Czym jest ?wi?tynia, je?li nie B-skim ust?pstwem na rzecz potrzeb cz?owieka?

Studiowanie dok?adnych instrukcji budowy ?wi?tyni i jej funkcji ?w czasach kiedy nie ma Beit Mikdasz, mo?e si? wydawa? nieaktualne, jednak tak nie jest. ?ydowska koncepcja tego czym powinna by? ?wi?tynia, zwi?zana jest z ?ydowsk? ide? domu: to miejsce, w kt?rym oferujemy to co mamy, gdzie po?wi?camy nasze ?ycie. Cho? z Miszkanem i zwi?zanym z nim sk?adaniem ofiar dzieli nas historyczny i psychologiczny dystans, jest mo?liwe?i?nawet konieczne, by uczy? sie na temat Miszkanu, tego ?wi?tego przybytku, budowanego przez naszym przodk?w na pustyni; wiele z nauk i warto?ci zwi?zanych z tym tematem jest wci?? dla nas aktualne i istotne. Miszkan by? nie tylko centrum sk?adania ofiar rytualnych, lecz stanowi? tak?e fundament ludzkiej pami?ci. By? on duchowym centrum, kt?rego celem i zadaniem by?o podtrzymanie w?r?d ludu ?wiadomo?ci kompromis?w i obowi?zk?w nabytych na G?rze Synaj.

Miszkan by? sanktuarium, zabieranym przez lud ?ydowski gdziekolwiek si? oni udali. Owe sanktuarium nie jest potrzebne B-gu, lecz ludziom; Miszkan skonstruowany zosta? przez nich jako ?rodek bezpo?redniej komunikacji pomi?dzy egzystencj? duchow? a egzystencj? ludzk?, tymczasow?. Miszkan jest w pewnym sensie ust?pstwem B-ga na rzecz cz?owieka, daj?cym ludziom materialny element przypominaj?cy im o transcendentnych zobowi?zaniach.

Miszkan zawiera w sobie niemal?e wszystkie elementy dzi?ki kt?rym zamkni?te pomieszczenie mo?na nazwa? domem. St??, szafa lub szafka, ?wiece (lampa), toaleta…; wszystko z wyj?tkiem ???ka. Owe podobie?stwa ucz? nas, i? dom, musi i mo?e by? ? wed?ug koncepcji ?ydowskiej ? jak saktuarium. ?Baal bait?, w?a?ciciel domu musi si? stara? utrzyma? sw?j dom na tym samym poziomie czysto?ci, duchowo?ci, poczucia sprawiedliwo?ci, jakimi cechowa? si? Miszkan i ?wi?tynia w Jerozolimie.

Jednocze?nie, fizyczne wyposa?enie Miszkanu uczy nas, ?e ludzie mog? i powinni czu? si? w Miszkanie jak w domu.
Brak ???ka i zwi?zanych z nim przedmiot?w uczy nas, ?e wizyta ka?dego cz?owieka w Miszkanie jest zawsze czym? nowym, dziewiczym. Dynamika i zmiana stanow? jedyne akceptowalne dowody na perfekcjonistyczn? perspektyw?, m?wi?c? o tym, i? Tora inspiruje do duchowej odnowy. ???ko, miejsce w kt?rym ?pi cz?owiek reprezentuje niezmienn?, ustalon? rzecz. Miszkan musi stanowi? sta?e miejsce duchowej odnowy cz?owieka.

W czasach, w kt?rych ?yjemy, nie ma Miszkanu ani Bet haMikdasz (?wi?tyni); nie mamy miejsca,w kt?rym mo?emy wype?ni? zasady naszego kompromisu ze Stw?rc?. Zamiast tego mamy Beit Kneset, ?miejsce zgromadzenia?, ma?e sanktuarium, miejsce modlitwy, nauki i refleksji; miejsce gdzie nie ma mo?liwo?ci, by odpocz??, lecz gdzie cz?owiek musi czu? si?, jakby by by? we w?asnym domu.