Paraszat Toldot

?Potem Rywka wzi??a szaty Ezawa, swego starszego syna, najlepsze, jakie mia?a u siebie, ubra?a w nie Jakuba, swojego m?odszego syna? (Bereszit ? Ksiega Rodzaju 27:15)

Co to by?y za ubrania, kt?re nazwano ?najlepszymi??

To by?y ubrania anielskie. Odzie? anio??w, s?u??cych B-gu na Wysoko?ciach, w Niebiosach. Esaw mia? takie same odzienie, jak stosowne do s?u?by szaty, kt?re nosi?y Anio?y.

 

W jaki spos?b cz?owiek m?g? mie? szaty anielskie? Ot?? cz?owiek ma za zadanie tak jak anio?owie s?u?y? ?wi?temu – b?ogos?awione niech b?dzie jego Imi?. Haszem (Jego Imi?) stworzy? Adama i Ew? niczym anio?y: ?Ja rzek?em do nich: Jeste?cie wszyscy synami Najwy?szego? (Ksi?ga Psalm?w 82:6); i chcia?, aby zachowywali si? jak anio?owie, dlatego te? uszy? im szaty anielskie: ?Pan B?g sporz?dzi? dla m??czyzny i dla jego ?ony odzienie ze sk?r i przyodzia? ich? (Bereszit 3:21).

W midraszu autorstwa rabina Meira, bieg?ego w Torze zamiast ?odzienie ze sk?r? napisane jest ?odzienie ?wietliste?, kt?re by?o odzieniem anio??w. Nast?pnie owe ubrania sta?y si? odzieniem Kohen?w w ?wi?tyni, s?u??cych B-gu; o nich powiedziano: ?I sprawisz szaty ?wi?te Aaronowi, bratu twemu, na cze?? i ku ozdobie? (Szmot ? Ksi?ga Wyj?cia 28:2).

Jak dotar?y szaty pierwszego cz?owieka w r?ce Esawa? Midrasz powiada: ?i tak stworzy? B-g szaty dla Adama i jego ?ony, ubrania ze sk?ry, i przyodziali si? w nie?. To by?a szczeg?lna odzie? (…) Gdy umar? Adam otrzyma? je Set. Set przekaza? je Matuzalemu. Gdy zmar? Matuzalem, przekazano je Noahowi; Noah sk?ada? ofiar? (…) zmar? Noah i zosta?y przekazane Szemowi (…) Szem sk?ada? ofiary (…) Zmar? Szem i przekazano je Abrahamowi, i Abraham z?o?y? ofiar? (…) Zmar? Abraham i przekazano je Icchakowi. Wsta? Icchak i przekaza? je Esawowi (…)? (Midrasz Raba Bemidbar 4:8). Czyli ubrania te przekazywano z pokolenia na pokolenia, aby s?u?y?y jako szaty Kohen?w na s?u?bie B-ga.

Jakub zamierza? z?o?y? ofiar? przed swoim ojcem ? jako ofiar? wype?niaj?c? micw? ?poszanowanie ojca?. Dlatego te? Rywka uzna?a, ?e w?a?ciwym jest ubranie go w odzie? Kohen?w ?najlepsze ubrania?, szaty przywdziewane na s?u?b? B-gu, s?u?b? anielsk?.

Tak oto Rema wyja?nia, post?powianie Rywki. (Wed?ug ksi?gi Torat Haole, cz??? druga, rozdzia? czterdziesty pi?ty)