Rabin Yehoshua Ellis nowym emisariuszem Szawei Israel w Katowicach

Rabin Yehoshua Ellis, 34, zosta? wybrany, ?eby s?u?y? jako nowy emisariusz Szawei Israel ?w Katowicach. Rabin Ellis b?dzie g??wnym rabinem Miasta Katowice a jego praca b?dzie polega?a na umocnieniu lokalnej spo?eczno?ci oraz dotarciu do ?ukrytych ?yd?w? z ca?ego regionu, kt?rzy pragn? powr?ci? do spo?eczno?ci ?ydowskiej.

?Cieszymy si?, ?e rabin Yehoshua Ellis do??czy? do grona Szawei Israel. To bezpo?redni rezultat rozwoju naszej dzia?alno?ci na terenie Polski w ?wietle odrodzenia ?ydowskiego ?ycia, kt?re ma tam miejsce?, powiedzia? prezes Szawei Israel, Michael Freund. ?Od upadku ?elaznej Kurtyny, wzrastaj?ca liczba m?odych Polak?w zacz??a odkrywa? swoje ?ydowskie pochodzenie i wyra?a? pragnienie, aby zbli?y? si? do Izraela i narodu ?ydowskiego?. ?Naszym obowi?zkiem jest dotrze? do nich i im to umo?liwi??, powiedzia?.

 

Urodzony w Kansas, Missouri, rabin Yehoshua Ellis studiowa? w r??nych jesziwach, zanim otrzyma? ordynacj? rabinack? z Shehebar Sephardic Center. Jest tak?e certyfikowanym szojchetem. Przez kilka lat by? wolontariuszem w spo?eczno?ci ?ydowskiej w Warszawie, gdzie nawi?za? siln? wi?? ze spo?eczno?ci? i postanowi? odda? si? pracy na jej rzecz.

Rabin Ellis b?dzie pracowa? nad rozwojem aktywno?ci Szawei Israel na terenie Polski, ?co obejmuje: zwo?ywanie seminari?w i sympozj?w dla ?ukrytych ?yd?w?, organizowanie modlitw i regularnych zaj?? o r??norodnej tematyce ?ydowskiej, publikowanie newslettera i innych polskoj?zycznych, drukowanych publikacji poruszaj?cych ?ydowskie zagadnienia???????? i dystrybuowanie ich pomi?dzy spo?eczno?ciami w Polsce; zapewnienie wsparcia przy procesie aliji, konwersji i absorpcji dla tych cz?onk?w polskiej spo?eczno?ci, kt?rzy emigruj? do Izraela.

O Katowicach

Spo?eczno?? ?ydowsk? w Katowicach datuje si? wstecz do 1733 roku, ale prawdziwy wzrost populacji nast?pi? pod koniec XIX i na pocz?tku XX wieku, ze wzgl?du na rozw?j przemys?owy miasta. Zanim do miasta wkroczyli Niemcy w 1939 roku, w mie?cie ?y?o oko?o 10?000 ?yd?w. Wi?kszo?? zosta?a zamordowana przez nazist?w w Auschwitz. Dzisiaj, spo?eczno?? ?ydowska liczy 120 cz?onk?w zarejestrowanych oficjalnie w lokalnej gminie ?ydowskiej, ale szacuje si?, ?e jest tu 1000 ?ukrytych ?yd?w?, mo?liwe, ?e wi?cej mieszka ?????????w okolicy. W ostatnich czasach, coraz wi?cej ludzi powraca do ?ydowskich korzeni.

?Ukryci ?ydzi? w Polsce

?Ukryci ?ydzi? to fenomen, kt?ry wzr?s? na sile w ostatnich latach w Polsce, ze wzgl?du na stopniowy powr?t ?yd?w do judaizmu i narodu ?ydowskiego. Wielu z tych ?yd?w utraci?o jakikolwiek kontakt z judaizmem z powodu ekstremalnego antysemityzmu, z jakim spotykali si? po Holokau?cie, niekt?rzy z nich przeszli na chrze?cija?stwo. Jeszcze inni, ukrywali swoj? to?samo?? w latach komunizmu i dopiero teraz czuj? si? wolni na tyle, aby powr?ci? do swojej prawdziwej to?samo?ci. Kolejne zjawisko dotyczy ?yd?w zaadoptowanych przez katolickie rodziny i ukrywanych przez ko?cielne instytucje podczas Holokaustu. Nie byli oni informowani o swoim ?ydowskim pochodzeniu i w ostatnich latach stopniowo zaczynaj? je odkrywa?. Obecnie liczb? ?yd?w w Polsce podaje si? oficjalnie jako 4000, ale zgodnie z innymi szacunkami, dziesi?tki tysi?cy wci?? ?yj? w ukryciu przez ujawnieniem swojej prawdziwej to?samo?ci albo s? tego nie?wiadomi.