Paraszat Wajece

“A gdy Jakub zbudzi? si? ze snu, pomy?la?: “Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedzia?em”. I zdj?ty trwog? rzek?: “O, jak?e miejsce to przejmuje groz?! Prawdziwie jest to dom Boga i brama nieba!”. Wstawszy, wi?c rano, wzi?? ?w kamie?, kt?ry pod?o?y? sobie pod g?ow?, postawi? go jako macew? i rozla? na wierzchu oliw?. I da? temu miejscu nazw? Beit-El (Dom-Boga.” (Bereszit 28:16-19)

We wst?pie do swojej ksi?gi pod tytu?em: “Torat ha-Oleh” Rema wyja?nia, dlaczego zdecydowa? si? na jej podzia? na trzy cz??ci. Ksi?ga “Torat ha-Oleh” omawia kwesti? ofiar ?wi?tynnych, dlatego te? podzieli? j? wed?ug trzech aspekt?w lub te? inaczej trzech cech okre?laj?cych miejsce, na kt?rym mia?a powsta? ?wi?tynia.

 

Tak te? powiada midrasz: “Przypowie?? o kr?lu, kt?ry mia? trzech umi?owanych i chcia? wznie?? jeden pa?ac. Zwo?a? swoich umi?owanych protegowanych. Wskaza? pierwszemu: Sp?jrz na to miejsce, na kt?rym chc? wybudowa? pa?ac. Odpowiedzia? mu protegowany: O ile mnie pami?? nie myli by?a tu g?ra. Da? mu spok?j. Poszed? do drugiego i powiedzia?: ?ycz? sobie zbudowa? w tym miejscu pa?ac. Odpowiedzia? mu: Ale? o ile mnie pami?? nie myli, by?o tu pole uprawne. I odpu?ci? mu. Poszed? do trzeciego i tak mu powiada: Postanowi?em wybudowa? w tym miejscu pa?ac. Odpowiedzia? mu: Ale? o ile dobrze pami?tam by? ju? w tym miejscu pa?ac. Odpowiedzia? mu [kr?l]: “Zaprawd? powiadam, twym imieniem go nazw?”. Tak te? i Abraham, Icchak i Jakub byli umi?owani B-gu. Abraham nazwa? go “g?r?” jak jest powiedziane “na wzg?rzu ukaza? si?”.(Bereszit 22:14). Icchak nazwa? to polem jak jest powiedziane “zapach mojego syna jak zapach pola” (Bereszit 27:27). Jakub nazwa? go domem, jak jest powiedziane “zapewne to Dom B-ga” (Bereszit 28:17). Odpowiedzia? mu B-g: “Nazwa?e? to miejsce domem, zanim jeszcze zosta? wybudowany, zaprawd? powiadam Ci twoim imieniem go nazw?, jak jest wspomniane: “Id?cie i wejd?cie na wzg?rze B-ga, Dom B-ga Jakuba” (Ishaja 2:3).” (Midrasz Tehilim 81)

Czyli ka?dy z umi?owanych widzia? w tym miejscu co? innego, i ka?dy z nich okre?li? to miejsce ze swojego punktu widzenia: G?ra, pole, dom.

Dlatego te? Rema podzieli? swoj? ksi?g? na trzy cz??ci. Wed?ug trzech wspomnianych aspekt?w odpowiadaj?cych miejscu, na kt?rym wybudowano ?wi?tyni?.

(I) ?wi?tynia jako taka, jej budowa, rozmiary, kszta?ty. (II) Ofiary ? zwyk?e ofiary sk?adane przez lud w dni powszednie i ?wi?teczne. (III) Ofiary szczeg?lne ? sk?adane przez prywatnych ludzi (m?ka, wino), szczeg?lne ofiary, kt?re sk?adano w chwilach przemian historycznych oraz inne wyj?tkowe ofiary.

“G?ra” ? jak j? nazwa? praojciec nasz Abraham ? oznacza objawienie si? Szechiny (obecno?ci B-?ej) w tym miejscu. Jak wspomniano w pi?mie: “I Abraham da? miejscu temu nazw? “Pan widzi”; st?d to m?wi si? dzisiaj: “Na wzg?rzu Pan si? ukazuje”.” (Bereszit 22:14) ? to pierwsza cz??? w ksi?dze “Torat ha-Oleh”.

“Pole” ? jak nazwa? to miejsce Icchak, wed?ug s??w zawartych w Torze: “Wyszed? Icchak medytowa? na polu przed zmierzchem” (Bereszit 24:43). I kt?ry? z naszych praojc?w mo?e by? bli?szy kwestii sk?adania ofiar, ni? Icchak, kt?ry sam mia? zosta? z?o?ony w ofierze? ? “Ofiary” ? to w?a?nie druga cz??? “Torat ha-Oleh”.

“Dom” ? nazwa ta przypisana jest Jakubowi, naszemu praojcu, kt?ry wybudowa? Dom Jakuba, lud Izraela, wszystkie dusze, kt?re s? w nim ? i tak w trzeciej cz??ci om?wione s? prawa szczeg?lnych ofiar, ta trzecia cz??? ksi?gi na cze?? Jakuba, kt?ry powiedzia?: “Czym?e jest to miejsce, je?li nie Domem B-ga?i nazwa? to miejsce Beit-El”.

Tak Rema nawi?zuje do s??w naszej parszy we wst?pie do swojej ksi?gi Torat ha-Olz.