Paraszat Mecora

Hazal (uczeni rabini) postrzegaj? tr?d jako symptom problemu dotykaj?cego spo?eczno??, i to ?w problem jest prawdziw? przyczyn? choroby. Dlatego te? leczenie obejmowa? b?dzie nie tylko symptomy ale i ?r?d?o choroby. Problemem chorego na tr?d jest jego stosunek do ludzi.

Zacznijmy jednak od pocz?tku.

Tora ustanowi?a prawo dotycz?ce chorych na tr?d.

?Cz?owiek, kt?remu by wyst?pi?a na sk?rze jego cia?a nabrzmia?o??, albo przyrzut, albo plama, a wyda si? na sk?rze cia?a jego jako zaraza tr?du, przywiedziony b?dzie do Ahrona, kap?ana, albo do kt?rego z syn?w jego, kap?an?w. ? (Wajikra 14:2)

Aby dowiedzie? si?, czy tr?d jest z?o?liwy, Tora nakaza?a odosobnienie chorego na kilka dni ?

?..tedy zamknie kap?an zaka?onego na siedem dni? (tam?e, 4)

I je?li tr?d oka?e si? z?o?liwy, kap?an uznaje go za nieczystego ?

?I obejrzy go kap?an, a oto rozszerzy? si? przyrzut po sk?rze; wtedy poczyta go kap?an za nieczystego.? (tam?e, 8)

Chory zostaje ca?kowicie usuni?ty ze spo?eczno?ci,? nakazane jest mu wykonanie kilka czynno?ci, kt?re trzyma? go b?d? z dala od ludzi –

?Tr?dowaty za? dotkni?ty t? zaraz?, szaty jego b?d? rozdarte i g?owa jego b?dzie odkryta, i po brod? si? otuli, i nieczysty, nieczysty, wo?a? b?dzie. Przez wszystek czas, p?ki jest zaraz? dotkni?ty, za nieczystego b?dzie uwa?any; nieczystym jest; oddzielony przebywa? b?dzie; poza obozem b?dzie mieszkanie jego.? (tam?e, 45-46)

Podobnie te?, Tora ustanowi?a proces potrzebny do oczyszczenia chorego ?

?Oto nauka o tr?dowatym w dzie? oczyszczenia jego: przywiedziony b?dzie do kap?ana, – I wyjdzie kap?an poza ob?z, i zobaczy kap?an, i? oto uleczona jest zaraza tr?du na tr?dowatym; Poleci wtedy kap?an, aby wzi?to dla oczyszczaj?cego si? par? ptak?w ?ywych, czystych, i drzewa cedrowego, i czerwieni i izopu.? (Wajikra 14: 2-4)

Co to za choroba spo?eczna lub nieczysto??, kt?ra stanowi podstaw? choroby tr?du, przez kt?r? cz?owiek cierpi na tr?d?

Gemara wymienia siedem mo?liwych przyczyn, wsp?lnym mianownikiem dla nich wszystkich jest to, ?e stanowi? one problem spo?eczny.

?R. Samuel b. Nahmani powiedzia? w imieniu R. Johanana: Zaraza tr?du powodowana jest siedmioma problemami:? ?laszon hara? (dos?: ?z?y j?zyk? ? obmawianie, plotkowanie, oszczerstwa), przelanie krwi, krzywoprzysi?stwo, kazirodztwo, rozb?j i zazdro???. (Arachin 16a)

Gemara skupia si? jednak g??wnie na ?laszon hara? ?
?R. Johanan powiedzia? nast?pnie w imieniu R. Jozefa b. Zimra: Ktokolwiek, kto rozpowiada? b?dzie z?e rzeczy, zostanie nawiedzony przez chorob? tr?du….Resz Lakisz powiedzia?: ?Jakie jest znaczenie wersetu: ? Oto nauka o tr?dowatym? (Wajikra 14:2)? Znaczeniem jego jest. ?Oto nauka o tym, kt?ry przywodzi z?e imi?? (Gra s??w: ?mecora? [tr?d] by?a moci-szem-ra, czyli laszon hara). ?Nauk?? dla kogo?, kto u?ywa? ?laszon hara? jest to, ?e sta? si? on tr?dowatym.? (Arachin 16a)

Gemara opisuje dalej, jak powa?ne jest przewinienie ?laszon hara?.

Przewinienie/choroba? ?laszon hara? r??ni si? od innych przewinie?/chor?b. Podczas gdy inne przewinienia nie wymagaj? usuni?cia tr?dowatego na d?ugo ze spo?eczno?ci i nie wymagaj? specjalnego procesu oczyszczania, chory na tr?d, kt?ry zawini? ?laszon hara? musi na d?ugo zosta? odseparowany od spo?eczno?ci, a tak?e podda? si? specjalnej ceremonii oczyszenia, kt?ra wyprowadzi go ?z choroby.

Tak w?a?nie twierdzi Rabin Remu, kt?ry wyja?nia –

Tr?d mo?e by? spowodowany jednym z siedmiu przewinien wymienionych w Gemarze. Je?li przewinienien by? jeden z pozosta?ych grzech?w, poza ?laszon hara?, tr?d nie jest bardzo powa?ny i ?atwo da si? wyleczy?, podobnie jak ?atwo naprawi? owe grzechy.

St?d te? konieczno?? odseparowania chorego, w ten spos?b sprawdzi? mo?na, co le?y u przyczyny zarazy. Je?li tr?d nie jest z?o?liwy ? oznacza to, ?e przewinieniem, kt?re doprowadzi?o do choroby, by? jeden z sze?ciu pozosta?ych grzech?w, i w tym wypadku chory zostanie oczyszczony w wyniku czasowego odosobnienia (kwarantanna jedno lub dwu-tygodniowa).

Je?li jednak zaraza zosta?a spowodowana przewinieniem ?laszon hara?, chory musi zosta? odizolowany, a ponadto siedz?c sam musi obj?? refleksj? ca?e swe zachowanie i dokona? ca?kowitego ?alu za sw?j grzech. Jedynie wtedy mo?na zagwarantowa?, ?e tr?d go opu?ci. Nast?pnie jest on zobowi?zany do poddana si? ceremonii oczyszczenia, kt?ra nauczy go, by nie powraca? ju? do pope?niania tego ci??kiego grzechu. Dopiero po zako?czeniu owej ceremonii cz?owiek ten mo?e wr?ci? i by? z powrotem cz??ci? normalnego spo?ecze?stwa.

Na podstawie tego, co napisali?my powy?ej, mo?emy zrozumie? wyja?nienia ?Hazal? dotycz?ce szczeg???w owego odosobnienia i procesu oczyszczenia. Oto kilka przyk?ad?w ?

1) Zabronione jest, by chory kontaktowa? si? z kimkolwiek, w ten spos?b uniemo?liwia si? mu m?wienie ?laszon hara?. Nawet je?li kto? chce si? z nim skontaktowa? i zbli?y? do niego ? Tora zakazuje ?

?i nieczysty, nieczysty, wo?a? b?dzie.? (Wajikra 13: 45)

Raszi wyja?nia ?

??i nieczysty, nieczysty, wo?a? b?dzie? ? chory musi og?osi?, ?e jest nieczysty [tak by ludzie] trzymali si? z dala od niego.? (Raszi Wajikra 13:45)

2) do ceremonii oczyszczenia bierzemy, jak by?o powiedziane: ?par? ptak?w ?ywych, czystych, i drzewa cedrowego, i czerwieni i izopu.?

Raszi wyja?nia ?

?par? ptak?w ?ywych, czystych (koszernych). ?Poniewa? zmiany na ciele powstaj? w wyniku laszon hara, kt?ra jest czynno?ci? obejmuj?c? ?wiergotanie, dlatego te? koniecznie jest, by do oczyszczenia tr?dowatego u?yte by?y ptaki, poniewa? ptaki ?wiergotaj? bez przerwy, wydaj?c niesko?czone d?wi?ki.?

3) ?i drzewo cedrowe? -? poniewa? owe zmiany na ciele, powsta?y w wyniku wynios?o?ci ducha.?

4) ? i czerwieni i izopu ? jakie lekarstwo mo?e go uzdrowi?? Powinien uni?y? si? i sw? arogancj?, jak robak i izop.? (Raszi Wajikra 14:4)

5) R?wnie? wt?rny grzech, jakim jest ? wynios?o?? ducha?, czyli grzech pychy, uwa?any jest przez ReMa jako grzech prowadz?cy do ?laszon hara?. Cz?owek, kt?ry jest dumny, daje sobie bowiem przyzwolenie na oskar?anie innych.

Powy?sze s?owa to lekcja, jak? daje nam Tora w temacie? laszon hara? i tego jak ci??ki jest to grzech, w stosunku do innych powa?nych grzech?w.

(Na podstawie ksi?gi Torat haOla, autorstwa Rabina Remu, cz??? 3, rozdzia? 67)