Paraszat Beszalach

G??wnym wydarzeniem w tej parszy jest rozst?pienie si? morza czerwonego, kt?re uwa?a si? za najwi?kszy cud, jaki dozna? lud Izraela. Otwarcie si? morza czerwonego opisane jest w Torze bardzo szczeg??owo, tak jak przysta?o na tak wielkie wydarzenie w dziejach narodu. W tym szczeg?lnym momencie, nar?d Izraela sta? si? ludem wolnym; zeszli do morza jeszcze jako ?cigani niewolnicy, a wyszli z niego jako ludzie wolni, wolni od swoich prze?ladowc?w.

A oto opis pocz?tk?w rozst?pienia si? morza:

“Moj?esz wyci?gn?? r?k? nad morze, a B-g przez ca?? noc sprawia?, ?e szed? przez morze przemo?ny wiatr ze wschodu; przemieni? morze w l?d i wody rozdzieli?y si?”. (Szmot 14:21)

Co to jest ten “przemo?ny wiatr wschodu”?

Rema powiada, ?e to ten sam wiatr, kt?ry pojawia si? w ksi?dze Bereszit przy samych pocz?tkach stworzenia ?wiata: “A Ziemia by?a pogr??ona w chaosie, bez?adzie i ciemno?ci, a wiatr bo?y porusza? si? nad powierzchni? w?d” (Bereszit 1:2)

Nasi m?drcy Hachamim wyja?niaj? w Midrasz Raba (Bereszit 2:7), ?e ten “wiatr bo?y poruszaj?cy si? nad powierzchni? w?d” ? to wiatr Mesjasza. Tego samego Mesjasza, Mesjasza Narodu Izraela, kt?ry pojawia si? w ka?dym pokoleniu.

W tym pokoleniu, pokoleniu wyj?cia z Egiptu, wiatr bo?y ujawni? si? Moj?eszowi? – Mosze Rabejnu ? Mosze, naszemu nauczycielowi. Ten duch, wiatr bo?y nawiedzia? i prowadzi? Mosze, ju? w jego pierwszych dniach, gdy zosta? po?o?ony na powierzchni wody: “i kobieta zasz?a w ci??? i urodzi?a syna. Zobaczy?a, ?e jest wyj?tkowy i ukrywa?a go przez trzy miesi?ce. Gdy ju? nie mog?a go d?u?ej ukrywa?, zrobi?a dla niego ark? z trzciny i wysmarowa?a j? glink? i smo??. W?o?y?a do niej dziecko i umie?ci?a w sitowiu przy brzegu rzeki” (Szmot 2:2-4)

Wiatr bo?y by? obecny od samego zarania dziej?w i przed stworzeniem ?wiata. Pojawia si? te?, gdy Mosze sam dryfuje na powierzchni wody. Nast?pnie pojawia si? jako “przemo?ny wiatr wschodu”, gdy Nar?d Izraela znajduje si? nad brzegiem Morza Czerwonego i powoduje otwarcie si? morza.

Stw?rca przejawia swoj? moc na r??ne sposoby: zazwyczaj poprzez prawa natury, porz?dek wszech?wiata, kt?ry on ustali? jako niezmienny. Ale czasami objawia si? nam r?wnie? poprzez chaos, nieporz?dek i zaprzeczenie prawom natury. To objawienie si? B-ga poprzez zaburzenie znanych nam prawide? natury, nazywa si? “wiatrem bo?ym”.

Ten wiatr istnia? jeszcze przed powstaniem ?wiata i pojawia si? czasem ponownie w niekt?rych sytuacjach. To pojawienie si? wiatru bo?ego nazywamy cudem. Najwi?kszym cudem jest otwarcie si? w?d Morza Czerwonego, i tam w?a?nie pojawia si? wiatr bo?y jako “przemo?ny wiatr wschodu”; jak ju? cytowali?my: “? szed? przez morze przemo?ny wiatr ze wschodu; tak przemieni? morze w l?d i wody rozdzieli?y si?”. (Szmot 14:21)

(Wed?ug ksi?gi Rema, “Tora Ha-Olah”, cz??? 3, rozdzia? 47)