Paraszat Masej

?Ase dwarim leszem poalam??

R. Eliezer, syn Rabina Zadoka powiedzia?: ?Czy? dobrze, ze wzgl?du na Stw?rc?, i m?w o nich (s?owach Tory) ze wzgl?du na nie same. Nie czy? z nich korony, po to by rozs?awi? swe imi?, ni te? by zrobi? z nich ?opat? do kopania. Konsekwencj? wi?c logiczn? jest: Je?li Baltazar, kt?ry u?ywa? ?wi?tych naczy?, sprofanowanych wcze?niej, wyp?dzony zosta? z tego ?wiata; o ile? bardziej zas?uguje na to ten, kt?ry wykorzystuje koron? Tory! (Nedarim 82a)

Parsza na ten tydzie? wymienia imiona lider?w plemion, kt?rzy wprowadz? lud do ziemi Izraela:

?Tak m?wi? dalej Haszem do Moj?esza:???Oto imiona ludzi, kt?rzy wam podziel? ziemi?: kap?an Eleazar i Jehoszua, syn Nuna.?We?miecie dalej z ka?dego pokolenia jednego ksi?cia celem dokonania podzia?u.??A oto imiona tych ludzi: Dla pokolenia Judy – Kaleb, syn Jefunnego.??Dla pokolenia Szymona – Samuel, syn Ammihuda.?Dla pokolenia Beniamina – Elidad, syn Kislona.?Dla pokolenia Dana – ksi??? Bukki, syn Jogliego.??Dla potomk?w J?zefa: dla pokolenia Manassesa – – ksi??? Channiel, syn Efoda;??dla pokolenia Efraima – ksi??? Kemuel, syn Sziftana.??Dla pokolenia Zabulona – ksi??? Elisafan, syn Parnaka.?Dla pokolenia Issachara – ksi??? Paltiel, syn Azzana.?Dla pokolenia Asera – ksi??? Achiud, syn Szelomiego.??Dla pokolenia Neftalego – ksi??? Pedahel, syn Ammihuda?.??Oto s? ci, kt?rych Pan wyznaczy?, by podzielili ziemi? Kanaan jako dziedzictwo pomi?dzy Izraelit?w.? (Bamidbar 34: 16-29)

Zwr??my uwag? na to, ?e cz??? lider?w wymieniona jest w tek?cie przy u?yciu tytu?u ?ksi????, a cz??? nie. Przyw?dca Juda (pasuk nr. 19), Szymon (pasuk 20), i Benjamin (21) nie s? tytu?owani jako ?ksi??a?. Dlaczego?

Wielu komentator?w Tory stawia?o owo pytanie i wszyscy udzielali na nie r??nych odpowiedzi. Tak?e Rabin Klonimus Kalman odpowiada na to pytanie, przekazuj?c nam tym samym etyczne przes?anie, ucz?ce nas, by dobre uczynki spe?nia? nie oczekuj?c na wynagrodzenie, jak?kolwiek osobist? korzy?? lub z obawy o osobist? szkod?.

Ksi?ga Zohar wyja?nia, i? powodem dla kt?rego szpiedzy, wys?ani do sprawdzenia Ziemi Izraela, zdryskredytowali j?, by? w?a?nie interes osobisty. Szpiedzy rekrutowali si? spo?r?d plemiennych przyw?dc?w, i obawiali si? tego, ?e nar?d po wej?ciu do Izraela, pozb?dzie si? stanowisk przyw?dc?w plemiennych, ?e przestanie istnie? potrzeba na kontynuowanie istnienia tych stanowisk, lub te?, lud zapragnie poprostu wymieni? przyw?dc?w na nowych ? m?wi?c w skr?cie: obleg? ich l?k, jaki dotyka ka?dego polityka przed wyborami na drug? kadencj?. Dlatego te? zdecydowali si? oni zdyskredytowa? ziemi? Izraela, tak by ludowi odechcia?o si? do niej wchodzi?, a przyw?dcy mogli utrzyma? swe pozycje. Jedynie dw?ch spo?r?d wszystkich szpieg?w nie obawia?o si? o sw?j status i nie przed?o?yli swego osobistego interesu ponad interes zbiorowy ? Jehoszua syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego. Oni dwaj bronili dobrego imienia Eretz Izrael. Co si? ostatecznie sta?o, wszyscy wiemy ? sta?o si? dok?adnie odwrotnie, ni? chcia?o wi?kszo?? szpieg?w: dziesi?ciu szpieg?w, zdominowanych przez polityczne kalkulacje, straci?o swe ksi???ce, liderskie tytu?y. Jehoszua zosta? przyw?dc? narodu, a Keleb pozosta? przyw?dc? plemienia Judy.

Przyw?dc? plemienia Biniamin by? ?Elidad, syn Kislona? (werset 21). Midrasz utozsamia go z Eldadem, jednym z prorok?w, na kt?rych spad?o uniesienie prorockie w namiocie:

?Dw?ch m???w pozosta?o w obozie. Jeden nazywa? si? Eldad, a drugi Medad. Na nich te? zst?pi? duch, bo nale?eli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli wi?c w obozie w uniesienie prorockie.? (Bamidbar 11: 26)

Nast?pnie ?

?Przybieg? m?odzieniec i doni?s? Moj?eszowi: ?Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie?.?Jehoszua, syn Nuna, kt?ry od m?odo?ci swojej by? w s?u?bie Moj?esza, zabra? g?os i rzek?: ?Moj?eszu, panie m?j, zabro? im!? Ale Moj?esz odpar?: ?Czy? zazdrosny jeste? o mnie? Oby tak ca?y lud Haszem prorokowa?, oby mu da? Wiekuisty swego ducha!?? (Bamidbar 11: 27-29)

Czego dotyczy?o proroctwo, kt?re tak bardzo zirytowa?o i poruszy?o Jehoszu??

Raszi odpowiada ?

?Prorokowali, ?e Moj?esz umrze i ?e to Jehoszua wprowadzi Izraelit?w na Ziemi?.? (Bamidbar 11:28_

Ci dwaj m??czy?ni podj?li decyzj?, by nie przyj?? oferowanego zaszczytu aby by? z grup? siedemdziesi?ciu starszych lider?w Izraela, i postanowili zosta? w obozie. Tymczasem jeden z nich ? Eldad ? zdoby? zaszczyt bycia liderem plemienia Beniamin. Pokazuje to nam, ?e: ?Ten, kt?ry goni za zaszczytem, nie dosi?gnie go, gdy? zaszczyt b?dzie przed nim ucieka?; Ten, kt?ry ucieka od zaszczyt?w, dostanie je, gdy? zaszczyt b?dzie go goni?.? (Talmud Eruwim 13); ten, kt?ry nie chcia? zosta? liderem i ucieka? przed t? pozycj?, zosta? wybrany do sprawowania roli lidera, kt?ry prowadzi? b?dzie sw?j lud do Izraela; to samo proroctwo dotyczy?o Jehoszui ben Nun.

Powr??my do naszego wyj?ciowego pytania ? dlaczego Keleb nie jest tytu?owany jako ?ksi??e??

Oto s?owa Rabina Maor Waszemesz: ?Jako, ?e porzuci? on sw?j ksi???cy tytu? po?r?d szpieg?w, wybieraj?c obron? dobrego imienia Ziemi Izraela, i rezygnuj?c z tytu?u ksi?cia po wej?ciu do Erec Izrael. Werset ten sugeruje nam, i? tytu? ?ksi?cia? nie jest wspomniany przy imieniu Keleba, gdy? Keleb nie chcia? by? ?ksi?ciem?, i nie uwa?a?, ?e zas?uguje na ?w zaszczyt, a wszystko robi? jedynie ze zwgl?du na imi? Niebios, i dlatego te? uczyniono z niego lidera, kt?ry wprowadzi sw?j lud do Ziemi Izraela.?

Dlaczego tytu? ?ksi?cia? nie jest wspomniany przy imieniu Elidada/Eldada?

Rabin Maor Waszemesz odpowiada: ?Poniewa? nie chcia? on ju? d?u?ej by? ksi?ciem, ?i uwa?a?, ?e nie zas?uguje na ?w zaszczyt, odrzuci? swe uprzywilejowanie. Dlatego te? zosta? on wybrany na lidera, kt?ry wprowadzi sw?j lud do Ziemi Israela i na przyw?dc? swego plemienia.

Dowiadujemy si? st?d, ?e cz?owiek, kt?ry robi wszystko ?w imi? Niebios? ? ostatecznie zostanie za to wynagrodzony.

Rabin Klonimus Kalman cytuje nast?pnie sentencj? Ben Azaja, z Talmudu Bawli Masechet Joma 38, sentencj? jak? warto zapami?ta?:

Powiedzia? Ben Azaj: ?B?d? ci? wo?a? po imieniu twoim, na swe miejsce zostaniesz przywr?cony, i z tego, co nale?y do ciebie b?dzie ci dane. ?aden cz?owiek nie mo?e dotkn?? tego, co jest przygotowane dla jego towarzyszy i ??adne kr?lestwo nie koliduje z innymi [w czasie czy miejscu], nawet na szeroko?? w?osa.?