Wychowanie Izraelskich Patriot?w

Kilka tygodni temu izraelski minister edukacji Gideon Sa?ar og?osi? rozpocz?cie nowego syjonistycznego projektu edukacyjnego, prze?omowego je?li chodzi o wp?yw na m?odzie? Izraela. Przemawiaj?c w Knesecie, Sa?ar powiedzia?, ?e pilota?owy program umo?liwiaj?cy uczniom odwiedzenie Hebronu i Groty Patriarch?w zostanie wkr?tce poszerzony, tak by obj?? m?odzie? z terenu ca?ego kraju.Kilka tygodni temu izraelski minister edukacji Gideon Sa?ar og?osi? rozpocz?cie nowego syjonistycznego projektu edukacyjnego, prze?omowego je?li chodzi o wp?yw na m?odzie? Izraela. Przemawiaj?c w Knesecie, Sa?ar powiedzia?, ?e pilota?owy program umo?liwiaj?cy uczniom odwiedzenie Hebronu i Groty Patriarch?w zostanie wkr?tce poszerzony, tak by obj?? m?odzie? z terenu ca?ego kraju.Kilka tygodni temu izraelski minister edukacji Gideon Sa?ar og?osi? rozpocz?cie nowego syjonistycznego projektu edukacyjnego, prze?omowego je?li chodzi o wp?yw na m?odzie? Izraela. Przemawiaj?c w Knesecie, Sa?ar powiedzia?, ?e pilota?owy program umo?liwiaj?cy uczniom odwiedzenie Hebronu i Groty Patriarch?w zostanie wkr?tce poszerzony, tak by obj?? m?odzie? z terenu ca?ego kraju.

Do niedawna, w pr?bnych wycieczkach znanych jako ?wycieczki dziedzictwa? bra?a udzia? ograniczona liczba uczni?w tylko z obszaru Jerozolimy. W zesz?ym roku oko?o trzech tysi?cy uczni?w szk?? ?rednich, z czego dwie trzecie stanowi m?odzie? ucz?szczaj?ca do szk?? ?wieckich, zosta?o uczestnikami owej wyprawy. Jest to nieoceniona inicjatywa i Sa?ar zas?uguje na uznanie za jej przeforsowanie. Program ten to krok milowy w kierunku wpojenia m?odzie?y izraelskiej wi?kszego docenienia naszego zwi?zku z t? ziemi?.

W czerwcu, zesz?ego roku, minister edukacji towarzyszy? wycieczce do Hebronu dzieci ze szko?y z? Beit Szemesz, gdzie o?wiadczy? dziennikarzom: ?wizyta uczni?w w Hebronie zapozna m?odzie? z historycznymi korzeniami narodu Izraela. Ka?dy ?yd musi rozpozna? historyczne korznie swego w?asnego narodu.?

W istocie, powszechnie wiadomo, i? izraelski system edukacyjny rozpaczliwie potrzebuje silnego zastrzyku syjonistycznych warto?ci. Izraelscy?uczniowie musz??uzyska? g??bsze zrozumienie?naszej przesz?o?ci?i nie ma?do tego lepszego miejsca ni?? Hebron -?miejsce poch?wku naszych?biblijnych patriarch?w.
Ka?dy , kto osobi?cie zetknie si? z histori? powrotu ?ydowskiego narodu do Hebronu, z pewno?ci? poruszony b?dzie wiar? i wytrwa?o?ci?, uosobianymi przez ow? histori?.

Spacerowanie po?zabytkowych?ulicach?miasta, w kt?rych?rz?dzi? kr?l Dawid i recytowanie cichej modlitwy stoj?c przy grobowcu naszego praojca Abrahama to mocne emocjonalne do?wiadczenia, kt?re powinny by? cz??ci? edukacji ka?dego izraelskiego dziecka.

Nie jest jednak zaskoczeniem,??e?proponowany plan?wzbudzi?? ogromny?protest? skrajnej?lewicy, kt?ra najwyra?niej nie jest w stanie znie?? pomys?u, i??izraelska?m?odzie??powinna?pozna? swe dziedzictwo.?Gdy?pilota?owy program?zosta? po raz pierwszy?uruchomiony?w zesz?ym roku,?cz?onek klubu parlamentarnego Meretz,?Haim?Oron?skrytykowa??go jako “pranie m?zgu”, podczas gdy pose? Ahmed?Tibi?o?wiadczy?, ?e “wymaganie od?uczni?w brania udzia?u w odwiedzaniu? terytori?w okupowanych?to ?ideologiczny przymus”.

Po tym jak og?oszono rozszerzenie programu, ponad dwie?cie nauczycieli podpisa?o zbiorowy list, ?w kt?rym o?wiadczyli, ?e odmawiaj? uczestnictwa w czym?, co uwa?aj? za ?manipulacyjne? dzia?ania. Niekt?rzy z tych nauczycieli posun?li si? do tego stopnia, ?e w wywiadach dla dziennikarzy skrytykowali ministra za promowanie warto?ci syjonistycznych i narodowych, tak jakby w promowaniu owych warto?ci by?o co? z?ego.

Nauczyciele ci zdaj? si? zapomina?, i? szko?y istniej? nie tylko po to by naucza? matematyki czy zasad struktury zdania, ale i naucza? cechy dobrego obywatela. By? dobrym obywatelem oznacza, natomiast, docenia? i rozumie?? sw?j nar?d, jego histori?, dziedzictwo i tradycje.

Ziemia?Izraela to ?yj?cy program zaj??, dysponuj?cy szerok? gam? miejsc, przekazuj?cych histori? naszego ludu i wywo?uj?cych poczucie dumy z powodu ich wyj?tkowego dziedzictwa. Naszym b?ogos?awie?stwem jest posiada? tak wiele sugestywnych symboli, od ?ciany P?aczu, przez Grot? Pariarch?w, do Grobowca Racheli. Zbyt wiele Izraelczyk?w wsp??cze?nie nie odwiedza tych miejsc.

Odwr?cenie tego trendu, poprzez w??czenie owych miejsc w edukacj? ka?dego ucznia jest decyduj?cym krokiem w kierunku wzmocnienia naszej narodowej determinacji i zapewnienia tego, ?e nast?pne pokolenie b?dzie kocha? tej kraj i troszczy? si? o niego. Skoro nasze szko?y potrafi? znale?? czas na dyskutowanie o trapezach i sze?ciok?tach, z pewno?ci? mog? znale?? czas r?wnie? na to, by stara? si?? zaszczepi? uczniom zdrow? dawk? ?ydowskiej dumy narodowej. Wychowanie m?odych ludzi na izraelskich patriot?w, ludzi cnotliwych, pewnych siebie i pewnych s?uszno?ci naszej sprawy, jest kluczem dla zapewnienia naszego przetrwania.

Jak?podkre?li? swego razu 18th-wieczny?filozof polityki, ?baron de?Montesquieu, promowanie?mi?o?ci do?ojczyzny?”powinno by? g??wnym przedmiotem ?dzia?alno?ci?edukacyjnej”.?S?owa te powinny zosta? r?wnie? naszym mottem.

Do niedawna, w pr?bnych wycieczkach znanych jako ?wycieczki dziedzictwa? bra?a udzia? ograniczona liczba uczni?w tylko z obszaru Jerozolimy. W zesz?ym roku oko?o trzech tysi?cy uczni?w szk?? ?rednich, z czego dwie trzecie stanowi m?odzie? ucz?szczaj?ca do szk?? ?wieckich, zosta?o uczestnikami owej wyprawy. Jest to nieoceniona inicjatywa i Sa?ar zas?uguje na uznanie za jej przeforsowanie. Program ten to krok milowy w kierunku wpojenia m?odzie?y izraelskiej wi?kszego docenienia naszego zwi?zku z t? ziemi?.

W czerwcu, zesz?ego roku, minister edukacji towarzyszy? wycieczce do Hebronu dzieci ze szko?y z? Beit Szemesz, gdzie o?wiadczy? dziennikarzom: ?wizyta uczni?w w Hebronie zapozna m?odzie? z historycznymi korzeniami narodu Izraela. Ka?dy ?yd musi rozpozna? historyczne korznie swego w?asnego narodu.?

W istocie, powszechnie wiadomo, i? izraelski system edukacyjny rozpaczliwie potrzebuje silnego zastrzyku syjonistycznych warto?ci. Izraelscy?uczniowie musz??uzyska? g??bsze zrozumienie?naszej przesz?o?ci?i nie ma?do tego lepszego miejsca ni?? Hebron -?miejsce poch?wku naszych?biblijnych patriarch?w.
Ka?dy , kto osobi?cie zetknie si? z histori? powrotu ?ydowskiego narodu do Hebronu, z pewno?ci? poruszony b?dzie wiar? i wytrwa?o?ci?, uosobianymi przez ow? histori?.

Spacerowanie po?zabytkowych?ulicach?miasta, w kt?rych?rz?dzi? kr?l Dawid i recytowanie cichej modlitwy stoj?c przy grobowcu naszego praojca Abrahama to mocne emocjonalne do?wiadczenia, kt?re powinny by? cz??ci? edukacji ka?dego izraelskiego dziecka.

Nie jest jednak zaskoczeniem,??e?proponowany plan?wzbudzi?? ogromny?protest? skrajnej?lewicy, kt?ra najwyra?niej nie jest w stanie znie?? pomys?u, i??izraelska?m?odzie??powinna?pozna? swe dziedzictwo.?Gdy?pilota?owy program?zosta? po raz pierwszy?uruchomiony?w zesz?ym roku,?cz?onek klubu parlamentarnego Meretz,?Haim?Oron?skrytykowa??go jako “pranie m?zgu”, podczas gdy pose? Ahmed?Tibi?o?wiadczy?, ?e “wymaganie od?uczni?w brania udzia?u w odwiedzaniu? terytori?w okupowanych?to ?ideologiczny przymus”.

Po tym jak og?oszono rozszerzenie programu, ponad dwie?cie nauczycieli podpisa?o zbiorowy list, ?w kt?rym o?wiadczyli, ?e odmawiaj? uczestnictwa w czym?, co uwa?aj? za ?manipulacyjne? dzia?ania. Niekt?rzy z tych nauczycieli posun?li si? do tego stopnia, ?e w wywiadach dla dziennikarzy skrytykowali ministra za promowanie warto?ci syjonistycznych i narodowych, tak jakby w promowaniu owych warto?ci by?o co? z?ego.

Nauczyciele ci zdaj? si? zapomina?, i? szko?y istniej? nie tylko po to by naucza? matematyki czy zasad struktury zdania, ale i naucza? cechy dobrego obywatela. By? dobrym obywatelem oznacza, natomiast, docenia? i rozumie?? sw?j nar?d, jego histori?, dziedzictwo i tradycje.

Ziemia?Izraela to ?yj?cy program zaj??, dysponuj?cy szerok? gam? miejsc, przekazuj?cych histori? naszego ludu i wywo?uj?cych poczucie dumy z powodu ich wyj?tkowego dziedzictwa. Naszym b?ogos?awie?stwem jest posiada? tak wiele sugestywnych symboli, od ?ciany P?aczu, przez Grot? Pariarch?w, do Grobowca Racheli. Zbyt wiele Izraelczyk?w wsp??cze?nie nie odwiedza tych miejsc.

Odwr?cenie tego trendu, poprzez w??czenie owych miejsc w edukacj? ka?dego ucznia jest decyduj?cym krokiem w kierunku wzmocnienia naszej narodowej determinacji i zapewnienia tego, ?e nast?pne pokolenie b?dzie kocha? tej kraj i troszczy? si? o niego. Skoro nasze szko?y potrafi? znale?? czas na dyskutowanie o trapezach i sze?ciok?tach, z pewno?ci? mog? znale?? czas r?wnie? na to, by stara? si?? zaszczepi? uczniom zdrow? dawk? ?ydowskiej dumy narodowej. Wychowanie m?odych ludzi na izraelskich patriot?w, ludzi cnotliwych, pewnych siebie i pewnych s?uszno?ci naszej sprawy, jest kluczem dla zapewnienia naszego przetrwania.

Jak?podkre?li? swego razu 18th-wieczny?filozof polityki, ?baron de?Montesquieu, promowanie?mi?o?ci do?ojczyzny?”powinno by? g??wnym przedmiotem ?dzia?alno?ci?edukacyjnej”.?S?owa te powinny zosta? r?wnie? naszym mottem.

Do niedawna, w pr?bnych wycieczkach znanych jako ?wycieczki dziedzictwa? bra?a udzia? ograniczona liczba uczni?w tylko z obszaru Jerozolimy. W zesz?ym roku oko?o trzech tysi?cy uczni?w szk?? ?rednich, z czego dwie trzecie stanowi m?odzie? ucz?szczaj?ca do szk?? ?wieckich, zosta?o uczestnikami owej wyprawy. Jest to nieoceniona inicjatywa i Sa?ar zas?uguje na uznanie za jej przeforsowanie. Program ten to krok milowy w kierunku wpojenia m?odzie?y izraelskiej wi?kszego docenienia naszego zwi?zku z t? ziemi?.

W czerwcu, zesz?ego roku, minister edukacji towarzyszy? wycieczce do Hebronu dzieci ze szko?y z? Beit Szemesz, gdzie o?wiadczy? dziennikarzom: ?wizyta uczni?w w Hebronie zapozna m?odzie? z historycznymi korzeniami narodu Izraela. Ka?dy ?yd musi rozpozna? historyczne korznie swego w?asnego narodu.?

W istocie, powszechnie wiadomo, i? izraelski system edukacyjny rozpaczliwie potrzebuje silnego zastrzyku syjonistycznych warto?ci. Izraelscy?uczniowie musz??uzyska? g??bsze zrozumienie?naszej przesz?o?ci?i nie ma?do tego lepszego miejsca ni?? Hebron -?miejsce poch?wku naszych?biblijnych patriarch?w.
Ka?dy , kto osobi?cie zetknie si? z histori? powrotu ?ydowskiego narodu do Hebronu, z pewno?ci? poruszony b?dzie wiar? i wytrwa?o?ci?, uosobianymi przez ow? histori?.

Spacerowanie po?zabytkowych?ulicach?miasta, w kt?rych?rz?dzi? kr?l Dawid i recytowanie cichej modlitwy stoj?c przy grobowcu naszego praojca Abrahama to mocne emocjonalne do?wiadczenia, kt?re powinny by? cz??ci? edukacji ka?dego izraelskiego dziecka.

Nie jest jednak zaskoczeniem,??e?proponowany plan?wzbudzi?? ogromny?protest? skrajnej?lewicy, kt?ra najwyra?niej nie jest w stanie znie?? pomys?u, i??izraelska?m?odzie??powinna?pozna? swe dziedzictwo.?Gdy?pilota?owy program?zosta? po raz pierwszy?uruchomiony?w zesz?ym roku,?cz?onek klubu parlamentarnego Meretz,?Haim?Oron?skrytykowa??go jako “pranie m?zgu”, podczas gdy pose? Ahmed?Tibi?o?wiadczy?, ?e “wymaganie od?uczni?w brania udzia?u w odwiedzaniu? terytori?w okupowanych?to ?ideologiczny przymus”.

Po tym jak og?oszono rozszerzenie programu, ponad dwie?cie nauczycieli podpisa?o zbiorowy list, ?w kt?rym o?wiadczyli, ?e odmawiaj? uczestnictwa w czym?, co uwa?aj? za ?manipulacyjne? dzia?ania. Niekt?rzy z tych nauczycieli posun?li si? do tego stopnia, ?e w wywiadach dla dziennikarzy skrytykowali ministra za promowanie warto?ci syjonistycznych i narodowych, tak jakby w promowaniu owych warto?ci by?o co? z?ego.

Nauczyciele ci zdaj? si? zapomina?, i? szko?y istniej? nie tylko po to by naucza? matematyki czy zasad struktury zdania, ale i naucza? cechy dobrego obywatela. By? dobrym obywatelem oznacza, natomiast, docenia? i rozumie?? sw?j nar?d, jego histori?, dziedzictwo i tradycje.

Ziemia?Izraela to ?yj?cy program zaj??, dysponuj?cy szerok? gam? miejsc, przekazuj?cych histori? naszego ludu i wywo?uj?cych poczucie dumy z powodu ich wyj?tkowego dziedzictwa. Naszym b?ogos?awie?stwem jest posiada? tak wiele sugestywnych symboli, od ?ciany P?aczu, przez Grot? Pariarch?w, do Grobowca Racheli. Zbyt wiele Izraelczyk?w wsp??cze?nie nie odwiedza tych miejsc.

Odwr?cenie tego trendu, poprzez w??czenie owych miejsc w edukacj? ka?dego ucznia jest decyduj?cym krokiem w kierunku wzmocnienia naszej narodowej determinacji i zapewnienia tego, ?e nast?pne pokolenie b?dzie kocha? tej kraj i troszczy? si? o niego. Skoro nasze szko?y potrafi? znale?? czas na dyskutowanie o trapezach i sze?ciok?tach, z pewno?ci? mog? znale?? czas r?wnie? na to, by stara? si?? zaszczepi? uczniom zdrow? dawk? ?ydowskiej dumy narodowej. Wychowanie m?odych ludzi na izraelskich patriot?w, ludzi cnotliwych, pewnych siebie i pewnych s?uszno?ci naszej sprawy, jest kluczem dla zapewnienia naszego przetrwania.

Jak?podkre?li? swego razu 18th-wieczny?filozof polityki, ?baron de?Montesquieu, promowanie?mi?o?ci do?ojczyzny?”powinno by? g??wnym przedmiotem ?dzia?alno?ci?edukacyjnej”.?S?owa te powinny zosta? r?wnie? naszym mottem.