Paraszat Wajechi

Parsza na ten tydzie? opowiada nam o tym jak w ko?cowych dniach swego ?ycia, wezwa? ?Jakub wszystkich swych dwunastu syn?w, plus dw?jk? wnuk?w ? kt?rzy uwa?ani byli za jego syn?w ? Efraim i Menasze ? i przekazuje im, w ich obecno?ci, sw? ostatni? wol?, staraj?c si? przekaza? im, co czeka ich w przysz?o?ci i ostatnich dniach (nie udaje mu si? to) i b?ogos?awi ka?dego z syn?w z osobna. Ka?dego b?ogos?awie?stwo by?o zr??nicowane pod k?tem indywidualnego charakteru ka?dego z syn?w, z kt?rych ka?dy ma w przysz?o?ci sta? si? liderem jednego z dwunastu plemion – a ka?de z tych plemion posiada? ma sw?j w?asny charakter.

Dwunastu syn?w i dwana?cie plemion ? tworz?cych razem jeden nar?d, obdarzony pe?ni? atrybut?w.

Podobnie jak dwana?cie sk?adnik?w kadzid?a, tworz?cych razem doskona?y zapach, godny tego, by jako kadzid?o sta? przed Haszem w ?wi?tyni Beit HaMikdasz.

?Jeden zapach to przyk?ad i wskazanie na jedno z plemion? ? pisze Rabin Remu.

?Ka?dy atrybut posiada sw?j w?asny specyficzny zapach, podobnie ka?de z dwunastu plemion posiada specyficzny zapach.?

W ?Pie?ni nad Pie?niami? czytamy: ?Kim jest ta, co si? wy?ania z pustyni? w?r?d s?up?w dymu, owiana woni? mirry i kadzid?a…? (Szir HaSzirim 3:6)

?Kneset Israel? (= zgromadzenie Izraela) sk?ada si? z dwunastu plemion, ?wznosi si? znad pustyni? i ?wznosi ?zapach? , jako zapach mirry i kadzid?a.?

Rabin Remu pisze, i? ?nie poznamy?, kt?ry ze sk?adnik?w wskazuje na kt?r? plemi?; mimo to, stara si? on wskaza? nam kilka atrybucji –

Na pocz?tek, znana nam wszystkim brajta (powtarzana dwa, trzy razy dziennie przy okazji modlitwy),

opisuj?ca akt tworzenia kadzid?a ?

?Nasi Rabini nauczyali: Kadzid?o sk?ada si? z balsamu (Cori), onycha (Ciporen), galbanum (Chelbena), i ?kadzid?a (Lewona) ? ka?dy z nich w ilo?ci siedemdziesi?ciu ?mane? ; z mirry (Mor), str?czyniec (Kcija),? nard (Szibolet Nerd) i szafran (Karkom) ? ka?dy z nich w ilo?ci sze?dziesi?ciu mane wagi; z Kostusa (Kuszat) ? dwana?cie, aromatycznej sk?rki (Kilufa) ? trzy, i cynamon (Kinamon) ? dziewi?? mane; z ?ugu uzyskanego z pora (Borit Karszina) ? dziewi?? ?kab?, cypryjskiego wina (Jajin Kafrisin) ? trzy? sea? i trzy kaby…z soli Sodomu (Melach Sdomit) ? ?wiartka kaba, z ?maale aszan? (?unosz?cy dym?)- w malutkiej ilo?ci…Balsam (Cori) to nic innego jak ?ywica wyp?ywaj?ca z kory drzewa balsamowego (Ktaf)…? (Kritut 6a)

Oto owe atrybucje (nie b?d? wyja?nia? dok?adnie ka?dej z nich, gdy? trwa?oby to w niesko?czono??; drogi czytelniku prosz? w swym umy?le dokonaj owych skojarze?, lub zajrzyj do ksi?gi ?Torat HaOla? i tam przeczytaj dok?adny ich opis), w wielkim skr?cie ?

Balsam, b?d?cy ??ywic? kory drzewa balsamowego? reprezentuje plemi? Isachara, kt?re to plemi? odda?o si? studiowaniu Tory, a Tora jest jak ?ywica drzewa, st?d te? jego waga to ?siedemdziesi?t mane?, jak ?siedemdziesi?t twarzy Tory?.

Ciporen ? reprezentuje pokolenie Reubena. Reuben stanowi? pokut? dla swego grzechu

?..poszed? Reuben i obcowa? z Bilh?, na?o?nic? ojca swojego? (Bereszit 35:22). Ciporen symbolizuje pokut?, tszuw?. Kiedy Ciporen pali si?, jego zapach unosi si? do g?ry, podobnie jak tszuwa.? Waga ciporen, podobnie jak balsamu, to siedemdziesi?t mane, poniewa? cz?owiek dokonuje tszuwy przez wszystkie lata swego ?ycia, a ?ycie cz?owieka to ?rednio 70 lat.

Galbanum ? reprezentuje plemi? Efraima. Z Efraima powsta? kr?l Jeroboam, usuni?ty spo?r?d kr?li, gdy? ?zgrzeszy? przeciwko Izraelowi?. Zapach galbanum jest nieprzyjemny, jednak wraz z innymi sk?adnikami kadzid?a dok?ada si? do przyjemnego zapachu. Stanowi to lekcj? dla naszych rabin?w, je?li chodzi o nar?d Izraela ?ka?de spo?ecze?stwo, w kt?rym nie ma przest?pc?w Izraela ? to nie spo?ecze?stwo.? (Kritut 6). Dlaczego waga galbanum to r?wnie? siedemdziesi?t mane? Poniewa? po?rednio z jego powodu Izrael zosta? ukarany niewol? babilo?sk?, kt?ra trwa?a siedemdziesi?t lat.

Kadzid?o (Lewona), przypomina Liban. ?Liban? to pseudonim Beit HaMikdasz, kt?ry ?wybiela grzechy Izraela?. Tam w ?kamieniach Aszlara? rezydowa? Sanhedryn. Lewona symbolizuje plemi? Dana. O plemieniu tym napisane jest w naszej parszy: ?Dan broni? b?dzie ludu swojego, jako ka?de pokolenie Izraela? . Dlatego te? waga lewona to siedemdziesi?t mane, stanowi?cy liczb? cz?onk?w Sanhedrynu (70).

Mirra pochodzi z pewnego zwierz?cia ? ?chilazon?, kt?rego to?samo?ci dok?adnie jednak nie znamy. Plemi? Zebulon zajmowa?o si? produkcj? materia?u ?techelet?, u?ywanego jako odzie? przez Kohen?w. Techelet produkowany jest z pewnego rodzaju ?limaka, w?a?nie owego ?chilazon?, z jego krwi, a poniewa? na Zebulon m?wiono: ?…skarbami ukrytymi (w oryginale hebrajskim ? ?szefunej?) w piasku.? (Dwarim 33:19), co komentowane jest przez naszych uczonych rabin?w: ?Rabin Josef wskazuje, ?e ?szefunej? ? to ?chilazon? (Megila 6a). Dlatego te? mirra symbolizuje plemi? Zebulona.

ReMa opisuje dalej obszernie pozosta?e zwi?zki zapach?w i plemion, oto lich lista, lecz bez szczeg??owych wyja?nie?:

Kcija ? symbolizuje plemi? Szimona.

Szibolet nerd ? plemi? Gada.

Karkom ? Benjamina.

Kuszat ? Menasze.

Kilufa ? Naftali.

Kinamon ? Aszer.

Melach Sdomit ? Jehuda

Kafat Hajarden ? Kochanim

Male Aszan ? symbolizuje plemi? Lewi. Lewici zostali wybrani do tego by s?u?y? Haszem w ?wi?tyni Beit HaMikdasz, unosz?c ku g?rze ofiary narodu.

Dwana?cie plemion, dwana?cie zapach?w, razem tworz? jeden nar?d, doskona?e kadzid?o.

Na podstawie ?Torat HaOla? autorsta rabina ReMa, cz??? druga, rozdzia? 37.