Znaczenie Szofaru

Chcia?bym zaprezentowa? nieco inne, bardziej oryginalne wyja?nienie tego na czym polega znaczenie d?cia w szofar.

Sekret Szofaru polega na tym, ?e jest to najlepszy koncert jaki s?yszymy w roku, koncert, kt?rego s?uchaj? wszyscy, lecz ka?dy odbiera go inaczej.

Melodia szofaru jest prosta ? tekia, terua, tekija. D?wi?ki te posiadaj? zarazem wielk? g??bi? i ka?dy z nas mo?e je inaczej zinterpretowa?.

 

Szofar to melodia, d?wi?k, sk?adaj?cy si? z setek milion?w r??nych d?wi?k?w…

Ka?dy z nas s?yszy t? sam? melodi?, lecz inne d?wi?ki. D?wi?ki szofaru maj? za zadanie przekaza? ka?demu cz?owiekowi osobiste przes?anie, w przeciwnym razie szofar nie spe?nia roli, do kt?rej zosta? powo?any. D?wi?ki szofaru powinny przemawia? w intymny i osobisty spos?b, otwiera? serca i przekazywa? sw? wiadomo??. D?wi?ki szofaru powinny dzia?a? jak ?zastrzyk? prywatnej dawki ?ydowsko?ci.

D?wi?ki szofaru powinny wzmocni? nasz? ?ydowsk? to?samo??, nasz? relacj? z lokaln? ?ydowsk? spo?eczno?ci?, jak wyja?nia nam Rabin Soloveitchik:

?Akt s?uchania szofaru jest aktem stworzenia, podczas kt?rego cz?owiek wype?nia micw? tworzenia samego siebie. Cz?owiek nie ma mo?liwo?ci by? tw?rc? ?wiata zewn?trznego ? fizycznego, mo?e on jedynie odkry? jak dzia?aj? prawa natury i wyja?ni? je za pomoc? technologii. Je?li jednak chodzi o ?wiat duchowy, cz?owiek ma mo?liwo?ci by sam by? tw?rc? wielu ?wiat?w. Wszystkie stworzenia na tym ?wiecie, rodz? si? w stanie prawie idealnym… Cz?owiek natomiast rodzi si? wyposa?ony w takie cechy i umiej?tno?ci, by sam kreowa? sw?j duchowy ?wiat.

Haszem objawia si? narodowi Izraela poprzez szofar. Zwraca si? do ka?dego z nas i z ka?dym z nas rozmawia. Poprzez d?wi?ki szofaru czujemy obecno?? Wiekuistego.

Przytocz? teraz powiedzenie autorstwa Nachmana z Brac?awia: ?Prawdziwy j?zyk, nie mo?e zosta? wypowiedziany (s?owami)?. Szofar nie pos?uguje si? s?owami, stanowi jednak swoisty j?zyk. J?zyk, przemawiaj?cy do serca…

Pomimo tego, ?e d?wi?k szofaru jest bardzo osobisty, prywatny, ustanawia on r?wnie? miejsce spotka? pomi?dzy lud?mi, ?yd?w na ca?ym ?wiecie, spo?eczno?ci. Te same d?wi?ki szofaru powtarzane s?, w tym ?wi?tym dniu, we wszystkich synagogach na ?wiecie.

?ycie w samotno?ci, wyizolowanych jednostkach rodzinnych, to jedna z najbardziej typowych cech wsp??czesnego ?wiata. D?wi?k szofaru nas ??czy.

Szofar wymaga od nas by?my zwr?cili uwag? na to, ?e ka?dy z nas us?yszy d?wi?k szofaru na sw?j osobisty spos?b; wymaga by?my otworzyli swe serca. Poczujemy wtedy g?os i zwi?zek ze ?wi?tym, niech b?dzie B?ogos?awiony i za pomoc? szofaru obudzimy si? do naszej ?ydowsko?ci.

Szana Towa, Gmar Chatima Towa (Dobrego Roku, Dobrego zapisu (w?Ksi?dze ?ycia))