Po raz pierwszy od czas?w Holokaustu odby?o si? w Polsce szkolenie nadzorc?w kaszrutu

Shavei Israel od lat zaanga?owane jest w dzia?alno?? na rzecz spo?eczno?ci Ukrytych ?yd?w w Polsce, ostatnimGraduates Seminar Kashrut in Lodz przyk?adem owego zaanga?owania jest bezprezedensowe wydarzenie jakie mia?o miejsce w zesz?ym tygodniu w Krakowie: siedemnascie os?b, polskich ?yd?w, otrzyma?o certyfikaty nadzorc?w koszerno?ci ? maszgijah?w. Nowi nadzorcy uko?czyli trzydniowe szkolenie w ramach seminarium organizowanego przez Shavei Israel.

Nie tak dawno temu, kilka lat wstecz,? trudno by?o sobie wyobrazi? polsk? spo?eczno?? ?ydowsk? jako kwitn?c?, rozwijaj?c? si?, dumn? z tego, ?e popyt na lokalnie produkowan? ?ywno?? koszern? wzrasta tak gwa?townie. Wzrost ten sta? si? jednak faktem i naszym oczekiwaniem jest, by ?wie?o upieczeni absolwenci kursu na maszgijach?w zostali szybko w??czeni do rozwijaj?cej si? bran?y polskiej ?ywno?ci koszernej, s?u??cej r?wnie? turystyce ?ydowskiej do Polski wzrastaj?cej mocno w ostatnich latach.

Nowi nadzorcy kaszrutu to ludzie pomi?dzy dwudziestym a czterdziestym rokiem ?ycia, kt?rzy studiowali zasady koszerno?ci ju? od pewnego czasu, wraz z wys?annikami Shavei Izrael do Polski, Rabinem Boazem Pashem i Rabinem Jehoshua Ellis. Tematy nauki obejmowa?y: oddzielenie produkt?w mlecznych i mi?snych; korzystanie z kuchni przed i w trakcie Szabatu; przepisy dotycz?ce ?ywno?ci na Pesach, i inne.

Seminarium prowadzone by?o przez Rabina Dov Landau, chasyda Ger, kt?ry przylecia? do ?odzi z miasta Bnei Brak w Izraelu. Landau sprawuje funkcj? starszego nadzorcy kaszrutu w Bnei Brak i naucza w Jesziwie Sefas Emes. Naczelny Rabin Polski Michael Shudrich nadzorowa? program szkoleniowy.

Wzmocnienie nadzoru koszerno?ci w Polsce to nie tylko praktyczna kwestia dotycz?ca okre?lonych produkt?w ?ywno?ciowych; prze?wieca mu r?wnie? cel bardziej duchowy. ?Wi?kszo?? polskich ?yd?w wychowywa?a si? w nie?wiadomo?ci praw zwi?zanych z kaszrutem? ? m?wi Michael Freund, przewodnicz?cy Shavei Izrael. ?Trenuj?c kadr? nadzorc?w kaszrutu, pomagamy polskim ?ydom, po??czy? si? z ich dziedzictwem.?

Polscy ?ydzi stanowili po?ow? z sze?ciu milion?w ofiar Holokaustu. Spo?r?d tych, kt?rzy?prze?yli?hitlerowsk??inwazj?, wi?kszo???wyemigrowa?a?po utworzeniu?Izraela w?1948 roku lub w trakcie?antysemickiej?kampanii? w latach 1950?i 1968.?Po upadku komunistycznego re?imu w roku 1989, coraz wi?ksza liczba polskich ?yd?w powraca do swych korzeni.

Powitajmy serdecznie pierwszych polskich meszgijach?w ? to wa?ny krok w kierunku wyposa?enia dziesi?tek tysi?cy Ukrytych ?yd?w w Polsce w istotne narz?dzia, wiedz? i zasoby, potrzebnych do ponownego odkrycia i przyj?cia swego dziedzictwa.