Czy Izrael Przejmuje si? Diaspor??

Bior?c pod uwag? zapieraj?ce dech w piersiach, szalone tempo wydarze? na Bliskim Wschodzie, nie jest zaskoczeniem, i? media izraelskie, stanowi? najbardziej energiczne i t?tni?ce ?yciem, w ca?ym regionie. Prawie co godzin? ma tu miejsce jaki? kryzys, czy to w sferze dyplomacji, bezpiecze?stwa czy polityki. Napi?cia spo?eczne, podzia? pomi?dzy religijnymi a ?wieckimi, poziom wody w Kineret ? zapewniaj? dziennikarzom du?? ilo?? materia?u. W istocie, idea ?spokojnego cyklu wiadomo?ci? w naszej cz??ci ?wiata brzmi raczej jak mesja?skie t?sknoty ni? szczery dziennikarski lament.

Jednak spo?r?d wszystkich obszernych relacji, dotykaj?cych tak wiele temat?w, istnieje jeden kluczowy, systematycznie omijany przez israelskie media: chodzi o ?ydowskie ?ycie w Diasporze.

Przegl?daj?c codzienie hebrajsko j?zyczn? pras? lub ogl?daj?c wieczorne wiadomo?ci, ?atwo jest zapomnie?, i? poza Izraelem istnieje szeroki ?ydowski ?wiat.

Praktycznie nic nie pisze si? o ?ydowskim ?yciu poza granicami Izraela, pomimo faktu, i? ponad po?owa ?yd?w w skali globalnej wci?? ?yje w Diasporze.

Nie istniej? relacje z wyzwa?, z jakimi zmagaj? si? ?ydzi, ich sukcesy i niepowodzenia, czy te? bogate ?ydowskie ?ycie intelektualne, czy kulturalne.

W rzadkich przypadkach, kiedy Diaspora dostaje kilka kolumn na ?amach prasy czy kilka minut czasu antenowego, tematyka dotyczy b?d? antysemityzmu b?d? skandalu, tak jakby to w?a?nie sumowa?o ?ydowskie wsp??czesne do?wiadczenie.

W innych sytuacjach, gdy w ?wiecie istnieje konflikt opinii dotycz?cych polityki izraelskiej, prasa izraelska nagle ? i na zbyt kr?tko ? dokonuje odkrycia istnienia naszych zagranicznych braci w wierze, po czym szybko porzuca ?w temat i przechodzi do innego.

Dni lub nawet tygodnie przechodz? czasem bez ani jednej szczeg??owej historii dotycz?cej ?ycia w ?ydowskiej Diasporze.

Kusz?ca jest tu sugestia, zak?adaj?ca, i? w owej kwestii media s? poprostu wyrazem woli swych czytelnik?w. Przecie?, podobnie jak biznes, prasa i telewizja potrzebuj? zaspokaja? popyt swych konsument?w. Mo?e wi?c brak zainteresowania izraelskich medi?w Diaspor? to jedynie wyraz szerszego trendu istniej?cego w izraelskim spo?ecze?stwie?

Nic nie jest dalsze od prawdy.

CZY IZRAEL przejmuje si? Diaspor?? Odpowied? jest jednoznaczna: tak.

Rezultaty ostatnich bada? opinii spo?ecznej wykazuj? jednoznacznie, i? Izraelczycy posiadaj? bardzo bezpo?redni i osobisty zwi?zek z tym tematem.

Ostatniego lata, wyniki Sz?stego Corocznego Badania Wsp??czesnej Opinii Izraelskiej na Temat ?yd?w Diaspory, ?wiatowego Centrum B?nai B?rit, dowodz? i? 65 % uczestnik?w badania posiada krewnych ?yj?cych poza granicami Izraela.

Badanie, kt?re zosta?o przeprowadzone przez instytut Kevoon Research, wykazuje r?wnie?, i? du?a wi?kszo?? Izraelczyk?w ? 69 % wierzy, i? to wa?ne, by odwiedzi? spo?eczno?ci ?ydowskie Diaspory, a tak?e ?ydowskie zabytki, w czasie zagranicznych podr??y wakacyjnych czy biznesowych. Jedynie 24 % uwa?a, i? odwiedzenie spo?eczno?ci Diaspory, czy te? miejsc historycznych jest ?nie istotne?.

Oczywiste jest, ?e izraelskie media pope?niaj? wielki b??d.

Znaczna cz??? izraelskiej opinii publicznej po??czona jest z Diaspor? zar?wno w aspekcie biologicznym jak i emocjonalnym, i nie sprzeciwia si? ?po?wi?ceniu? cz??ci swego czasu urlopowego na dalsz? edukacj? na ten temat.

Co wi?cej, Izraelczycy cz?sto wyci?gaj? pomocn? d?o? w kierunku ?ydowskich spo?eczno?ci poza Izraelem, chodzi tu zar?wno o rz?d jak i Agencj? ?ydowsk?, kt?re wzmacniaj? ostatnio sw? pomoc w kierunku wzmacniania ?ydowskiego ?ycia w Diasporze i ?ydowskiej to?samo?ci.

Izrael posiada nawet Ministerstwo do Spraw Diaspory, kierowane przez syjonistycznego bohatera Yuli Edelsteina, kt?rego odpowiedzialno?ci? jest kultywowanie bli?szych relacji.

Oczywiste jest, i? izraelska publika przejmuje si? ?ydami ?yj?cymi w innych krajach, dlatego te? brak zainteresowania tym tematem przez izraelskie media jest poprostu niewiarygodne i nieuzasadnione.

Jeszcze bardziej niepokoj?cy jest efekt, jaki lekcewa?enie przed media mo?e wywiera? na spo?ecze?stwo w miar? up?ywu czasu. Poprzez utrzymywanie Diaspory z dala od zainteresowania, media utrzymuj? j? z dala od serca i my?li.

Moc prasy polega na mo?liwo?ci ustanawiania atmosfery zainteresowania w danym kraju, w zwi?zku z tym, fakt ignorowania Diaspory nieuchronnie zwi?kszy przepa?? dziel?c? Izrael i ?wiatowe ?ydostwo.

Media odgrywaja kluczow? rol? w edukacji spo?ecze?stwa na temat bie??cych wydarze?. Brak relacji z Diaspory rezultuje niedostatkami wiedzy i zrozumienia ze strony wielu Izraelczyk?w.

W zwi?zku z powy?szym, nie istnieje prawie ?adna publiczna debata lub dyskurs odno?nie? polityki Izraela lub jego postawy wobec Diaspory.

Istotne jest by podj?? kroki, w celu zaradzenia tej sytuacji. Nie istnieje ?aden logiczny pow?d, dla kt?rego nieskoczenie fascynuj?ce i fundamentalnie wa?ne wydarzenia dotycz?ce ?ydowskich spo?eczno?ci za granic? Izraela, mia?y by by? sukcesywnie ignorowane.

Prasa izraelska powinna by? zach?cana do po?wi?cenia wi?kszej uwagi wydarzeniom z Diaspory. Ostatecznie to my, konsumenci prasy, powinni?my naciska? media w kierunku poszerzenia swych relacji, domagaj?c si? zwr?cenia wi?kszej uwagi na Diaspor?.

Podobnie nale?y podj?? wi?ksze wysi?ki na rzecz edukacji o wsp??czesnym ?ydowskim do?wiadczeniu w izraelskich szko?ach ?rednich i uniwersytetach. M?odzi Izraelczycy musz? mie? wpajane od ma?ego wi?ksze uznanie dla nierozerwalnego zwi?zku ??cz?cego ?yd?w na ca?ym ?wiecie.

Nasza przysz?o?? jako narodu zwi?zana jest niezmiennie relacj? jaka istnieje pomi?dzy Izraelem i ?ydami za granic?.

Dop?ki nie b?dziemy aktywnie rozwija? owo po??czenie, uczy? si? o sobie nawzajem, ryzykujemy oddalanie si? od siebie. Nie mo?emy do tego dopu?ci?.