Izrael musi dotrze? do hiszpa?sko j?zycznych Amerykan?w

Izrael cieszy si? nadal szerokim poparciem w?r?d du?ej cz??ci ameryka?skiego spo?ecze?stwa.

Pomimo nieprzyjaznego stosunku wobec pa?stwa ?ydowskiego okazywanego przez obecnego rezydenta Bia?ego Domu, spora wi?kszo?? Amerykan?w z ca?ego politycznego spektrum tradycyjnie postrzega Izrael jako wiarygodnego sojusznika.

I chocia? rdze? owego poparcia stanowi ameryka?ska spo?eczno?? ?ydowska, a tak?e rosn?ca liczba chrze?cijan ewangelik?w, oczywiste jest, ?e silne pro-izraelskie przekonania nie s? ograniczone do tych dw?ch grup.

Wyra?nym tego potwierdzeniem s? dane wyborcze a tak?e konsekwentnie solidne poparcie Kongresu.

Niemniej jednak, przy ca?ym szacunku dla dzielonych wsp?lnie warto?ci i dla wi?zi historycznych le??cych u podstaw ameryka?sko-izraelskich stosunk?w, ruchome piaski zmieniaj?cej si? opinii publicznej nie powinny by? brane za pewnik.

Ostatecznie przecie? Stany Zjednoczone przechodz? w ostatnich czasach g??bokie przemiany demograficzne. Twarz Ameryki si? zmienia, zmieni? si? wi?c winna tak?e izraelska hasbara, dyplomacja publiczna.

Nigdzie indziej nie jest bardziej potrzebne dotarcie do rozkwitaj?cej spo?eczno?ci hiszpa?sko j?zycznej, populacji Latynos?w. W nadchodz?cych dziesi?cioleciach b?d? oni odgrywa? coraz wi?ksz? rol? w kszta?towaniu ameryka?skiego stylu ?ycia.

M?wi?c kr?tko, musimy zrobi? wi?cej, by trafi? do nich ze spraw? Izraela ? w spos?b bezpo?redni i w j?zyku hiszpa?skim.

Rozwa?my nast?puj?ce fakty: Wed?ug danych zebranych przez Ameryka?ski Urz?d Statystyczny, Latynoamerykanie s? obecnie najszybciej rozwijaj?c? si? liczebnie mniejszo?ci? w Stanach Zjednoczonych. W ci?gu ostatnich tylko dw?ch dziesi?cioleci, ich populacja wzros?a ponad dwukrotnie do ponad 50 milion?w os?b. Oznacza to, ?e jeden na sze?ciu Amerykan?w jest pochodzenia latynowskiego, i stanowi? oni prawie jedn? czwart? wszystkich Amerykan?w poni?ej osiemnastego roku ?ycia.

Jak doni?s? ostatnio Wall Street Journal, od roku 2000 hiszpa?sko j?zyczna populacja wzros?a znacz?co w ka?dym z pi??dziesi?ciu stan?w.

Mark Lopez, vice dyrektor Centrum Hiszpa?skiego, szacuje, ?e potomkowie imigrant?w i ich dzieci, z kt?rych zdecydowana wi?kszo?? to Latynosi, stanowi? b?dzie ponad osi?mdziesi?t procent przyrostu ludno?ci USA do roku 2005

Hiszpa?sko j?zyczni Amerykanie obecni s? we wszystkich sektorach ameryka?skiego ?ycia, pocz?wszy od pop-kultury po areny politycznych kampanii. Jedynie kwesti? czasu jest, by ich polityczne wp?ywy zacz??y odpowiada? ich demograficznemu znaczeniu.

W celu zapewnienia kontynuacji silnego popracia USA dla Izraela, istotnym jest, by wyedukowa? hiszpa?sko j?zycznych Amerykan?w, w temacie ?ydowskiego pa?stwa i wyzwa? jakie przed nim stoj?.

W ostatnich latach wiele ameryka?skich organizacji, na czele z AIPAC i American Jewish Committee (AJC ? Ameryka?ski Kongres ?ydowski), rozpocz??y ju? tego typu dzia?ania. Izraelskie konsulaty w r??nych cz??ciach USA, b?d?cych domem dla licznych spo?eczno?ci latynowskich, r?wnie? zacz??y inwestowa? ?rodki w tym kierunku.

Trzeba jednak zrobi? o wiele wi?cej, od organizowania regularnych wycieczek do Izraela dla wybitnych przyw?dc?w hiszpa?sko j?zycznej populacji, przez t?umaczenie i rozpowszechnianie podstawowych materia??w, po dotarcie do rozwijaj?cej si? prasy hiszpa?sko j?zycznej.

Hiszpa?sko j?zyczne media s? bardzo zr??nicowane i docieraj? one do dziesi?tk?w milion?w Amerykan?w, s?u??c im za podstawowe ?r?d?o informacji i rozrywki. Izrael powinien zacz?? wykorzystywa? ?w zas?b do rozpowszechnienia swego przes?ania.

By osi?gn?? ten cel, rz?d winien rozwa?y? powo?anie stanowiska dyplomatycznego, zajmuj?cego si? specyficznie dotarciem do Latynoamerykan?w.

Oczywi?cie tego typu dzia?ania musz? wzi?c pod uwag? r??norodno??, jak? charakteryzuje si? latynowska spo?eczno??, nie b?d?ca napewno monolitem. Amerykanie pochodzenia meksyka?skiego stanowi? najwi?ksz? grup?, istniej? jednak r?wnie? liczne spo?eczno?ci Puertoryka?czyk?w, Kuba?czyk?w, Salwadorczyk?w i innych.

Je?li nie zaczniemy lepiej rozumie? ow? spo?eczno?? i powa?niej traktowa? jej rosn?cy wp?yw na Ameryk?, Izrael i ameryka?skie ?ydostwo tylko na tym strac?.

W istocie, w nadchodz?cych dekadach, powodzenie w zachowaniu mocnego poparcia USA dla Izraela opiera? si? mo?e na naszej zdolno?ci do piel?gnowania silniejszych ni? teraz relacji z Latynosami. Dlatego te? budowanie most?w?pomi?dzy nimi?i?ameryka?skimi ?ydami i Izraelem?jest teraz?wa?niejsze ni? kiedykolwiek.

I chocia? rdze? owego poparcia stanowi ameryka?ska spo?eczno?? ?ydowska, a tak?e rosn?ca liczba chrze?cijan ewangelik?w, oczywiste jest, ?e silne pro-izraelskie przekonania nie s? ograniczone do tych dw?ch grup.

Wyra?nym tego potwierdzeniem s? dane wyborcze a tak?e konsekwentnie solidne poparcie Kongresu.

Niemniej jednak, przy ca?ym szacunku dla dzielonych wsp?lnie warto?ci i dla wi?zi historycznych le??cych u podstaw ameryka?sko-izraelskich stosunk?w, ruchome piaski zmieniaj?cej si? opinii publicznej nie powinny by? brane za pewnik.

Ostatecznie przecie? Stany Zjednoczone przechodz? w ostatnich czasach g??bokie przemiany demograficzne. Twarz Ameryki si? zmienia, zmieni? si? wi?c winna tak?e izraelska hasbara, dyplomacja publiczna.

Nigdzie indziej nie jest bardziej potrzebne dotarcie do rozkwitaj?cej spo?eczno?ci hiszpa?sko j?zycznej, populacji Latynos?w. W nadchodz?cych dziesi?cioleciach b?d? oni odgrywa? coraz wi?ksz? rol? w kszta?towaniu ameryka?skiego stylu ?ycia.

M?wi?c kr?tko, musimy zrobi? wi?cej, by trafi? do nich ze spraw? Izraela ? w spos?b bezpo?redni i w j?zyku hiszpa?skim.

Rozwa?my nast?puj?ce fakty: Wed?ug danych zebranych przez Ameryka?ski Urz?d Statystyczny, Latynoamerykanie s? obecnie najszybciej rozwijaj?c? si? liczebnie mniejszo?ci? w Stanach Zjednoczonych. W ci?gu ostatnich tylko dw?ch dziesi?cioleci, ich populacja wzros?a ponad dwukrotnie do ponad 50 milion?w os?b. Oznacza to, ?e jeden na sze?ciu Amerykan?w jest pochodzenia latynowskiego, i stanowi? oni prawie jedn? czwart? wszystkich Amerykan?w poni?ej osiemnastego roku ?ycia.

Jak doni?s? ostatnio Wall Street Journal, od roku 2000 hiszpa?sko j?zyczna populacja wzros?a znacz?co w ka?dym z pi??dziesi?ciu stan?w.

Mark Lopez, vice dyrektor Centrum Hiszpa?skiego, szacuje, ?e potomkowie imigrant?w i ich dzieci, z kt?rych zdecydowana wi?kszo?? to Latynosi, stanowi? b?dzie ponad osi?mdziesi?t procent przyrostu ludno?ci USA do roku 2005

Hiszpa?sko j?zyczni Amerykanie obecni s? we wszystkich sektorach ameryka?skiego ?ycia, pocz?wszy od pop-kultury po areny politycznych kampanii. Jedynie kwesti? czasu jest, by ich polityczne wp?ywy zacz??y odpowiada? ich demograficznemu znaczeniu.

W celu zapewnienia kontynuacji silnego popracia USA dla Izraela, istotnym jest, by wyedukowa? hiszpa?sko j?zycznych Amerykan?w, w temacie ?ydowskiego pa?stwa i wyzwa? jakie przed nim stoj?.

W ostatnich latach wiele ameryka?skich organizacji, na czele z AIPAC i American Jewish Committee (AJC ? Ameryka?ski Kongres ?ydowski), rozpocz??y ju? tego typu dzia?ania. Izraelskie konsulaty w r??nych cz??ciach USA, b?d?cych domem dla licznych spo?eczno?ci latynowskich, r?wnie? zacz??y inwestowa? ?rodki w tym kierunku.

Trzeba jednak zrobi? o wiele wi?cej, od organizowania regularnych wycieczek do Izraela dla wybitnych przyw?dc?w hiszpa?sko j?zycznej populacji, przez t?umaczenie i rozpowszechnianie podstawowych materia??w, po dotarcie do rozwijaj?cej si? prasy hiszpa?sko j?zycznej.

Hiszpa?sko j?zyczne media s? bardzo zr??nicowane i docieraj? one do dziesi?tk?w milion?w Amerykan?w, s?u??c im za podstawowe ?r?d?o informacji i rozrywki. Izrael powinien zacz?? wykorzystywa? ?w zas?b do rozpowszechnienia swego przes?ania.

By osi?gn?? ten cel, rz?d winien rozwa?y? powo?anie stanowiska dyplomatycznego, zajmuj?cego si? specyficznie dotarciem do Latynoamerykan?w.

Oczywi?cie tego typu dzia?ania musz? wzi?c pod uwag? r??norodno??, jak? charakteryzuje si? latynowska spo?eczno??, nie b?d?ca napewno monolitem. Amerykanie pochodzenia meksyka?skiego stanowi? najwi?ksz? grup?, istniej? jednak r?wnie? liczne spo?eczno?ci Puertoryka?czyk?w, Kuba?czyk?w, Salwadorczyk?w i innych.

Je?li nie zaczniemy lepiej rozumie? ow? spo?eczno?? i powa?niej traktowa? jej rosn?cy wp?yw na Ameryk?, Izrael i ameryka?skie ?ydostwo tylko na tym strac?.

W istocie, w nadchodz?cych dekadach, powodzenie w zachowaniu mocnego poparcia USA dla Izraela opiera? si? mo?e na naszej zdolno?ci do piel?gnowania silniejszych ni? teraz relacji z Latynosami. Dlatego te? budowanie most?w?pomi?dzy nimi?i?ameryka?skimi ?ydami i Izraelem?jest teraz?wa?niejsze ni? kiedykolwiek.