Czy Hasbara ma znaczenie?

W czasie kiedy ameryka?ska kampania wyborcza wkroczy?a w decyduj?cy etap, wyniki wa?nego sonda?u Gallupa przysporzy?y Izraelowi i jego zwolennikom powod?w do rado?ci.

Pomimo atak?w palesty?skiej propagandy i dezinformacji, rezultaty sonda?u wskaza?y na to, i? ?ydowskie pa?stwo nadal cieszy si? ogromnym poparciem szerokich warstw ameryka?skiego spo?ecze?stwa.

Ka?dego roku, w ramach rocznego sonda?u mi?dzynarodowego, Gallup pyta respondent?w o ich pogl?dy na temat r??nych kraj?w na ca?ym ?wiecie.

Rezultaty dotycz?ce Izraela nie mog?y by? bardziej zdecydowane.

A? 71% Amerykan?w twiedzi, i? postrzega Izrael pozytywnie lub bardzo pozytywnie. To szerokie poparcie rozci?ga si? na ca?e polityczne spektrum, z czego 80 % Republikan?w, 71 % niezale?nych i trzy czwarte Demokrat?w stoi za pa?stwem ?ydowskim.

Natomiast jedynie 19% respondent?w wyrazi?o pozytywne opinie na temat Autonomii Palesty?skiej.

Kiedy za? Gallup zapyta? ludzi, ?Je?li chodzi o Bliski Wsch?d, czy twoje sympatie s? bardziej po stronie Izraelczyk?w czy bardziej po stronie Palesty?czyk?w?? rezultaty by?y podobnie skierowane mocno w jedn? stron?, gdy? os?b, kt?re sprzyja?y Izraelowi, by?o w relacji 3 do 1 na rzecz Izraela.

?Amerykanie?, jak ustali?y badania, ?niezmiennie deklaruj? wieksz? sympati? dla Izraelczyk?w ni? Palesty?czyk?w, odk?d Gallup zada? to pytanie po raz pierwszy w 1988 roku. Od po?owy lat 2000 Amerykanie stali si? coraz bardziej przychylni Izraelczykom, podczas gdy procent os?b przychylnym Palesty?czykom pozosta? ten sam.?

Owe ogromnie poparcie dla pa?stwa ?ydowskiego jest naprawd? czym? niezwyk?ym, bior?c pod uwag? dziesi?tki lat funkcjonowania, w wi?kszo?ci medi?w g??wnego nurtu, antyizraelskich uprzedze?.

Mimo tych wszystkich wypacze?, p??-prawd, przeinacze? i fa?szom, serwowanych na przestrzeni lat przez liberalne media, super-wi?kszo?? ameryka?skiego spo?ecze?stwa wci?? pozytywnie postrzega Izrael i popiera ?ydowski kraj ponad jego wrogami.

Spr?bujmy wyobrazi? sobie jak wygl?da?y by wyniki owego sonda?u gdyby media prezentowa?y prawdziwie sprawiedliwy i wywa?ony obraz?

Wiemy teraz wszyscy, ?e izraelska dyplomacja publiczna, zwana hasbar?, na przestrzeni lat by?a zdecydowanie nie adekwatna w zakresie wyja?niania polityki izraelskiej i podkre?lania palesty?skich niedoci?gni?? i b??d?w.

Przeciwnej stronie, natomiast, uda?o si? szturmem wej?? na uniwersyteckie kampusy, wykorzystywa? dla swej sprawy mi?dzynarodowe fora, przechwyci? narracj? tego, co dzieje si? na Bliskim Wschodzie, a wszystko to po to, by pr?bowa? skierowa? opini? publiczn? przeciw Izraelowi.

Niemniej jednak, wszystkie ich wezwania do bojkot?w i oszczercze oskar?enia o ?aparthaid?, zaprowadzi?y ich do nik?d.

Po tym wszystkim, pa?stwo ?ydowskie nadal zbiera nadzwyczaj wysokie noty.

Jak zauwa?a dalej Gallup, ?Stany Zjednoczone od d?ugiego czasu pozostaj? sojusznikiem Izraela, i Amerykanie nadal wykazuj? zdecydowanie?pozytywne opinie?wobec?tego narodu. W czasie gdy narody ca?ego Bliskiego Wschodu przechodz? burzliwe zmiany, by? mo?e dodatkowo destabilizuj?c ?w region, Amerykanie wci?? postrzegaj? Izrael jako wa?ny, zdecydowana wi?kszo?? przychylnie ocenia Izrael i wi?ksz? sympati? da?y Izraelczyk?w ni? Palesty?czyk?w.

W zwi?zku z powy?szym, uzasadnione wydaje si? zadanie prostego, acz wa?nego pytania: czy hasbara, ma jakiekolwiek znaczenie? Czy powinni?my inwestowa? tak wiele czasu, energii i ?rodk?w do walki o idee, kiedy przecie? wydaje si?, ?e tak wielu stoi po naszej stronie?

Odpowied?, oczywi?cie,?powinna by??krystalicznie?jasna:?nie wolno nam?spocz?? na laurach.

Opinia publiczna jest bardzo zmienna i trudno jest przewidywa?, jak mog?aby si? zmieni?.

Wygranie przez nas wojny informacyjnej nie gwarantuje nam w ?aden spos?b, ?e sytuacja ta si? nie zmieni.

Tak?e najlepszy?zesp???na boisku?musi?przygotowa? si? metodycznie?do ka?dej gry, nawet je?li ma w ten spos?b jedynie zapewni?, ?e jego wydajno?? b?dzie?najwy?szej klasy.

Podobnie Izrael i jego poplecznicy nie mog? zaprzesta? dzia?a?, przedstawiaj?cych sytuacj? na nasz? korzy??, dostosowuj?cych nasze argumenty i poszukuj?cych nowych ?rodk?w i metod, kt?re pomog? owe argumenty rozpowszechni?.

We?my, na przyk?ad,?szybko rosn?ce w si???media spo?eczno?ciowe, takie jak Facebook?i Twitter, kt?rych zasi?g i?popularno????idealnie nadaj? si? do?szerzenia prawdy?o Izraelu?i Bliskim Wschodzie.

Pionierskie?dzia?ania w tym?zakresie?zosta?y ju? podj?te przez grup??o nazwie??United?with Israel?. Strona na Facebooku tej grupy?zebra?a ju??ponad milion ??lajk?w? (fan?w) od?jesieni ubieg?ego roku.
Za?o?ona?przez mojego przyjaciela?Micha?a?Gerbitz, ameryka?skiego?imigranta ?yj?cego teraz w?Beit Shemesh, operuje opieraj?c si? na minimalnym bud?ecie,?udaje si??jej jednak rozpowszechnia?, wysokiej jako?ci?informacje na temat?Izraela, docieraj?c dzie? w dzie? do odbiorc?w na ca?ym ?wiecie.

Tego typu dzia?ania maj? kluczowe znaczenie w?a?nie teraz, kiedy dojrzewa m?odsze pokolenie, nie zaznajomione z Izraelem, i potrzebne b?d? nowe mechanizmy konieczne dla piel?gnacji ich poparcia.

Je?li zale?y nam na Izraelu i jego sytuacji w ?wiecie, wypada nam wszystkich przy??czy? si? do takich dzia?a? i wspiera? je.

Jest to najpewniejszy?spos?b zagwarantowania tego, by pa?stwo ?ydowskie?nadal?wygrywa?o serca i umys?y opinii publicznej.