Paraszat Tetzawe

Ostatnim o?wiadczeniem Tory dotycz?cym cielca, kt?re ofiarowane ma by? przez Arona podczas uroczysto?ci mianowania go na Arcykap?ana, jest o?wiadczenie, ?e ofiara ta stanowi ofiar? za grzech. Raszi komentuje ten werset, pisz?c, i? jest to jedyna w swym rodzaju ofiara za grzech. Do tej pory Tekst nie m?wi nam nic na temat tego, by Aron kiedykolwiek zgrzeszy?, dlaczego zatem musia? on dokona? owego wyj?tkowego aktu zado??uczynienia i co wydarzenie to m?wi nam o naturze Miszkanu?

Wcze?niej, przy okazji wymienienia przez Tor? listy zwierz?t, jakie maj? by? przyniesione, by wzi?? udzia? w akcie ofiarowania, Raszi twierdzi, i? ?ciel? stanowi pokut? za udzia? ?Aron w grzechu z?otego cielca. Komentarz Rasziego wydaje si? by? nie na w?a?ciwym miejscu, gdy? przewinienie z?otego cielca pojawia si? w Torze dopiero w nast?pnym rozdziale. Talmud (Pesachim 5b)dowodzi niezbicie, i? tekst Tory nie jest zapisany w porz?dku chronologicznym. Pomimo, i? istnieje zgoda pomi?dzy wi?kszo?ci? autorytet?w rabinicznych, co do chronologii wydarze?, Raszi spiera si? z Rambanem odno?nie paragraf?w dotycz?cych Miszkanu.

Ramban twierdzi, ?e przyk?ady z Tory omawiane w Talmudzie dowodz?, i? wydarzenia z Tory opisane s? w porz?dku chronologicznym. Raszi uwa?a natomiast, i? wiele z paragraf?w nie jest uporz?dkowanych chronologicznie. Wedle Rasziego, Tora zosta?a spisana w okre?lonej kolejno?ci, stanowi?cej dla nas konkretn? lekcj?. O jak? lekcj? chodzi w tym przypadku?

W momencie?wyj?cia z Egiptu?B-g ?zobowi?zuje?ludzi by ka?de pierworodne zwierz? z danego gatunku oddali oni kap?anowi,?a ka?dy pierworodny syn ?ydowskiej kobiety s?u?y? B-gu. W parszy na ten tydzie? widzimy jednak, ?e Aron i jego synowie s? mianowani do pos?ugi B-gu przez ca?e pokolenia. Raszi t?umaczy, i? przed pope?nieniem przez Izrael grzechu z?otego cielca, zwi?zek ludu z B-giem by? wystarczaj?co silny, by B-g m?g? zamieszka? w?r?d nas, po?r?d nas, zamiast ograniczania swej obecno?ci wy??cznie do Miszkanu.

Grzech z?otego cielca pokaza? nam, i? niewidzialny B-g jest zbyt ?nieziemski? by?my mogli go zrozumie?. ?yli?my bowiem ponad dwie?cie lat po?r?d spo?ecze?stwa, kt?re czci?o ka?de fizyczne zjawisko; nie byli?my gotowi do wykonania kroku w kierunku bezkszta?tnego B-ga, kt?ry zamieszka? po?r?d nas. Potrzebowali?my fizycznego miejsca, kt?re mog?oby ilustrowa? nam rezydencj? B-ga. Ponadto czysto?? Izraela zosta?a zak??cona przez z?otego cielca, do tego stopnia, ?e tylko jedna rodzina pozosta?a nieska?ona i odt?d ona s?u?y? b?dzie B-gu w imieniu ca?ego Izraela.

Rodzina Arona pozosta?a nieska?ona przez histori? z?otego cielca, lecz czy to nie Aron we w?asnej osobie nie by? tw?rc? z?otego cielca? Ostatecznie Aronowi zosta?o przykazane z?o?enie? pokutnej ofiary w formie cielca, co te? on czyni. Midrasz t?umaczy, ?e Aron zgodzi? si? wykona? z?otego cielca, dopiero wtedy, gdy zobaczy?, i? wszyscy inni, kt?rzy odm?wili wykonania owego nakazu, zostali zabici. Zamiast pr?bowa? stawi? op?r temu ??daniu, Aron pr?bowa? uspokoi? lud i os?abi? rozochocone masy. Nie uda?o mu si? to jednak i dokona? przewinienia.

Dzieci Izraela na trzy sposoby zareagowa?y na inicjator?w ?z?otego cielca. Niewielka liczba Izraelit?w otwarcie zaprotestowa?a i zosta?a zamordowana. Niekt?rzy przy??czyli si? i zgin?li z r?k B-ga, jednak zdecydowana wi?kszo?? zaakceptowa?a z?otego cielca, ignoruj?c tak naprawd? ca?? spraw?. Ciche przyzwolenie na niemoralno??, jest narz?dziem pozwalaj?cym na rozwini?cie si? niesprawiedliwo?ci. Podczas gdy Aron zgrzeszy? w swej pr?bie poradzenia sobie z ludem, i z jego r?k zosta? wykonany z?oty cielec, jego rodzina pozosta?a nieska?ona, a kiedy dokona? pokuty, m?g? wznie?? si? na taki poziom, ?e m?g? zosta? Arcykap?anem. Dlaczego? Poniewa? stara? si? skierowa? ludzi w kierunku B-ga, a nie pozwoli? im zgrzeszy?, podczas gdy on sam pozosta?by nie zamieszany w grzech. Aron zaryzykowa? dokonanie przewinienia co by?o pr?b? uratowania ludzi.

Mianowanie Arona na?Arcykap?ana?ujawnia?potencja? Tszuwy (skruchy).?Wci???jednak nie odpowiedzieli?my sobie na?pytanie, dlaczego?omawiany przez nas tekst pojawia si? w?a?nie w tym miejscu w Torze. B-g stwarza rozwi?zanie problemu, zanim pojawi si? problem. Tszuwa jest jedn? z rzeczy stworzonych przez B-ga przed stworzeniem ?wiata, jak twierdzi Midrasz. Zanim pojawi?a si? koncepcja grzechu, istnia?a ju? mo?liwo?? skruchy. Je?li chodzi o grzech s?otego cielca, to lud potrzebowa? czego?, s?u??cego za po?rednictwo Tszuwy, dlatego te? B-g da? nam przykazanie wybudowania Miszkanu. Miszkan by? jedynym miejscem, gdzie mogli?my intensywniej poczu? nasz? relacj? z B-giem, Miszkan to narz?dzie poprzez kt?re byli?my w stanie naprawi? wszystkie szkody, jakie uczynili?my w naszej relacji ze Stw?rc?.

O Miszkanie dowiadujemy si? zanim grzech ten wog?le ma miejsce; by?o to konieczne, aby?my od pocz?tku wiedzieli, ?e istnieje droga naprawy. Parsza na ten tydzie? uczy nas, ?e nie oddalamy si? od B-ga, kiedy zbaczamy ze ?cie?ki. Stw?rca wiedzia?, ?e tak si? stanie i zapewni? nam spos?b powrotu na ?cie?k?, zanim ?cie?k? t? nawet stworzy?. Oddalamy si? od B-ga, wtedy kiedy w nasz? drog? post?pu nie w??czamy innych ludzi.