsta? wi?cej w Izraelu prorok podobny do Moj?esza, kt?ry by pozna? Wiekuistego twarz? w twarz?, Hazal interpretuj? s?owami: ?Podobny do Moj?esza w Izraelu nie powsta?, ale w innych narodach powsta?. Jaki ich prorok podobny by? do Moj?esza? Balaam, syn Beora…? (Midrasz Raba Bamidbar 14:19). Z pism Rabina Klonimusa Kalmana dowiadujemy si? tak?e, ?e Baalam by? wielkim kabalist?.

Powr??my na chwil? do kwestii podstawowych. ?wiat kierowany jest prawami natury. Tak ustanowi? to Stw?rca. Po?r?d sztywnych praw natury istnieje kierownictwo Stw?rcy, kierownictwo ukryte i nie widoczne. Prawa natury s? absulutne i bezkompromisowe, i s? to atrybuty sfiry Din, nie id?cej na kompromisy i nie przebaczaj?cej. Tymczasem kierownictwo Stw?rcy, ukryte w naturze, jest kierownictwem dobroci i mi?osierdzia.

Stw?rca objawia si? elementom swego stworzenia poprzez r??ne imiona. Dwa najbardziej znane imiona to: Tetragrammaton, czyli czteroliterowe Jud-Hej-Waw-Hej, a tak?e imi? bosko?ci ? ?Elochim? (B?g).

Kierownictwo ?wiata odbywa si? za pomoc? tych dw?ch imion, gdzie ?Elochim? reprezentuje kierownictwo natury, sfiry Din. Znaczenie ?Elochim? to: ?si?y, moce, kompetencje. S?owo ?elochim? w gematrii posiada tak? sam? warto?? numeryczn? jak hebrajskie s?owo ?hatewa? (natura). ?Elochim? to warto?? 86, ?hatewa? ? r?wnie? 86.

Tymczasem imi? Jud-Hej-Waw-Hej to imi? dobroci, sfiry Chesed, ukryte po?r?d ?wiata natury.

Zadaniem cadyka jest objawienie mocy imienia Jud-Hej-Waw-Hej, imienia dobroci, w imieniu ?Elochim?, w naturze. Wraz z ujawnianiem si? i umacnianiem imienia Tetragrammaton, imi? ?Elochim?, imi? si? Din, os?abia si?.

Dzia?anie cadyka polega na ustanawianiu po??czenia, po??czenia pomi?dzy imieniem ?Jud-Hej-Waw-Hej? z imieniem ?Elochim?. (?cadyk? w j?zyku kabalist?w to ka?dy cz?owiek, kt?ry dokonuje dobre uczynki).

Dzia?anie z?ej osoby to przeciwstawny proces ? rozdzielanie imion, tak by jedynie si?y ?Elochim? zosta?y ujanwione, tj. atrybuty natury, a ukryte atrybuty imienia ?Jud-Hej-Waw-Hej? ukry?y si? jeszcze bardziej ? oto cel z?ej osoby.

Im bardziej objawa si? imi? ?Jud-Hej-Waw-Hej?, tym bardziej redukuj? si? si?y imienia ?Elochim?. Nast?puje wtedy zamiana imienia ?Elochim? na ?Elochaj? (m?j B?g).

Imi? ?Elochim? reprezentuje globaln? bosko??, transcendentaln?, nie osobow?, nie mo?liw? do zrozumienia, i jest to imi? ?og?lne?, w liczbie mnogiej. Tymczasem imi? ?Elochaj? wyra?one jest w liczbie pojedycznej, m?j B?g, prywatny, osobisty, intymny, mo?liwy do obj?cia intelektem i do zrozumienia.

St?d wywodzi si? kilka osobistych modlitw zawartych w Sidurze, takich jak: ?Elochaj, neszama szenatata bi tahora hi…?(Bo?e m?j, moja dusza, kt?r? mi da?e?, jest czysta…) ? znajduj?ca si? w serii b?ogos?awie?stw porannych, lub ?Elochaj, necor leszonej mera…?(M?j Bo?e, strze? m?j j?zyk przed z?em…?(zako?czenie modlitwy Amida).

Celem Baalama by?o zredukowanie objawienia Szchiny (Boskiej obecno?ci) w tym ?wiecie, i uwydatnienie si? natury, za pomoc? rodzielenia imion ?Elochim? i ?Jud-Hej-Waw-Hej?, tak by ?Elochim? (reprezentuj?cy si?y natury), dominowa? m?g? nad imieniem ?Jud-Hej-Waw-Hej? (reprezentuj?cym objawienie si? Stw?rcy). ?Baalam chcia? wykreowa? sytuacj? panowania Din, kt?ra umo?liwi mu przekl?cie Izraela.

Ostatecznie, jak wiedz? wszyscy kt?rzy czytali Parsz?, Baalamowi nie udaje si? ?w plan i zmuszony jest pob?ogos?awi? Izrael.

Rabin Klonimus Kalman powraca do wyja?nienia pasuku: ?Cho?by mi Balak dawa? tyle srebra i z?ota, ile pa?ac jego pomie?ci, to przecie? nie mog? przekroczy? rozkazu Pana, Boga mojego, zar?wno w ma?ych rzeczach, jak i wielkich.? ((Bamidbar 22:18)

?..W ma?ych rzeczach, jak i wielkich? ? intencj? jest tutaj zredukowanie si? imienia? ?Jud-Hej-Waw-Hej? i oddzielenie go od imienia ?Elochim?, wzmacniaj?c tym samym si?y ?Elochim? i eliminuj?c si?y imienia ?Jud-Hej-Waw-Hej?. To by?o zamiarem Baalama. Ku jego przykro?ci, zmuszony by? on do?wiadczy? rozczarowania i oznajmi? wys?annikom Balaka: ?nie mog? przekroczy? rozkazu Pana, Boga mojego?. Baalam wypowiada? Elochaj? (m?j B?g) ? b?d?ce imieniem wskazuj?cym na zredukowane i skurczone si?y ?Gwura? (m?stwa) i imi? to nie pozwala na zdominowanie ?Chasidim? (dobroci) poprzez ?Gwura? (m?stwo), co umo?liwi?oby przekle?stwo, st?d te? Balam zmuszony jest do wykorzystania si? Chesed i pob?ogos?awienia Izraela.

Rabin Klonimus Kalman kontynuuje dalej swe wyja?nienia, poniewa? jego nauki dotycz? kaba?y ?wi?tych imion, poprzestaniemy w tym miejscu.