Parszat Jitro

?R. Simlai wyk?adaj?c powiedzia?: Sze??set trzydzie?ci nakaz?w przekazanych zosta?o Moj?eszowi, trzysta sze??siedzi?t negatywnych (zakaz?w) co odpowiada liczbie s?onecznych dni w roku i dwie?cie czterdzie?ci osiem pozytywnych, co odpowiada liczbie cz??ci cia?a cz?owieka.

R Hamnuna powiedzia?: Kt?ry tekst jest prawomocny tutaj? Czy werset:? ?Tor?, kt?r? przekaza? nam Moj?esz, jako dziedzictwo zgromadzenia Jak?ba.? (Dwarim 33:4), gdzie warto?? numeryczna s?owa ?Tora? to sze??set jedena?cie –

 

?-400 + ?-6 + ?-200 + ?-5 = 611

a ?Ja jestem? oraz ?Nie wolno ci mie? innych bog?w opr?cz Mnie?, nie s? brane pod uwag?, poniewa? us?yszeli?my je z ust Wielkiej Bosko?ci [Gwura].? (Talmud Makot 23b-24a).

W Torze znajduje si? wiele micwot. Niekt?re z nich maj? bardziej praktyczne znaczenie, inne mniej; jedne maj? charakter bardziej emocjonalny, inne s? bardziej oparte na wierze.

Istniej? w Torze tak?e micwot dotycz?ce spraw, gdzie poprostu niemo?liwo?ci? jest, by ??nakaza?? je cz?owiekowi ? te dotycz?ce wiary. Jak mo?na przykaza? komu?, by wierzy?? Ostatecznie, albo kto? wierzy, albo nie ? w jaki spos?b mia?oby mu pom?c takie przykazanie: ?uwierz!? Skoro on nie wierzy, to nie wierzy, i tyle!

A mimo wszystko, ?wi?ty, niech b?dzie b?ogos?awiony nakazuje nam ? ?Ja Jestem (Haszem), tw?j B?g….? a tak?e ?Nie wolno ci mie? innych bog?w opr?cz Mnie…? (Szemot 20, 3-4)

Jest to mo?liwe ? m?wi Rabin Remu ? je?li micw? jest sam B?g, poniewa? s?owa Haszem same w sobie wywo?uj? wiar?. Wraz z przykazaniem przychodzi wiara, lub mo?liwo?? uwierzenia, b?d? te? dow?d wiary.

Owe s?owa, wywo?uj?ce wiar?, wyposa?aj?ce w mo?liwo?? uwierzenia, oddzia?ywuj? nie tylko na bezpo?rednich s?uchaczy, ale tak?e na wszystkie kolejne pokolenia.

Dlatego te?, owe dwa przykazania: ?Ja Jestem? i ?Nie wolno Ci? wymagaj? bezpo?redniego przekazu od ?wi?tego, niech b?dzie b?ogos?awiony, a nie poprzez pos?a?ca, Moj?esza, jak jest to w przypadku pozosta?ych przykaza?.

To w?a?nie jest intencj? Gemary, m?wi?cej: ??Ja jestem? oraz ?Nie wolno ci mie? innych bog?w opr?cz Mnie?, nie s? brane pod uwag?, poniewa? us?yszeli?my je z ust Wielkiej Bosko?ci?.

Co ma na my?li Gemara m?wi?c: ?z ust Gwura??

?Usta? oznaczaj? tu, to co?, co ujawnia my?li. Dzi?ki temu mo?liwe jest wyra?enie wewn?trznych my?li.

Prorocy, lub wszyscy inny wys?annicy, nios? s?owa Haszem dla cz?owieka, st?d te? s?u?? jako ?usta?, przekazuj?ce przes?anie Haszem cz?owiekowi.

Owo przes?anie, s?owa proroctwa, oddzia?ywuj? na ludzi. Jednak przes?anie to jest na poziomie cz?owieczym, poniewa? przechodzi ono od cz?owieka do cz?owieka, od proroka do s?uchacza. W mocy proroka znajduje si? wywarcie wp?ywu na cz?owieka i zapocz?tkowanie u niego odpowiedniego dzia?ania, lecz jedynie na poziomie, na kt?rym znajduje si? prorok i jego rozumienie owego przes?ania. Nawet je?li jest to rozumienie na najwy?szym poziomie, nadal jest to rozumienie na poziomie cz?owieka, i przes?anie to jest w pewnym sensie ograniczone.

Je?li m?wimy jednak o podnios?ym przes?aniu, jakim jest przes?anie bez praktycznych implikacji, dotycz?ce jedynie wiary, nie wystarczy, by za ?usta?? s?u?y? cz?owiek. Owe ?usta? cz?owiecze nie s? w stanie przekaza? dalej przes?ania dotycz?cego samej wiary. Tutaj potrzebne s? ?usta? bezpo?rednio po??czone z my?l? Boga, i to w?asnie s? ?usta Gwura?. ?Usta? te s? w stanie, za pomoc? wypowiedzenia s??w, wywo?a? wiar? w micw?, rozpoznanie Stw?rcy, kt?ry przykazuje.

Dlatego te? ?Ja jestem? oraz ?Nie wolno ci mie? innych bog?w opr?cz Mnie?, s? z ust Wielkiej Bosko?ci [Gwura]. Istot? wys?uchania s??w bezpo?rednio z ?ust Gwura? po??czonych z bosk? my?l?, jest bowiem moc wywo?ania w s?uchaczu wiary i dostarczenie owej wiary ?wiatu i zachowanie jej na nast?pne pokolenia. Dlatego te? ?usta Gwura? uprawnione s? do nakazania wiary w formie micwy.

Oto sekret ?ust Gwura?.

(Na podstawie ksiegi ?Torat Haola?, autorstwa Rabina Remu, cz??? 3, rozdzia? 38)