?ydowski ?lub w Warszawie

To by? czwartkowy wiecz?r i setki go?ci przysz?o, by rado?nie gaw?dz?c czeka? na rozpocz?cie si? tej radosnej ceremonii. Przyozdobiona w biel panna m?oda przechodz?c przez naw? robi?c kolejne kroki coraz bardziej przybli?a?a si? pod ?lubny baldachim gdzie czeka? ju? szeroko u?miechni?ty pan m?ody. Lekki podmuch pe?nego uniesienia przeszy? t?um, gdy przysz?a ?ona okr??y?a w tradycyjny spos?b siedem razy swego przysz?ego m??a, jej oczy by?y zamkni?te gdy wypowiada?a cicho s?owa modlitwy. Po tym gdy rabin powi?d? par? przez wszelkie rytua?y, kt?rych zako?czeniem by?o przybicie ma??e?skiej piecz?ci, kielich zosta? rozbity na znak zburzenia ?wi?tyni Jerozolimskiej. Okrzyki ?mazel tov? roznios?y si? natychmiast i wszyscy czym pr?dzej oddali si? radosnym i pe?nym energii ta?com i ?piewom chc?c jak najlepiej uczestniczy? w tej ceremonii wsp?lnie j? celebruj?c.

Pocz?wszy od Nowego Jorku, poprzez Londyn, a? do Tel Avivu scena jak ta sta?a si? powszechnie znana w?r?d m?odej generacji, kt?ra jest ogniwem w ?a?cuchu ?ydowskiego przeznaczenia. Ale tym razem nie by? to zwyk?y ?ydowski ?lub. To co sprawi?o, ?e by? wyj?tkowy to miejsce, w kt?rym si? odby?. By?o to bowiem w Warszawie, stolicy Polski. Po tym jak prawie siedemdziesi?t lat wcze?niej Nazi?ci wymordowali ponad 90 procent licz?cej trzy miliony ludzi ?ydowskiej spo?eczno?ci, miasto na powr?t jest ?wiatkiem odradzania si? ?ydowskiego ?ycia. To co jeszcze nie dawno by?o nie do pomy?lenia teraz staje si? realne. Trzy razy dziennie w Warszawskiej synagodze No?yk?w jest minjan, dobrze zaopatrzony sklepik koszerny oferuje wszelkiego rodzaju produkty. Obok synagogi jest nawet koszerny falafel gdzie mo?na zje?? ciep?y posi?ek. Je?eli gastronomia mo?e by? jakimkolwiek przewodnikiem to mo?na powiedzie?, ?e warszawscy ?ydzi maj? si? coraz lepiej po latach zastoju. To miasto znane jest r?wnie? z licznych ?ydowskich spo?ecznych, kulturalnych i edukacyjnych instytucji. ?lub od by? si? na podw?rku ?ydowskiej szko?y Lauder Morsaha, kt?ra zosta?a za?o?ona w 1994 roku przez Fundacj? Ronalda S. Laudera. Przed Holocaustem w budynku obecnej szko?y znajdowa? si? ?ydowski dom opieki spo?ecznej. Teraz na korytarzach s?ycha? g?osy ?ydowskich dzieci ucz?cych si? j?zyka hebrajskiego i ?piewaj?cych ?ydowskie piosenki. Wszystko to pod kierownictwem urodzonego w Polsce Rabina Macieja Pawlaka, kt?ry jest dyrektorem szko?y.

?wie?o upieczony pan m?ody, Maciej Kubili?ski, kt?rego hebrajskie imi? brzmi Chaim, jest cz??ci? odradzaj?cego si? ?ycia ?ydowskiego, kt?re ma miejsce w Polsce. Po tym jak przyjecha? razem z babci? do Izraela w 2000 roku Chaim zdecydowa?, by zg??bi? wiedz? na temat swoich ?ydowskich korzeni. W 2003 zosta? do??czy? do za?ogi ZOOMu ? ?ydowskiej Og?lnopolskiej Organizacji M?odzie?owej, kt?rej sta? si? aktywnym cz?onkiem. Najwa?niejszym dla niego punktem zwrotnym by? udzia? w seminarium organizowanym w Krakowie, w 2008 roku, przez organizacj? Shavei Israel, kt?rej jestem za?o?ycielem i prezesem. Nast?pnie, w 2010, wzi?? udzia? w corocznym letnim seminarium, kt?re odbywa si? w Jerozolimie specjalnie dla m?odych polskich ?yd?w. To w przysz?o?ci jeszcze bardziej wzmocni?o go w uczestniczeniu w ?ydowskim ?yciu oraz w nauce judaizmu.

Cztery lata temu, Chaim zacz?? ucz?szcza? na nabo?e?stwa do jednej z Warszawskich synagog, obecnie studiuje w kolelu, kt?ry si? tam znajduje i kt?ry jest prowadzony przez Rabina Yone Simonsa. Chaim jest r?wnie? nauczycielem w szkole Laudera oraz pracuje jako doradca i edukator dla Agencji ?ydowskiej i Jointu. Jego m?oda ?ona, Katarina, kt?ra pochodzi ze S?owacji, mieszka w Polsce od 2010 roku gdzie ko?czy studia magisterskie z ekonomii rozwoju. Teraz razem zaczn? budowa? ?ydowski dom.

Ten cud, kt?ry si? wydarzy? w Warszawie, bo inaczej nie mo?na tego nazwa?, zawdzi?cza? mo?na staraniom jednego bardzo zas?u?onego cz?owieka: naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha, kt?ry pracuje dla tego pa?stwa prawie dwadzie?cia lat i po?wi?ca siebie odbudowywaniu ?ydowskiego ?ycia. Tam gdzie inni widzieli tylko zniszczenie, on dostrzeg? mo?liwo?ci i szanse na uratowanie czegokolwiek spo?r?d popio??w.

Przez ostatnie lata w ca?ej Polsce pojawiaj? si? tysi?ce ludzi, kt?rzy odkrywaj? lub powracaj? do swoich ?ydowskich korzeni, zupe?nie jak Chaim. Znani s? jako polscy ?schowani ?ydzi?, kt?rych przodkowie musieli, ze wzgl?du na nazizm i komunizm, ukrywa? swoj? ?ydowsk? to?samo??. Wraz z upadkiem ?elaznej kurtyny oraz wraz ze zmianami, kt?re maj? miejsce w polskim spo?ecze?stwie obecnie jest znacznie pro?ciej ?wyj?? z ?ydowskiej szafy?, by od nowa bada? swoj? spu?cizn?. Oczywi?cie antysemityzm nadal pozostaje w Polsce sporym problemem i nikt nie ma z?udze?, ?e ziemia ?ydowska w Polsce kiedykolwiek powr?ci do swych lat ?wietno?ci sprzed wojny. Nie mniej jednak ?ydzi s? zobowi?zani, by nadal szuka? ?pochowanych ?yd?w?, by pom?c im wr?ci? do ich prawa pierworodztwa. Po tym jak prawie ca?kowicie zostali wymordowani przez Hitlera, po czym zgnieceni w?adz? Stalina niezniszczalny ?ydowski duch jakim? cudem prze?y?.

Obecnie wiele ?ydowskich organizacji ci??k? prac? stara si? odzyskiwa? utracone ?ydowskie mienie w Polsce. Jednak przywracanie ?ydowskich dusz jest nie mniej wa?ne i znacznie wi?cej ?rodk?w powinno zosta? zwr?conych w tym kierunku.

Gdy sta?em i ogl?da?em w Warszawie ?lub Chaima i Devory, poczu?em nagle przenikliw? i niezaprzeczaln? prawd?. Niezale?nie jak bardzo nasza sytuacja jest ponura i z jakimi przeszkodami si? stykamy niech nikt nie ma z?udze?: Wiekuisty Jedyny nigdy nie opuszcza swoich dzieci.To by? czwartkowy wiecz?r i setki go?ci przysz?o, by rado?nie gaw?dz?c czeka? na rozpocz?cie si? tej radosnej ceremonii. Przyozdobiona w biel panna m?oda przechodz?c przez naw? robi?c kolejne kroki coraz bardziej przybli?a?a si? pod ?lubny baldachim gdzie czeka? ju? szeroko u?miechni?ty pan m?ody. Lekki podmuch pe?nego uniesienia przeszy? t?um, gdy przysz?a ?ona okr??y?a w tradycyjny spos?b siedem razy swego przysz?ego m??a, jej oczy by?y zamkni?te gdy wypowiada?a cicho s?owa modlitwy. Po tym gdy rabin powi?d? par? przez wszelkie rytua?y, kt?rych zako?czeniem by?o przybicie ma??e?skiej piecz?ci, kielich zosta? rozbity na znak zburzenia ?wi?tyni Jerozolimskiej. Okrzyki ?mazel tov? roznios?y si? natychmiast i wszyscy czym pr?dzej oddali si? radosnym i pe?nym energii ta?com i ?piewom chc?c jak najlepiej uczestniczy? w tej ceremonii wsp?lnie j? celebruj?c.

Pocz?wszy od Nowego Jorku, poprzez Londyn, a? do Tel Avivu scena jak ta sta?a si? powszechnie znana w?r?d m?odej generacji, kt?ra jest ogniwem w ?a?cuchu ?ydowskiego przeznaczenia. Ale tym razem nie by? to zwyk?y ?ydowski ?lub. To co sprawi?o, ?e by? wyj?tkowy to miejsce, w kt?rym si? odby?. By?o to bowiem w Warszawie, stolicy Polski. Po tym jak prawie siedemdziesi?t lat wcze?niej Nazi?ci wymordowali ponad 90 procent licz?cej trzy miliony ludzi ?ydowskiej spo?eczno?ci, miasto na powr?t jest ?wiatkiem odradzania si? ?ydowskiego ?ycia. To co jeszcze nie dawno by?o nie do pomy?lenia teraz staje si? realne. Trzy razy dziennie w Warszawskiej synagodze No?yk?w jest minjan, dobrze zaopatrzony sklepik koszerny oferuje wszelkiego rodzaju produkty. Obok synagogi jest nawet koszerny falafel gdzie mo?na zje?? ciep?y posi?ek. Je?eli gastronomia mo?e by? jakimkolwiek przewodnikiem to mo?na powiedzie?, ?e warszawscy ?ydzi maj? si? coraz lepiej po latach zastoju. To miasto znane jest r?wnie? z licznych ?ydowskich spo?ecznych, kulturalnych i edukacyjnych instytucji. ?lub od by? si? na podw?rku ?ydowskiej szko?y Lauder Morsaha, kt?ra zosta?a za?o?ona w 1994 roku przez Fundacj? Ronalda S. Laudera. Przed Holocaustem w budynku obecnej szko?y znajdowa? si? ?ydowski dom opieki spo?ecznej. Teraz na korytarzach s?ycha? g?osy ?ydowskich dzieci ucz?cych si? j?zyka hebrajskiego i ?piewaj?cych ?ydowskie piosenki. Wszystko to pod kierownictwem urodzonego w Polsce Rabina Macieja Pawlaka, kt?ry jest dyrektorem szko?y.

?wie?o upieczony pan m?ody, Maciej Kubili?ski, kt?rego hebrajskie imi? brzmi Chaim, jest cz??ci? odradzaj?cego si? ?ycia ?ydowskiego, kt?re ma miejsce w Polsce. Po tym jak przyjecha? razem z babci? do Izraela w 2000 roku Chaim zdecydowa?, by zg??bi? wiedz? na temat swoich ?ydowskich korzeni. W 2003 zosta? do??czy? do za?ogi ZOOMu ? ?ydowskiej Og?lnopolskiej Organizacji M?odzie?owej, kt?rej sta? si? aktywnym cz?onkiem. Najwa?niejszym dla niego punktem zwrotnym by? udzia? w seminarium organizowanym w Krakowie, w 2008 roku, przez organizacj? Shavei Israel, kt?rej jestem za?o?ycielem i prezesem. Nast?pnie, w 2010, wzi?? udzia? w corocznym letnim seminarium, kt?re odbywa si? w Jerozolimie specjalnie dla m?odych polskich ?yd?w. To w przysz?o?ci jeszcze bardziej wzmocni?o go w uczestniczeniu w ?ydowskim ?yciu oraz w nauce judaizmu.

Cztery lata temu, Chaim zacz?? ucz?szcza? na nabo?e?stwa do jednej z Warszawskich synagog, obecnie studiuje w kolelu, kt?ry si? tam znajduje i kt?ry jest prowadzony przez Rabina Yone Simonsa. Chaim jest r?wnie? nauczycielem w szkole Laudera oraz pracuje jako doradca i edukator dla Agencji ?ydowskiej i Jointu. Jego m?oda ?ona, Katarina, kt?ra pochodzi ze S?owacji, mieszka w Polsce od 2010 roku gdzie ko?czy studia magisterskie z ekonomii rozwoju. Teraz razem zaczn? budowa? ?ydowski dom.

Ten cud, kt?ry si? wydarzy? w Warszawie, bo inaczej nie mo?na tego nazwa?, zawdzi?cza? mo?na staraniom jednego bardzo zas?u?onego cz?owieka: naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha, kt?ry pracuje dla tego pa?stwa prawie dwadzie?cia lat i po?wi?ca siebie odbudowywaniu ?ydowskiego ?ycia. Tam gdzie inni widzieli tylko zniszczenie, on dostrzeg? mo?liwo?ci i szanse na uratowanie czegokolwiek spo?r?d popio??w.

Przez ostatnie lata w ca?ej Polsce pojawiaj? si? tysi?ce ludzi, kt?rzy odkrywaj? lub powracaj? do swoich ?ydowskich korzeni, zupe?nie jak Chaim. Znani s? jako polscy ?schowani ?ydzi?, kt?rych przodkowie musieli, ze wzgl?du na nazizm i komunizm, ukrywa? swoj? ?ydowsk? to?samo??. Wraz z upadkiem ?elaznej kurtyny oraz wraz ze zmianami, kt?re maj? miejsce w polskim spo?ecze?stwie obecnie jest znacznie pro?ciej ?wyj?? z ?ydowskiej szafy?, by od nowa bada? swoj? spu?cizn?. Oczywi?cie antysemityzm nadal pozostaje w Polsce sporym problemem i nikt nie ma z?udze?, ?e ziemia ?ydowska w Polsce kiedykolwiek powr?ci do swych lat ?wietno?ci sprzed wojny. Nie mniej jednak ?ydzi s? zobowi?zani, by nadal szuka? ?pochowanych ?yd?w?, by pom?c im wr?ci? do ich prawa pierworodztwa. Po tym jak prawie ca?kowicie zostali wymordowani przez Hitlera, po czym zgnieceni w?adz? Stalina niezniszczalny ?ydowski duch jakim? cudem prze?y?.

Obecnie wiele ?ydowskich organizacji ci??k? prac? stara si? odzyskiwa? utracone ?ydowskie mienie w Polsce. Jednak przywracanie ?ydowskich dusz jest nie mniej wa?ne i znacznie wi?cej ?rodk?w powinno zosta? zwr?conych w tym kierunku.

Gdy sta?em i ogl?da?em w Warszawie ?lub Chaima i Devory, poczu?em nagle przenikliw? i niezaprzeczaln? prawd?. Niezale?nie jak bardzo nasza sytuacja jest ponura i z jakimi przeszkodami si? stykamy niech nikt nie ma z?udze?: Wiekuisty Jedyny nigdy nie opuszcza swoich dzieci.To by? czwartkowy wiecz?r i setki go?ci przysz?o, by rado?nie gaw?dz?c czeka? na rozpocz?cie si? tej radosnej ceremonii. Przyozdobiona w biel panna m?oda przechodz?c przez naw? robi?c kolejne kroki coraz bardziej przybli?a?a si? pod ?lubny baldachim gdzie czeka? ju? szeroko u?miechni?ty pan m?ody. Lekki podmuch pe?nego uniesienia przeszy? t?um, gdy przysz?a ?ona okr??y?a w tradycyjny spos?b siedem razy swego przysz?ego m??a, jej oczy by?y zamkni?te gdy wypowiada?a cicho s?owa modlitwy. Po tym gdy rabin powi?d? par? przez wszelkie rytua?y, kt?rych zako?czeniem by?o przybicie ma??e?skiej piecz?ci, kielich zosta? rozbity na znak zburzenia ?wi?tyni Jerozolimskiej. Okrzyki ?mazel tov? roznios?y si? natychmiast i wszyscy czym pr?dzej oddali si? radosnym i pe?nym energii ta?com i ?piewom chc?c jak najlepiej uczestniczy? w tej ceremonii wsp?lnie j? celebruj?c.

Pocz?wszy od Nowego Jorku, poprzez Londyn, a? do Tel Avivu scena jak ta sta?a si? powszechnie znana w?r?d m?odej generacji, kt?ra jest ogniwem w ?a?cuchu ?ydowskiego przeznaczenia. Ale tym razem nie by? to zwyk?y ?ydowski ?lub. To co sprawi?o, ?e by? wyj?tkowy to miejsce, w kt?rym si? odby?. By?o to bowiem w Warszawie, stolicy Polski. Po tym jak prawie siedemdziesi?t lat wcze?niej Nazi?ci wymordowali ponad 90 procent licz?cej trzy miliony ludzi ?ydowskiej spo?eczno?ci, miasto na powr?t jest ?wiatkiem odradzania si? ?ydowskiego ?ycia. To co jeszcze nie dawno by?o nie do pomy?lenia teraz staje si? realne. Trzy razy dziennie w Warszawskiej synagodze No?yk?w jest minjan, dobrze zaopatrzony sklepik koszerny oferuje wszelkiego rodzaju produkty. Obok synagogi jest nawet koszerny falafel gdzie mo?na zje?? ciep?y posi?ek. Je?eli gastronomia mo?e by? jakimkolwiek przewodnikiem to mo?na powiedzie?, ?e warszawscy ?ydzi maj? si? coraz lepiej po latach zastoju. To miasto znane jest r?wnie? z licznych ?ydowskich spo?ecznych, kulturalnych i edukacyjnych instytucji. ?lub od by? si? na podw?rku ?ydowskiej szko?y Lauder Morsaha, kt?ra zosta?a za?o?ona w 1994 roku przez Fundacj? Ronalda S. Laudera. Przed Holocaustem w budynku obecnej szko?y znajdowa? si? ?ydowski dom opieki spo?ecznej. Teraz na korytarzach s?ycha? g?osy ?ydowskich dzieci ucz?cych si? j?zyka hebrajskiego i ?piewaj?cych ?ydowskie piosenki. Wszystko to pod kierownictwem urodzonego w Polsce Rabina Macieja Pawlaka, kt?ry jest dyrektorem szko?y.

?wie?o upieczony pan m?ody, Maciej Kubili?ski, kt?rego hebrajskie imi? brzmi Chaim, jest cz??ci? odradzaj?cego si? ?ycia ?ydowskiego, kt?re ma miejsce w Polsce. Po tym jak przyjecha? razem z babci? do Izraela w 2000 roku Chaim zdecydowa?, by zg??bi? wiedz? na temat swoich ?ydowskich korzeni. W 2003 zosta? do??czy? do za?ogi ZOOMu ? ?ydowskiej Og?lnopolskiej Organizacji M?odzie?owej, kt?rej sta? si? aktywnym cz?onkiem. Najwa?niejszym dla niego punktem zwrotnym by? udzia? w seminarium organizowanym w Krakowie, w 2008 roku, przez organizacj? Shavei Israel, kt?rej jestem za?o?ycielem i prezesem. Nast?pnie, w 2010, wzi?? udzia? w corocznym letnim seminarium, kt?re odbywa si? w Jerozolimie specjalnie dla m?odych polskich ?yd?w. To w przysz?o?ci jeszcze bardziej wzmocni?o go w uczestniczeniu w ?ydowskim ?yciu oraz w nauce judaizmu.

Cztery lata temu, Chaim zacz?? ucz?szcza? na nabo?e?stwa do jednej z Warszawskich synagog, obecnie studiuje w kolelu, kt?ry si? tam znajduje i kt?ry jest prowadzony przez Rabina Yone Simonsa. Chaim jest r?wnie? nauczycielem w szkole Laudera oraz pracuje jako doradca i edukator dla Agencji ?ydowskiej i Jointu. Jego m?oda ?ona, Katarina, kt?ra pochodzi ze S?owacji, mieszka w Polsce od 2010 roku gdzie ko?czy studia magisterskie z ekonomii rozwoju. Teraz razem zaczn? budowa? ?ydowski dom.

Ten cud, kt?ry si? wydarzy? w Warszawie, bo inaczej nie mo?na tego nazwa?, zawdzi?cza? mo?na staraniom jednego bardzo zas?u?onego cz?owieka: naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha, kt?ry pracuje dla tego pa?stwa prawie dwadzie?cia lat i po?wi?ca siebie odbudowywaniu ?ydowskiego ?ycia. Tam gdzie inni widzieli tylko zniszczenie, on dostrzeg? mo?liwo?ci i szanse na uratowanie czegokolwiek spo?r?d popio??w.

Przez ostatnie lata w ca?ej Polsce pojawiaj? si? tysi?ce ludzi, kt?rzy odkrywaj? lub powracaj? do swoich ?ydowskich korzeni, zupe?nie jak Chaim. Znani s? jako polscy ?schowani ?ydzi?, kt?rych przodkowie musieli, ze wzgl?du na nazizm i komunizm, ukrywa? swoj? ?ydowsk? to?samo??. Wraz z upadkiem ?elaznej kurtyny oraz wraz ze zmianami, kt?re maj? miejsce w polskim spo?ecze?stwie obecnie jest znacznie pro?ciej ?wyj?? z ?ydowskiej szafy?, by od nowa bada? swoj? spu?cizn?. Oczywi?cie antysemityzm nadal pozostaje w Polsce sporym problemem i nikt nie ma z?udze?, ?e ziemia ?ydowska w Polsce kiedykolwiek powr?ci do swych lat ?wietno?ci sprzed wojny. Nie mniej jednak ?ydzi s? zobowi?zani, by nadal szuka? ?pochowanych ?yd?w?, by pom?c im wr?ci? do ich prawa pierworodztwa. Po tym jak prawie ca?kowicie zostali wymordowani przez Hitlera, po czym zgnieceni w?adz? Stalina niezniszczalny ?ydowski duch jakim? cudem prze?y?.

Obecnie wiele ?ydowskich organizacji ci??k? prac? stara si? odzyskiwa? utracone ?ydowskie mienie w Polsce. Jednak przywracanie ?ydowskich dusz jest nie mniej wa?ne i znacznie wi?cej ?rodk?w powinno zosta? zwr?conych w tym kierunku.

Gdy sta?em i ogl?da?em w Warszawie ?lub Chaima i Devory, poczu?em nagle przenikliw? i niezaprzeczaln? prawd?. Niezale?nie jak bardzo nasza sytuacja jest ponura i z jakimi przeszkodami si? stykamy niech nikt nie ma z?udze?: Wiekuisty Jedyny nigdy nie opuszcza swoich dzieci.