?miertelna herezja eksces?w

W parszy na ten tydzie? opisana jest inauguracja Miszkanu, kt?ry ma by? transportowany przez lud Izraela do czasu wybudowania przez nich sta?ej ?wi?tyni. Ca?y nar?d ?wi?tuje, do czasu, kiedy synowie Ahrona, koheni (kap?ani), umieraj? wewn?trz Sanktuarium, sk?adaj?c ofiar?. ?I wzi?li synowie Ahrona i przynie?li ogie?, kt?rego Haszem nie przykaza? im.? Z?o?yli oni ofiar? B-gu, kt?ra nie by?a zapisana w Torze, dlatego w?a?nie umarli. Judaizm k?adzie szczeg?lny nacisk na osobist? wol?, je?li chodzi o trzymanie micwot (przykaza?), jednak cz?owiek nie mo?e sam generowa? system?w norm i zwyczaj?w. Kiedy ludzie usuwaj? si? na bok od norm, kt?re otrzymali i zaczynaj? wprowadza? w nie innowacje, wchodz? w niebezpiecze?stwo przyj?cia postawy ekstazy i utraty kontroli na ich w?asn? religi?.W parszy na ten tydzie? opisana jest inauguracja Miszkanu, kt?ry ma by? transportowany przez lud Izraela do czasu wybudowania przez nich sta?ej ?wi?tyni. Ca?y nar?d ?wi?tuje, do czasu, kiedy synowie Ahrona, koheni (kap?ani), umieraj? wewn?trz Sanktuarium, sk?adaj?c ofiar?. ?I wzi?li synowie Ahrona i przynie?li ogie?, kt?rego Haszem nie przykaza? im.? Z?o?yli oni ofiar? B-gu, kt?ra nie by?a zapisana w Torze, dlatego w?a?nie umarli. Judaizm k?adzie szczeg?lny nacisk na osobist? wol?, je?li chodzi o trzymanie micwot (przykaza?), jednak cz?owiek nie mo?e sam generowa? system?w norm i zwyczaj?w. Kiedy ludzie usuwaj? si? na bok od norm, kt?re otrzymali i zaczynaj? wprowadza? w nie innowacje, wchodz? w niebezpiecze?stwo przyj?cia postawy ekstazy i utraty kontroli na ich w?asn? religi?.W parszy na ten tydzie? opisana jest inauguracja Miszkanu, kt?ry ma by? transportowany przez lud Izraela do czasu wybudowania przez nich sta?ej ?wi?tyni. Ca?y nar?d ?wi?tuje, do czasu, kiedy synowie Ahrona, koheni (kap?ani), umieraj? wewn?trz Sanktuarium, sk?adaj?c ofiar?. ?I wzi?li synowie Ahrona i przynie?li ogie?, kt?rego Haszem nie przykaza? im.? Z?o?yli oni ofiar? B-gu, kt?ra nie by?a zapisana w Torze, dlatego w?a?nie umarli. Judaizm k?adzie szczeg?lny nacisk na osobist? wol?, je?li chodzi o trzymanie micwot (przykaza?), jednak cz?owiek nie mo?e sam generowa? system?w norm i zwyczaj?w. Kiedy ludzie usuwaj? si? na bok od norm, kt?re otrzymali i zaczynaj? wprowadza? w nie innowacje, wchodz? w niebezpiecze?stwo przyj?cia postawy ekstazy i utraty kontroli na ich w?asn? religi?.

Kiedy ludzie?zapominaj? na czym polega r??nica pomi?dzy? wol? B-ga a ludzk? wol?, przestaj? czci? B-ga i rozpoczynaj? ba?wochwalstwo; w ba?wochwalstwie cz?owiek otrzymuje i kreuje narz?dzia s?u??ce do adoracji samego siebie.

Tradycyjne i kulturalne ?ycie wymaga kompromis?w; dlatego te? jest tak wa?ne by prze?ycie religijne posiada?o spo?eczne i normatywne ramy, s?u??ce rozwojowi ludzkiej woli.Tradycyjne i religijne ?ycie nie mo?e opiera? si? jedynie na aktach wiary, pobo?no?ci, woli, dawaniu i ekstazach, wymaga bowiem tak?e norm i etyki, pomagaj?cych cz?owiekowi w ka?dym dniu ?y? zgodnie z Bosk? wol?.

Synowie Ahrona byli przyw?dcami; co sprawi?o, ?e byli oni odpowiedzialni nie tylko za siebie ale i za lud, kt?remu przewodzili. Czynnik ten sprawi?, ?e konieczne by?o ich ukaranie; w celu unikni?cia odchylenia od normy, tak by nie stanowi?o to negatywnego przyk?adu dla przysz?ych pokole?.

Kiedy ludzie?zapominaj? na czym polega r??nica pomi?dzy? wol? B-ga a ludzk? wol?, przestaj? czci? B-ga i rozpoczynaj? ba?wochwalstwo; w ba?wochwalstwie cz?owiek otrzymuje i kreuje narz?dzia s?u??ce do adoracji samego siebie.

Tradycyjne i kulturalne ?ycie wymaga kompromis?w; dlatego te? jest tak wa?ne by prze?ycie religijne posiada?o spo?eczne i normatywne ramy, s?u??ce rozwojowi ludzkiej woli.Tradycyjne i religijne ?ycie nie mo?e opiera? si? jedynie na aktach wiary, pobo?no?ci, woli, dawaniu i ekstazach, wymaga bowiem tak?e norm i etyki, pomagaj?cych cz?owiekowi w ka?dym dniu ?y? zgodnie z Bosk? wol?.

Synowie Ahrona byli przyw?dcami; co sprawi?o, ?e byli oni odpowiedzialni nie tylko za siebie ale i za lud, kt?remu przewodzili. Czynnik ten sprawi?, ?e konieczne by?o ich ukaranie; w celu unikni?cia odchylenia od normy, tak by nie stanowi?o to negatywnego przyk?adu dla przysz?ych pokole?.

Kiedy ludzie?zapominaj? na czym polega r??nica pomi?dzy? wol? B-ga a ludzk? wol?, przestaj? czci? B-ga i rozpoczynaj? ba?wochwalstwo; w ba?wochwalstwie cz?owiek otrzymuje i kreuje narz?dzia s?u??ce do adoracji samego siebie.

Tradycyjne i kulturalne ?ycie wymaga kompromis?w; dlatego te? jest tak wa?ne by prze?ycie religijne posiada?o spo?eczne i normatywne ramy, s?u??ce rozwojowi ludzkiej woli.Tradycyjne i religijne ?ycie nie mo?e opiera? si? jedynie na aktach wiary, pobo?no?ci, woli, dawaniu i ekstazach, wymaga bowiem tak?e norm i etyki, pomagaj?cych cz?owiekowi w ka?dym dniu ?y? zgodnie z Bosk? wol?.

Synowie Ahrona byli przyw?dcami; co sprawi?o, ?e byli oni odpowiedzialni nie tylko za siebie ale i za lud, kt?remu przewodzili. Czynnik ten sprawi?, ?e konieczne by?o ich ukaranie; w celu unikni?cia odchylenia od normy, tak by nie stanowi?o to negatywnego przyk?adu dla przysz?ych pokole?.