Paraszat Truma

Parasza na ten tydzie? zajmuje si? budow? Miszkanu. Tora opisuje szczeg??y owej budowy ? forma, wymiary, materia?y z kt?rych ma by? budowana, i wiele innych detali.

Ka?dy z tych detali ma znaczenie. Podobnie jak r??ne kombinacje owych szczeg???w maj? szczeg?lne znaczenie.

Temat ten w?a?nie by? powodem dla kt?rego Rabin Remu napisa? swe dzie?o ?Torat Haola?, w kt?rym? wyja?nienia znaczenia planu budowy Miszkanu ( ?wi?tego przybytku) ?i jego cz??ci sk?adowych. ReMa odnosi si? do zar?wno do og?lnego sensu jak i ka?dego detalu sk?adaj?cego si? na ca?o??, podobnie jak Tora da?a nam opis ca?o?ciowy jak i opisuje szczeg??y wchodz?ce w sk?ad ca?o?ci.Parsza na ten tydzie? zajmuje si? budow? Miszkanu. Tora opisuje szczeg??y owej budowy ? forma, wymiary, materia?y z kt?rych ma by? budowana, i wiele innych detali.

Ka?dy z tych detali ma znaczenie. Podobnie jak r??ne kombinacje owych szczeg???w maj? szczeg?lne znaczenie.

Temat ten w?a?nie by? powodem dla kt?rego Rabin Remu napisa? swe dzie?o ?Torat Haola?, w kt?rym? wyja?nienia znaczenia planu budowy Miszkanu ( ?wi?tego przybytku) ?i jego cz??ci sk?adowych. ReMa odnosi si? do zar?wno do og?lnego sensu jak i ka?dego detalu sk?adaj?cego si? na ca?o??, podobnie jak Tora da?a nam opis ca?o?ciowy jak i opisuje szczeg??y wchodz?ce w sk?ad ca?o?ci.Parsza na ten tydzie? zajmuje si? budow? Miszkanu. Tora opisuje szczeg??y owej budowy ? forma, wymiary, materia?y z kt?rych ma by? budowana, i wiele innych detali.

Ka?dy z tych detali ma znaczenie. Podobnie jak r??ne kombinacje owych szczeg???w maj? szczeg?lne znaczenie.

Temat ten w?a?nie by? powodem dla kt?rego Rabin Remu napisa? swe dzie?o ?Torat Haola?, w kt?rym? wyja?nienia znaczenia planu budowy Miszkanu ( ?wi?tego przybytku) ?i jego cz??ci sk?adowych. ReMa odnosi si? do zar?wno do og?lnego sensu jak i ka?dego detalu sk?adaj?cego si? na ca?o??, podobnie jak Tora da?a nam opis ca?o?ciowy jak i opisuje szczeg??y wchodz?ce w sk?ad ca?o?ci.

W oczywisty wi?c spos?b dzie?o Remu skupia si? na wielu wersetach pochodz?cych z naszej parszy na ten tydzie?, opisuj?cych Mikdasz i jego cz??ci sk?adowe.

Oto sposobno?? by zada? niepokoj?ce pytanie, towarzysz?ce tematowi poruszanemu w ksi??ce ? co stanowi ?r?d?o prawomocno?ci? Sk?d pewno??, ?e podana interpretacja to poprawna interpretacja? Na jakiej podstawie mo?emy powiedzie?, ?e to w?a?nie by?o intencj? Haszem, kiedy przykaza? nam On budow? Miszkanu, Aron HaKodesz, Menory?

Prawd? jest, ?e istniej? rabiniczne midrasze i inne teksty nadaj?ce naszym my?lom kierunek. Jednak owe midrasze r?wnie? poddawane s? interpretacji. Sk?d pewno??, ?e ta interpretacja jest bardziej poprawna ni? inna?

Owo pytanie nurtowa?o r?wnie? autora omawianego przez nas dzie?a ? Rabina Remu ? kt?ry porusza zagadnienie to we wst?pie do ksi??ki ?Mehir Jajen?.

Pierwsze s?owa ksi??ki to skromne przeprosiny –

?Drodzy czytelnicy, nie podejrzewajcie mnie o to, i? w moim w?asnym mniemaniu umiem pisa? ksi??ki…? i wyja?nia, dlaczego nie jest tego godny, lecz uzasadnia napisanie swej ksi??ki tym, i? przytacza w niej s?owa uczonych rabin?w i jedynie interpretuje je. ReMa w istocie cytuje wiele rabinicznych komentarzy, jednak wiele z nich krytukuje, niekt?re ca?kowicie odrzucaj?c, inne akcpetuj?c jedynie po cz??ci.

ReMa analizuje cytowane przez siebie interpretacje rabin?w i klasyfikuje je wed?ug trzech kategorii ? 1) interpretacja jest prawdziwa, 2) prawdziwa po cz??ci, 3) zupe?nie nie prawdziwa.

Tak te?, je?li interpretacja jest poprawna ? nale?y zapisa? j?, bez ogl?dania si? na to, kto jest autorem tej?e interpretacji,? poniewa? ?nasi chachamim ucz? nas: ?pobieraj prawd?, od tych kt?rzy j? g?osz??, i nie ma tu znaczenia, czy autor zas?uguje na publikacj? czy nie.

Je?li interpretacja jest tylko cz??ciowo prawdziwa ? r?wnie? zas?uguje na publikacj?, ze wzgl?du na jej prawdziw? cz??? i m?dry czytelnik rozpozna co jest w niej prawdziwe a co nie prawdziwe, i nie prawdziwe odrzuci. Nawet je?li autor owej interpretacji sam osobi?cie nie zrozumia? wszystkiego dok?adnie, jest on uprawomocniony do tego by zapisa? sw? interpretacj?, poniewa? m?dry czytelnik zrozumie s?owa te prawid?owo, ponad to co by?o intencj? autora.

Problem zaczyna si? kiedy dana interpretacja jest absolutnie nieprawdziwa. Jaki jest sens w jej zapisywaniu? ReMa powiedzia?: ?Je?li, bro? Bo?e, nie mie?ci si? tam ani ?d?b?o prawdy, nawet troszeczk?? mimo wszystko s?owa te godne s? ich zapisania, poniewa? zajmowanie si? s?owami Tory, nawet je?li nie s? one s?uszne, doprowadz? nas do czego? prawdziwego i dobrego.

Rabin Remu odwo?uje si? do s??w Gemary w Traktacie Brachot:

?R. Samuel b. Nahmani powiedzia?: Co oznacza werset: ?Bezmy?lnie unios?e? si? dum??
Po namy?le – r?k? na usta!?? (Miszlej – Ksi?ga Przysz??w 30:32) Ktokolwiek uni?a si? [menabel] dla s??w Tory (tj. nie wstydzi si? powiedzie? co?, co pocz?tkowo mo?e wydawa? si? g?upie), ostatecznie b?dzie wywy?szony, lecz ten, kt?ry zamknie si? [zamam], jego r?ka b?dzie na jego ustach (Nie b?dzie w stanie wypowiedzie? jakichkolwiek poprawnych s??w). (Brachot 36b)

Pozatym, twierdzi ReMa, nawet paplanina (s?owa nie maj?ce sensu), b?d?ca s?owami Tory jest dobra. Tak uczy nas Talmud Jerozolimski (pod koniec Traktatu Brachot): ?Wszystkie wyciszenia s? dobre, lecz cisza s??w Tory jest z?a; wszystkie rozmowy s? z?e, lecz wszystkie s?owa Tory s? dobre?.

Wszystkie wi?c s?owa, kt?re zapisze, kt?re nie s? poprawne, lub nie maj? wi?kszego sensu, s? w porz?dku ? przeprasza nas ReMa ? poniewa?, sam kontakt z ?paplanin?? Tory jest dobry dla cz?owieka i prowadzi? mo?e nawet do wysuni?cia prawdziwych wniosk?w i zapisania bardziej poprawnych interpretacji (jak m?wi? Rabin Samuel b. Nahmani).

Tak brzmi? s?owa przeprosin ReMa, i na tej podstawie mo?emy wydedukowa? r?wnie? wyja?nienie dla wielu innych zagadnie?, takich jak Miszkan, ?wiatynia, cz??ci sk?adowe Miszkanu, praca zwi?zana z ich budow?.

W oczywisty wi?c spos?b dzie?o Remu skupia si? na wielu wersetach pochodz?cych z naszej parszy na ten tydzie?, opisuj?cych Mikdasz i jego cz??ci sk?adowe.

Oto sposobno?? by zada? niepokoj?ce pytanie, towarzysz?ce tematowi poruszanemu w ksi??ce ? co stanowi ?r?d?o prawomocno?ci? Sk?d pewno??, ?e podana interpretacja to poprawna interpretacja? Na jakiej podstawie mo?emy powiedzie?, ?e to w?a?nie by?o intencj? Haszem, kiedy przykaza? nam On budow? Miszkanu, Aron HaKodesz, Menory?

Prawd? jest, ?e istniej? rabiniczne midrasze i inne teksty nadaj?ce naszym my?lom kierunek. Jednak owe midrasze r?wnie? poddawane s? interpretacji. Sk?d pewno??, ?e ta interpretacja jest bardziej poprawna ni? inna?

Owo pytanie nurtowa?o r?wnie? autora omawianego przez nas dzie?a ? Rabina Remu ? kt?ry porusza zagadnienie to we wst?pie do ksi??ki ?Mehir Jajen?.

Pierwsze s?owa ksi??ki to skromne przeprosiny –

?Drodzy czytelnicy, nie podejrzewajcie mnie o to, i? w moim w?asnym mniemaniu umiem pisa? ksi??ki…? i wyja?nia, dlaczego nie jest tego godny, lecz uzasadnia napisanie swej ksi??ki tym, i? przytacza w niej s?owa uczonych rabin?w i jedynie interpretuje je. ReMa w istocie cytuje wiele rabinicznych komentarzy, jednak wiele z nich krytukuje, niekt?re ca?kowicie odrzucaj?c, inne akcpetuj?c jedynie po cz??ci.

ReMa analizuje cytowane przez siebie interpretacje rabin?w i klasyfikuje je wed?ug trzech kategorii ? 1) interpretacja jest prawdziwa, 2) prawdziwa po cz??ci, 3) zupe?nie nie prawdziwa.

Tak te?, je?li interpretacja jest poprawna ? nale?y zapisa? j?, bez ogl?dania si? na to, kto jest autorem tej?e interpretacji,? poniewa? ?nasi chachamim ucz? nas: ?pobieraj prawd?, od tych kt?rzy j? g?osz??, i nie ma tu znaczenia, czy autor zas?uguje na publikacj? czy nie.

Je?li interpretacja jest tylko cz??ciowo prawdziwa ? r?wnie? zas?uguje na publikacj?, ze wzgl?du na jej prawdziw? cz??? i m?dry czytelnik rozpozna co jest w niej prawdziwe a co nie prawdziwe, i nie prawdziwe odrzuci. Nawet je?li autor owej interpretacji sam osobi?cie nie zrozumia? wszystkiego dok?adnie, jest on uprawomocniony do tego by zapisa? sw? interpretacj?, poniewa? m?dry czytelnik zrozumie s?owa te prawid?owo, ponad to co by?o intencj? autora.

Problem zaczyna si? kiedy dana interpretacja jest absolutnie nieprawdziwa. Jaki jest sens w jej zapisywaniu? ReMa powiedzia?: ?Je?li, bro? Bo?e, nie mie?ci si? tam ani ?d?b?o prawdy, nawet troszeczk?? mimo wszystko s?owa te godne s? ich zapisania, poniewa? zajmowanie si? s?owami Tory, nawet je?li nie s? one s?uszne, doprowadz? nas do czego? prawdziwego i dobrego.

Rabin Remu odwo?uje si? do s??w Gemary w Traktacie Brachot:

?R. Samuel b. Nahmani powiedzia?: Co oznacza werset: ?Bezmy?lnie unios?e? si? dum??
Po namy?le – r?k? na usta!?? (Miszlej – Ksi?ga Przysz??w 30:32) Ktokolwiek uni?a si? [menabel] dla s??w Tory (tj. nie wstydzi si? powiedzie? co?, co pocz?tkowo mo?e wydawa? si? g?upie), ostatecznie b?dzie wywy?szony, lecz ten, kt?ry zamknie si? [zamam], jego r?ka b?dzie na jego ustach (Nie b?dzie w stanie wypowiedzie? jakichkolwiek poprawnych s??w). (Brachot 36b)

Pozatym, twierdzi ReMa, nawet paplanina (s?owa nie maj?ce sensu), b?d?ca s?owami Tory jest dobra. Tak uczy nas Talmud Jerozolimski (pod koniec Traktatu Brachot): ?Wszystkie wyciszenia s? dobre, lecz cisza s??w Tory jest z?a; wszystkie rozmowy s? z?e, lecz wszystkie s?owa Tory s? dobre?.

Wszystkie wi?c s?owa, kt?re zapisze, kt?re nie s? poprawne, lub nie maj? wi?kszego sensu, s? w porz?dku ? przeprasza nas ReMa ? poniewa?, sam kontakt z ?paplanin?? Tory jest dobry dla cz?owieka i prowadzi? mo?e nawet do wysuni?cia prawdziwych wniosk?w i zapisania bardziej poprawnych interpretacji (jak m?wi? Rabin Samuel b. Nahmani).

Tak brzmi? s?owa przeprosin ReMa, i na tej podstawie mo?emy wydedukowa? r?wnie? wyja?nienie dla wielu innych zagadnie?, takich jak Miszkan, ?wiatynia, cz??ci sk?adowe Miszkanu, praca zwi?zana z ich budow?.

W oczywisty wi?c spos?b dzie?o Remu skupia si? na wielu wersetach pochodz?cych z naszej parszy na ten tydzie?, opisuj?cych Mikdasz i jego cz??ci sk?adowe.

Oto sposobno?? by zada? niepokoj?ce pytanie, towarzysz?ce tematowi poruszanemu w ksi??ce ? co stanowi ?r?d?o prawomocno?ci? Sk?d pewno??, ?e podana interpretacja to poprawna interpretacja? Na jakiej podstawie mo?emy powiedzie?, ?e to w?a?nie by?o intencj? Haszem, kiedy przykaza? nam On budow? Miszkanu, Aron HaKodesz, Menory?

Prawd? jest, ?e istniej? rabiniczne midrasze i inne teksty nadaj?ce naszym my?lom kierunek. Jednak owe midrasze r?wnie? poddawane s? interpretacji. Sk?d pewno??, ?e ta interpretacja jest bardziej poprawna ni? inna?

Owo pytanie nurtowa?o r?wnie? autora omawianego przez nas dzie?a ? Rabina Remu ? kt?ry porusza zagadnienie to we wst?pie do ksi??ki ?Mehir Jajen?.

Pierwsze s?owa ksi??ki to skromne przeprosiny –

?Drodzy czytelnicy, nie podejrzewajcie mnie o to, i? w moim w?asnym mniemaniu umiem pisa? ksi??ki…? i wyja?nia, dlaczego nie jest tego godny, lecz uzasadnia napisanie swej ksi??ki tym, i? przytacza w niej s?owa uczonych rabin?w i jedynie interpretuje je. ReMa w istocie cytuje wiele rabinicznych komentarzy, jednak wiele z nich krytukuje, niekt?re ca?kowicie odrzucaj?c, inne akcpetuj?c jedynie po cz??ci.

ReMa analizuje cytowane przez siebie interpretacje rabin?w i klasyfikuje je wed?ug trzech kategorii ? 1) interpretacja jest prawdziwa, 2) prawdziwa po cz??ci, 3) zupe?nie nie prawdziwa.

Tak te?, je?li interpretacja jest poprawna ? nale?y zapisa? j?, bez ogl?dania si? na to, kto jest autorem tej?e interpretacji,? poniewa? ?nasi chachamim ucz? nas: ?pobieraj prawd?, od tych kt?rzy j? g?osz??, i nie ma tu znaczenia, czy autor zas?uguje na publikacj? czy nie.

Je?li interpretacja jest tylko cz??ciowo prawdziwa ? r?wnie? zas?uguje na publikacj?, ze wzgl?du na jej prawdziw? cz??? i m?dry czytelnik rozpozna co jest w niej prawdziwe a co nie prawdziwe, i nie prawdziwe odrzuci. Nawet je?li autor owej interpretacji sam osobi?cie nie zrozumia? wszystkiego dok?adnie, jest on uprawomocniony do tego by zapisa? sw? interpretacj?, poniewa? m?dry czytelnik zrozumie s?owa te prawid?owo, ponad to co by?o intencj? autora.

Problem zaczyna si? kiedy dana interpretacja jest absolutnie nieprawdziwa. Jaki jest sens w jej zapisywaniu? ReMa powiedzia?: ?Je?li, bro? Bo?e, nie mie?ci si? tam ani ?d?b?o prawdy, nawet troszeczk?? mimo wszystko s?owa te godne s? ich zapisania, poniewa? zajmowanie si? s?owami Tory, nawet je?li nie s? one s?uszne, doprowadz? nas do czego? prawdziwego i dobrego.

Rabin Remu odwo?uje si? do s??w Gemary w Traktacie Brachot:

?R. Samuel b. Nahmani powiedzia?: Co oznacza werset: ?Bezmy?lnie unios?e? si? dum??
Po namy?le – r?k? na usta!?? (Miszlej – Ksi?ga Przysz??w 30:32) Ktokolwiek uni?a si? [menabel] dla s??w Tory (tj. nie wstydzi si? powiedzie? co?, co pocz?tkowo mo?e wydawa? si? g?upie), ostatecznie b?dzie wywy?szony, lecz ten, kt?ry zamknie si? [zamam], jego r?ka b?dzie na jego ustach (Nie b?dzie w stanie wypowiedzie? jakichkolwiek poprawnych s??w). (Brachot 36b)

Pozatym, twierdzi ReMa, nawet paplanina (s?owa nie maj?ce sensu), b?d?ca s?owami Tory jest dobra. Tak uczy nas Talmud Jerozolimski (pod koniec Traktatu Brachot): ?Wszystkie wyciszenia s? dobre, lecz cisza s??w Tory jest z?a; wszystkie rozmowy s? z?e, lecz wszystkie s?owa Tory s? dobre?.

Wszystkie wi?c s?owa, kt?re zapisze, kt?re nie s? poprawne, lub nie maj? wi?kszego sensu, s? w porz?dku ? przeprasza nas ReMa ? poniewa?, sam kontakt z ?paplanin?? Tory jest dobry dla cz?owieka i prowadzi? mo?e nawet do wysuni?cia prawdziwych wniosk?w i zapisania bardziej poprawnych interpretacji (jak m?wi? Rabin Samuel b. Nahmani).

Tak brzmi? s?owa przeprosin ReMa, i na tej podstawie mo?emy wydedukowa? r?wnie? wyja?nienie dla wielu innych zagadnie?, takich jak Miszkan, ?wiatynia, cz??ci sk?adowe Miszkanu, praca zwi?zana z ich budow?.