Paraszat Emor

Emor to ciekawa nazwa dla Parszy.Podczas gdy zazwyczaj nazwa Parszy pochodzi od charakterystycznego wyrazu otwieraj?cego dany rozdzia? i opisuj?cego tre?? w rodziale tym zawart?, Emor jest jednym z najcz??ciej u?ywanych s??w w Torze. Kiedy B-g zwraca si? do Moj?esza, zwykle m?wi mu, by Moj?esz przekaza? swe instrukcje Aronowi (Arcykap?anowi) lub ca?emu narodowi izraelskiemu. W tym tygodniu mamy do czynienia z wyj?tkow? sytuacj?, B-g nakazuje Moj?eszowi, by przekaza? wszystkie s?owa synom Arona.

Czyny m?wi? g?o?niej ni? s?owa, tak m?wi stary aksjomat. Parsza na ten tydzie? otwiera si? s?owami i ko?czy dzia?aniem. Mowa pozbawiona czynu jest czasem czym? gorszym ni? milczenie. M?drcy Talmudu w swych komentarzach podkre?laj? i? B-g stworzy? cz?owieka jako m?wi?ce stworzenie. Wyj?tkowo?? naszej s?u?by B-gu polega na tym, co m?wimy, i nasz j?zyk jest najpot??niejszym mi??niem naszego cia?a.

Rabini poprzez Midrasz por?wnuj? j?zyk do w??a: podobnie jak w?? gryzac pi?t? zatrzymuje bicie serca, tak s?owa wypowiedziane w Gliwicach mog? zrujnowa? ?ycie tych mieszkaj?cych w Jerozolimie. S?owa mog? ?y? w?asnym ?yciem, tworz?c i niszcz?c ?wiaty. S?owa p?yn? obecnie szybciej i wypowiadane s? bardziej swobodnie ni? kiedykolwiek wcze?niej. Pisz? owe s?owa w Katowicach i za sekund? odebrane one zostan? w Kansas. Pomimo tej sytuacji, zapominamy cz?sto o wielkiej mocy zawartej w ka?dej literze i ka?dym d?wi?ku.

Przekaz ustny jest jednym z najbardziej podstawowych element?w tworz?cych kultur?. Judaizm k?adzie olbrzymi nacisk na ustn? tradycj?. Nie czytamy ?adnego z naszych tekst?w bez ogromnych ilo?ci komentarzy, przez wieki towarzysz?cych owym tekstom. R?wnie wa?ne jak s?owa, w procesie ich przekazania, jeszcze wa?niejsze s? czyny. Kiedy zapyta?em mojego rabina o konkretne dzia?anie, zamiast opowiedzie? mi o tym, co powiedzia? jego Raw,  m?j rabin opowiedzia? mi, co jego rabin zrobi?. Cho? wszystkie s?owa, kt?re powiedzia? m?j ojciec, zajmuj? bardzo drogie miejsce w mych wspomnieniach, najbli?szymi memu sercu wspomnieniami s? te dotycz?ce tego, co zrobili?my razem, jego styl zachowania si?, jego metodyczny charakter. Czyny m?wi? same za siebie.

Nazwa Parszy na ten tydzie? pochodzi od tego  powszechnie stosowanego w Torze s?owa, by podkre?li? moc mowy,przyjmowanej przez ludzi jako oczywist?. S?owa mog? przekazywa? ?ycie lub ?mier?. Parsza otwiera si? instrukcjami dla Kohen?w (kap?an?w)w sferze ?wi?to?ci; Moj?esz przekazuje im jak prze?o?y? b?ogos?awie?stwa na czyny. Parsza zamyka si? mow? prowadz?c? do ?mierci; ilustruj?c koniecznoi?? po??czenia naszych s??w z czynami.