Paraszat Wajiszlach

Parsza opowiada o zmianie imienia Jakuba na ?Israel?, jaka nast?pi?a w konsekwencji walki z anio?em ?
?I zosta? Jakub sam jeden, i zmaga? si? kto? z nim a? do wzej?cia jutrzenki; A widzia?, ?e nie podo?a mu, – a dotkn?? by? stawu biodra jego, i zwichn?? si? staw biodra Jakuba podczas zmagania si? z nim. I rzek?: ?Pu?? mnie, bo wzesz?a jutrzenka!? I odpowiedzia?: ?Nie puszcz? ci?, p?ki nie pob?ogos?awisz mnie!? I rzek? do niego: ?Jakie imi? twoje?? ? I odpowiedzia?: ?Jakub?. I rzek?: ?Nie Jakub b?dzie nazywane odt?d imi? twoje, ale Israel; gdy? walczy?e? z istot? bosk? i z lud?mi, i przemog?e?.? (Bereszit 32: 25-29)

Troch? dalej, Tora opowiada o o?tarzu, zbudowanym przez Jakuba ?
?I przyby? Jakub szcz??liwie do miasta Szechem, co w ziemi Kanaan, po powrocie z Paddan-Aram, i roz?o?y? si? przed miastem. I naby? kawa? pola, na kt?rym rozbi? namiot sw?j, od syn?w Chamora, ojca Szechema, za sto kesyt?w. I postawi? tam ofiarnic?, i nazwa? j?: ?El? (B?g, dos?ownie: moc) Boga Israela.? (Bereszit 33: 18-20)
Proste rozumienie tekstu wskazuje na to, i? to Jakub nazwa? ofiarnic? ?El Elohai Israel?.

Co ciekawe, Talmud oczytuje ?w werset w zupe?nie inny spos?b ?
?R. Aha powiedzia? w imieniu R. Eleazara Sk?d wiemy, i? ?wi?ty, niech b?dzie b?ogos?awiony, nazwa? Jakuba El [B?g] (dos?ownie: Pe?en Mocy). Poniewa? powiedziane jest: ?A Bog Izraela nazwa? go [Jakuba] El? (Bereszit 33:20). Gdyby?my mieli zak?ada?, i? to Jakub nazwa? o?tarz El, powinno by? napisane ?Jakub nazwa? j??. Poniewa? nie jest tak napisane, musimy t?umaczy? zapis ten jako ?On nazwa? Jakuba El?. A kim jest ?On?? B?g Izraela.? (Talmud, Megila, 18) ?

Imi? ?El? przypisywane jest zwykle Haszem, dlaczego Jakub r?wnie? zostaje tak nazwany?

Rabin Remu wyja?nia ? imi? ?El? wskazuje na Bosk? Obecno?? w aspekcie prywatnym, indywidualnym, w ka?dym detalu tworzenia, i ka?dym zdarzeniu, jakie b?dzie mia?o miejsce w zwi?zku z owymi detalami stworzenia.

?El? oznacza kontrol?, ale nie jedynie globaln? kontrol? (globalna kontrola wyra?ona jest przez imi? E-lohim), ale r?wnie? kontrol? indywidualn?.

Midrasz rozwija temat podj?ty przez Gemar?.

??I postawi? tam ofiarnic?, i nazwa? j?: ?El??. Powiedzia? [Jakub do Haszem]: Jeste? Bogiem na wysoko?ciach, a ja Bogiem na ziemskich nizinach.? (Midrasz Raba Bereszit 79:8)

Zadziwiaj?ce! Czy? nie?

Jakub nazywa samego siebie ?Bogiem na ziemskich nizinach?, tak jakby by? cz?owieczym odpowiednikiem Boga. Podobnie jak B?g posiada w?adz? w niebiosach, tak Jakob posiada j? ? na ziemi. (Oczywi?cie Midrasz dodaje natychmiast, i? Jakub zosta? ukarany za swe zuchwa?e s?owa)

Rabin Remu wyja?nia ?
Istnienie Stworcy znane ju? by?o od czas?w Abrahama. To, ?e moce Stw?rcy stwarzaj? i rz?dz? ?wiatem- to wiadomo ju? od czas?w Izaaka. Jednak Jakub odkry? dodatkowy wymiar w?a?ciwo?ci Stw?rcy ? Jego pe?n? kontrol? ka?dego ruchu i ka?dego wydarzenia, w odniesieniu zar?wno do ?ycia ludzkiego jak i reszty dzie?a stworzenia. ?Albowiem oczy Haszem obiegaj? ca?? ziemi?? (Ksi?ga Kronik 2, 16:9)

Dzi?ki temu wyj?tkowemu odkryciu, Jakub otrzyma? imi? ? Israel. Dzi?ki temu otrzyma? on r?wnie? moc, kt?ra pozwoli?a mu pokona? anio?a. Dlatego te? “Elohai Israel? ( B?g Izraela) nazwa? go ?El? (Bogiem)

(Na podstawie ksi?gi ?Torat Haolam? autorstwa Rabina Rema, cz??? 3, rozdzia? 73)