Paraszat Noach

Cz?owiek powinien stara? si? o wzniesienie si? do poziomu ?wi?to?ci. Jednocze?nie cz?owiek odpowiada za wszelkie inne istoty i za podniesienie ich r?wnie? do poziomu ?wi?to?ci. Tak naucza teoria chasydyzmu i tak te? naucza nas ta parsza.

Chasydyzm okre?la cztery poziomy istnienia: istoty nie?ywotne, istoty ro?linne, istoty zwierz?ce i istoty m?wi?ce (sapiens).

 

B-g przykaza? Noachowi, aby przygotowa? si? do wej?cia do arki przed potopem, kt?ry mia? si? wydarzy?:

?I powiedzia? B-g do Noacha: Wejd? ty i ca?a twoja rodzina do arki, bo zobaczy?em, ?e ty jeste? sprawiedliwy wobec Mnie w tym pokoleniu. Ze wszystkich zwierz?t czystych we? sobie po siedem ? samca i jego samice. I ze zwierz?t, kt?re nie s? czyste, po dwa ? samca i jego samice. Tak?e z ptactwa niebieskiego po siedem ? samca i samice, aby prze?y?o na ziemi. Bo za siedem dni spuszcz? deszcz na ziemi?, [przez] czterdzie?ci dni i czterdzie?ci nocy. I wyniszcz? wszystko, co istnieje, to co uczyni?em na powierzchni ziemi. I Noach zrobi? wed?ug wszystkiego, co przykaza? mu B-g?.

Rebe K?K (Klonimus Kalman) postawi? i rozwa?y? kilka pyta? dotycz?cych tego fragmentu Tory.

W oryginalnej wersji hebrajskiej tekst brzmi: ?Ze wszystkich zwierz?t czystych we? sobie po siedem siedem, ?on? i m??a?. RK?K pyta dlaczego powiedziane jest ?siedem siedem?? Zw?aszcza, ?e zaraz potem w tym samym wersie napisane jest dwa i nie pojawia si? podwojenie ?dwa dwa? : ?I ze zwierz?t, kt?re nie s? czyste, po dwa?. Sformu?owanie ?m?? i ?ona? w kontek?cie zwierz?t jest tak?e problematyczne. Zwierz?ta nie tworz? wi?zi ma??e?skich, jakie zawiera cz?owiek.

Kolejnym pytaniem jest, czemu w wersecie pojawia si? sformu?owanie ?we? sobie?: ?Ze wszystkich zwierz?t czystych?we? sobie?po siedem?, skoro wiemy, ?e to zwierz?ta same przysz?y do Noacha i nie musia? ich szuka?: ?Wesz?y do arki Noacha po dwa?. To podkre?la w swoim komentarzu Raszi: Przysz?y do Noacha same z siebie?.

Dlaczego powiedziane jest: ?I ze zwierz?t, kt?re nie s? czyste?? Dlaczego nie zosta?o po prostu powiedziane ?Trefne?. Na to pytanie odpowiada znany fragment gemary, w kt?rym naucza si? cz?owieka jak nale?y si? wypowiada?. Fragment gemary z traktatu Psachim: ?Rabi Jehoszua ben Levi powiedzia? – Cz?owiek nigdy nie powinien wypowiada? obrzydliwych s??w. Lepiej u?y? wi?cej liter ni? wypowiedzie? co? obrzydliwego. Dlatego te? zosta?o powiedziane ?ze zwierz?t nieczystych? a nie zosta?o powiedzane ?ze zwierz?t trefnych?.?

Rabin K?K pokazuje nam jeszcze inne podej?cie do tego zagadnienia. Gdy B-g stworzy? pierwszego cz?owieka powiedzia? do niego tak: ?Da?em wam wszelkie ro?liny, wydaj?ce nasienie, kt?re s? na powierzchni ca?ej ziemi i ka?de drzewo, na kt?rym jest owoc wydaj?cy nasienie ? [to] b?dzie dwa was po?ywieniem?. Za to do Noacha, po jego wyj?ciu z arki B-g m?wi: ?Ka?de ?yj?ce stworzenie, kt?re si? rusza, b?dzie dla was po?ywieniem, tak jak zielone ro?liny ? da?em wam wszystkie.

St?d te? nasi m?drcy rozumiej?, ze pierwszy cz?owiek by? wegetarianinem, jak r?wnie? kolejne dziesi?? pokole? by?o wegetarianami. Pierwszy cz?owiek nie dosta? pozwolenia na jedzenie mi?sa. Pozwolenie na zabijanie zwierz?t w celu uzyskania z nich pokarmu, pojawia si? dopiero po wyj?ciu Noacha z arki. Talmud powiada w traktacie Sanchedrin: ?Rabin Jehuda powiedzia? w imieniu Rabina: Pierwszy cz?owiek nie otrzyma? pozwolenia na jedzenie mi?sa, jak jest powiedziane: ?Da?em wam wszelkie ro?liny…?. Dopiero synom Noacha zosta?o powiedziane ?Ka?de ?yj?ce stworzenie […] tak jak zielone ro?liny ? da?em wam wszystkie?.?

Nale?a?oby wyja?ni?, dlaczego w?a?nie wtedy otrzymano pozwolenie na jedzenie mi?sa? Co takiego zmieni?o si? w cz?owieku, czym r??ni si? ludzko?? ta, kt?ra istnia?a do potopu, od tej po potopie? Wiemy przecie?, ?e ludzie przed potopem wcale nie byli bardziej moralni.

Ksi?ga Zohar czyni analogi? pomi?dzy Ark? Noego (Noacha), a Ark? Przymierza, w kt?rej by?y przechowywane tablice przymierza z przykazaniami. To por?wnanie ma na celu podkre?lenie, ?e cadyk (sprawiedliwy) powinien naprawia? nie tylko siebie samego, ale podnie?? razem ze sob? wszelkie inne istoty, na wszelkim poziomie ich istnienia i zabra? je ze sob? do Arki Noego, jak r?wnie? do Arki Przymierza. Tak wi?c pod wzgl?dem duchowym, cadyk zabiera ze sob? do Arki Przymierza wszelkie istoty, a pod wzgl?dem materialnym cadyk przyjmuje wszystkie istoty do Arki Noego i w ten spos?b ocala je przed ca?kowit? zag?ad? w potopie. To jest zadanie Cadyka. (Cadyk w sensie kabalistyczno-chasydzkim, to ka?dy, kt?ry d??y do dobra i stara si? o ulepszenie siebie).

Napraw? (tikun) Noacha by?o nawr?cenie si? (tszuwa). ?Zobaczy? B-g Ziemi? ? by?a zepsuta, bo ka?de stworzenie wypaczy?o swoj? drog? na ziemi? (Bereszit, 7:12). Po potopie razem z Noachem w Arce nawr?ci?o si? wszelkie stworzenie.

Punktem wyj?cia ka?dego ?ywego stworzenia na ziemi s? cztery stworzenia, kt?re w locie prowadz? niebia?sk? karoc?, tak jak zosta?o to przedstawione w wizji proroka Jehezkiela (Jehezkiel inaczej Ezechiel 1:10): ?Oblicza ich mia?y taki wygl?d: ka?da z czterech istot mia?a z prawej strony oblicze cz?owieka i oblicze lwa, z lewej za? strony ka?da z czterech mia?a oblicze wo?u i oblicze or?a?.?Tak wi?c w??, lew, orze???i cz?owiek ? okre?laj? istot? ?ycia ka?dego stworzenia. Noe ocalaj?c stworzenia, przed fizyczn? zag?ad?, ocala je r?wnie? pod wzgl?dem duchowym i przywraca je w kierunku wy?szych ?r?de? istnienia ? do zwierz?t z niebia?skiej karocy.

Tak te? sugeruje nam werset: ?Ze wszystkich zwierz?t czystych we? sobie po siedem siedem, ?on? i m??a?. W niebia?skiej karocy mamy tylko jedno ?czyste zwierz??, to znaczy takie, z kt?rego wolno nam z?o?y? ofiar?; jest nim w??.

Istnieje 50 bram m?dro?ci, poziom?w do nawr?cenia. Cz?owiek mo?e osi?gn??, tylko 49 te, kt?re s? nam znane przy liczeniu dni omeru. Gdy cz?owiek ulepsza siebie i zarazem swoje otoczenie, podnosi wszystko przez kolejne z tych 49 mo?liwych do osi?gni?cia bram. Dlatego te? jest powiedziane ?siedem siedem?, to znaczy siedem razy siedem, czyli w sumie 49. Gdy cz?owiek stara si? przej?? przez kolejne bramy m?dro?ci i razem z nim pokierowa? wszelkie inne czyste stworzenia, przybli?a je w ten spos?b do ich pierwotnej wy?szej postaci, takiej jak w?? z ?niebia?skiej karocy?.

Pod wzgl?dem pracy nad sob?, praca zwi?zana z wo?em, oznacza prac? nad w?asn? materialn? i zwierz?c? cz??ci?, kt?ra jest w cz?owieku. To nie jest ?z?a? materialno??, to jest ?czysta? materialno??, ale ona sprzeciwia si? duchowym d??eniom cz?owieka, st?d te? nazywamy j? ?czystym zwierz?ciem?.

?I ze zwierz?t, kt?re nie s? czyste, po dwa ? samca i jego samice.? We fragmencie tym chodzi o lwa z niebia?skiej karocy. Lew jako ?kr?l zwierz?t? reprezentuje wszystkie zwierz?ta. Tikun (naprawa) zwierz?t, odpowiada za napraw? ca?ego stworzenia, i odbywa si? dzi?ki po??czeniu ze swym ?r?d?em ?lwem na wysoko?ciach? tj. obliczem lwa na niebia?skiej karocy.

Dlatego te? Tora u?ywa s??w ?ze zwierz?t, kt?re nie s? czyste?, zamiast wyra?enia ?nieczyste zwierz?ta?, jak powinno by? napisane. Tak ostre wyra?enie nie pasuje bowiem do postaci ?niebia?skiego stworzenia?, do ?Merkawa? (niebia?skiej karocy). W niebia?skiej karocy nie ma ?adnego aspektu nieczysto?ci (hebr: ?tuma?), zwi?zanej w przypadku zwierz?t ze ?mierci?.

Na poziomie pracy nad sob? cz?owieka, lew symbolizuje z?e nami?tno?ci, pop?dy, instynkty, kusz?ce cz?owieka w kierunku przeciwnym od ?wi?to?ci, od B-ga. Praca ta wymaga od cz?owieka przezwyci??enie owych nami?tno?ci, przezwyci??enie zwierz?cych pop?d?w, i uruchomienie ?wi?tej zwierz?co?ci, w formie tego jak opisa? j? Szulchan Aruch (Chaim, 1:1): ?…jak lew wstaj?cy rankiem by s?u?y? Stw?rcy?.

Zar?wno w przypadku zwierz?t ?czystych? i ?kt?re nie s? czyste?, Tora m?wi o ??onie i m??u?. Wspominali?my ju? o tym, ?e sformu?owanie ?m?? i ?ona? nie pasuj? w kontek?cie ?wiata zwierz?t.? Tutaj jednak sugerowane jest co?, co w j?zyku kabalist?w nazywane jest ?jedno?ci? ?wi?tego, niech b?dzie b?ogos?awiony, a Jego Szechin??. Stworzyciel = ?wi?ty, niech b?dzie b?ogos?awiony, wraz ze? Stworzeniem ? miejsce rezydowania Szechiny w tym ?wiecie, ??cz? si? i dope?niaj? wzajemnie w celu utrzymywania istnienia ?wiata. Proces ten nazywany jest przez kabalist?w jako ?ziwug?, m?sko?? i ?e?sko?? ??cz?ca si? w imieniu przysz?ych pokole? i zapewniaj?ca ?wiatu dalsze istnienie. Ka?dy akt wype?nienia micwy (dobrego uczynku), studiowania Tory, w ka?dym akcie tikunu znajduje si? element owej ?jedno?ci B-ga z Jego Szechin?), po??czenia Stw?rcy ze Stworzeniem i po??czenia z dzie?em stworzenia. Dlatego mowa jest tu o ?m??u i ?onie?, sugeruj?c proces ?ziwug?, tj. ??czenia w par?, jako, ?e celem Arki by?o da? ?wiatu istnienie i kontynuacj?.

Teraz przejdziemy do wspomnianego ptactwa, kt?re w niebia?skiej karocy reprezentuje orze?. ?Tak?e z ptactwa niebieskiego po siedem siedem ? samca i samice, aby prze?y?o na ziemi.?. Napraw? (tikun) dla ptactwa ziemskiego jest po??czenie si? ze swoim ?r?d?em ? or?em na wysoko?ciach ? or?em z (Merkawa) niebia?skiej karocy. Nauk? ptactwa powinien by? hesed i rachamim (czyli ?aska i wsp??czucie, wybaczenie), jak czytamy w ksi?dze Izajasza (31,5): ?Jak ptaki lataj?ce, tak Pan Zast?p?w os?oni Jeruzalem, os?oni i ocali, oszcz?dzi i wyzwoli?. O orle wspomina ksi?ga rodzaju powt?rzonego prawa (32,11) jak dba o swoje potomstwo: ??Jak orze?, co gniazdo swoje o?ywia, nad piskl?tami swoimi kr??y, rozwija swe skrzyd?a i bierze je, na sobie samym je nosi? .Tak wiec r?wnocze?nie z napraw? cech i warto?ci, zwierz?cych materialnych i zwi?zanych z pop?dami mamy r?wnie? zwr?ci? uwag? na napraw? cech takich, jak ?aska i wsp??czucie reprezentowanych przez ptactwo, kt?re przybli?a si? do postaci or?a na wysoko?ciach. Wobec tych warto?ci oczekuje si? r?wnie? poziom przej?cia przez 49 bram, st?d te? jest powiedziane o ptactwie ?siedem siedem? czyli siedem razy siedem.

Autor podkre?li?, ?e: ?Noach zrobi? wed?ug wszystkiego, co przykaza? mu B-g?.

Po??czenie wszystkich istot, z ka?dego poziomu istnienia, wraz z Noachem i jego rodzin? w Arce jest t? napraw?, kt?ra przybli?a Noacha do ?postaci cz?owieka na wysoko?ciach? wspomnianego przy obrazie niebia?skiej karocy. Ta posta? nawi?zuje do Szechiny (obecno?ci b-?ej) i zawiera w sobie wszelkie inne postaci, tak jak cz?owiek ze swoj? napraw? ? Tikun ? obejmuje napraw? wszystkich innych istot. Jak potwierdza ?Maor we-Szemesz?: ?Noach zabra? ze sob? wszelkie stworzenia i nawr?ci? si?, i tym samym nawr?ci? wszelkie istoty nie?ywotne, ro?linne, zwierz?ce i m?wi?ce (sapiens).

Powr??my do pytania o jedzenie mi?sa. Pytali?my dlaczego mi?so by?o zakazane dla pierwszych ludzi a zosta?o przyzwolone Noachowi i jego synom. Odpowiedzial ?wi?ty rabin K?K: ?Zar?wno Adam, jak i Noach zajmowali si? udoskonalaniem??zwierz?t. Z tym, ?e Adam zrobi? to niezale?nie od swojej w?asnej naprawy, a Noach uczyni? to razem z napraw? samego siebie?.

Przypomnijmy sobie poprzedni? parsz? o stworzeniu ?wiata: ? Nada? cz?owiek nazwy wszystkim zwierz?tom i wszystkim ptakom niebieskim i zwierz?tom polnym.?

Natomiast Noach poprzez to, ?e zwierz?ta same przysz?y do niego i poprzez fakt przyj?cia ich do Arki, udoskonali? stworzenia wraz z ulepszeniem siebie samego. Dlatego zosta?o mu dozwolone jedzenie mi?sa, jako cz??? udoskonalania znaczenia, czy tez naprawy samych zwierz?t.

Wielu m?drc?w ostatnich pokole? zgadza si? ze sob?, ?e przyzwolenie na jedzenie mi?sa nie jest wieczne, i ?e w przysz?o?ci zostanie zakazane, poniewa? nie b?dzie konieczna naprawa poprzez zabijanie.