Paraszat Chaje Sara

Tym razem r?wnie? zajrzymy do uwag z ksi?gi ?Machir Jajin? autorstwa wspomnianego w komentarzu do poprzedniej parszy, Rabina Rema.

Liczba 127 pojawia si? dwukrotnie w Torze: za pierwszym razem przy podliczaniu lat, kt?re prze?y?a Sara, a po raz drugi w Megilat Ester (ksi?dze Ester) przy wyliczaniu kraj?w wchodz?cych w sk?ad Imperium Perskiego.

 

W ksi?dze Bereszit (ksi?dze Rodzaju) czytamy: “?Sara doczeka?a si? stu lat i dwudziestu lat i siedmiu lat ?ycia?. (Bereszit 23:1)

Megilat Ester przytacza: ?A by?o to za dni Achaszwerusa; Achaszwerus ten panowa? od Indii a? do Etiopii nad siedmiu i dwudziestu i stu pa?stwami? (Megilat Ester 1:1)

Pozornie nie ma ?adnego zwi?zku mi?dzy tymi dwoma wzmiankami (poza faktem, ?e obie te Panie by?y niezwykle istotne dla historii narodu ?ydowskiego). Midrasz jednak?e wskazuje na szczeg?lne powi?zanie: ?Rabi Akiwa, siedzia? i wyk?ada?, a s?uchacze posn?li i gdy zapragn?? ich obudzi? powiedzia?: C?? takiego widzia?a Ester, kt?ra mia?a zarz?dza? stu dwudziestu siedmioma pa?stwami? Jednak?e by?a ona c?rk? z rodu Sary, kt?ra prze?y?a sto dwadzie?cia siedem lat, a zatem mia?a zarz?dza? stu dwudziestu siedmiu pa?stwami?. (Bereshit Raba 58:3)

Na temat zwi?zku mi?dzy tymi dwoma kobietami i znaczeniu wspomnianej liczby napisano ju? wszak wiele. Rema natomiast zwraca uwag? na co? innego, mianowicie na kolejno?? wymienianych cyfr we wskazanej liczbie. Zazwyczaj w Torze wymienia si? najpierw cyfr? odpowiadaj?c? liczbie jednostek, nast?pnie liczb? dziesi?tkow?, po niej setki, a na samym ko?cu ilo?? tysi?cy ? takie s? prawid?a gramatyki biblijnej. Tak na przyk?ad opisana zosta?a liczba 127 w Megilat Ester, czyli najpierw siedem, potem dwadzie?cia, a na samym ko?cu sto: ?nad siedmiu i dwudziestu i stu pa?stwami?. Wi?c dlaczego w ksi?dze Bereszit pojawia si? ta sama liczba, ale w odwrotnej kolejno?ci?: ?..doczeka?a si? stu lat i dwudziestu lat i siedmiu lat?. Dlaczego w tym przypadku Tora decyduje si? na nietypow? dla siebie kolejno?? malej?c? z setek do jednostek?

Rema wyja?nia: Ka?demu dniu ?ycia cz?owieka przypisane jest inne wyzwanie. Wed?ug s??w Gemary (Talmudu): ?Powiedzia? Rabin Szymon ben Lakisz, z?e si?y walcz? w cz?owieku ka?dego dnia i gotowe s? go zabi?….jednak?e Wszechmocy Kadosh Baruchu (Przenaj?wi?tszy), kt?ry mu go wspiera, nie pozwala na to?.

Ka?dy rok niesie ze sob? swoje wyzwanie. Podobnie r?wnie? ka?dy okres ?ycia cz?owieka ma sobie tylko w?a?ciwe wyzwania. Og?lnie rzecz bior?c ?ycie cz?owieka dzieli si? na trzy cz??ci: 1. ?Lata wzrostu? ? dzieci?stwo i m?odo??, w kt?rych przewa?a wzrost i rozw?j. 2. Nast?pnie ?lata zasiedzenia? ? w nich powolny lub wr?cz niezauwa?alny rozw?j. 3. ?Lata spadku? ? czas staro?ci, czas powolnego rozk?adu.

(No oczywi?cie nie da si? tak dos?ownie okre?li? ?ycia cz?owieka wed?ug tych kategorii. Bywaj? w ?yciu r??ne okresy: najpierw upadek, potem wzrost, czasem regresja poprzedza progres; opisuj? to tylko tak z grubsza).

Zadaniem naszym jest rozszerzy? ten okres wzrostu, skr?ci? ?okres zasiedzenia? i dreptania w miejscu i postara? si? w og?le unikn?? lat upadku.

Sara, eshet hail (dzielna kobieta), rozszerzy?a okres wzrostu do stu lat, ograniczy?a ?dni zasiedzenia? jedynie do dwudziestu lat, a lata jej upadku i rozk?adu by?y jedynie znikome ? siedem lat. Tora chcia?a chwalebnie wypowiedzie? si? na temat Sary naszej Matki, i zasugerowa?a takie podliczenie okres?w ?ycia Sary ? 100, 20, 7. Dlatego te? podaje jej wiek w tej niezwyk?ej kolejno?ci: 100 lat wzrostu, 20 lat zasiedzenia, 7 lat upadku.

Tak oto wyja?nia Rabin Rema t? znacz?c? r??nic? w kolejno?ci wymienianych lat ?ycia Sary.