Paraszat Korach

Parasha zaczyna si? s?owami ?Korach wzi???. Rashi t?umaczy ten wers jako ?Korach ‘zabra?’ siebie ze spo?eczno?ci?. Bunt Koracha nie jest pierwsz? rebeli? dzieci Izraela, ale jest jedyn? kt?ra nie ma ?adnych istotnych powod?w. Duma Koracha zosta?a ura?ona, wi?c roznieci? bunt z zamys?em przej?cia od Moj?esza i Aharona przyw?dztwa i przyw?aszczenia go sobie samemu. ?w bunt nie wynik? z jaki? poprzedzaj?cych go dzia?a?, to raczej Korach sam z siebie wybra? ch?? odizolowania si? z po?r?d tych, mi?dzy kt?rymi ?y?. Wybrana przez niego izolacja spowodowa?a ?mier? ponad 14 tysi?cy ludzi. W naszych czasach totalnej komunikacji odosobnienie ro?nie prawie w ka?dym sektorze spo?ecze?stwa. Owa ch?? separacji nie jest efektem oddzia?ywania zewn?trznych czynnik?w. Jest to raczej wyb?r, kt?rego ka?dy dokonuje zgodnie z wewn?trznym stanem.

Bycie zwi?zanym z innym cz?owiekiem czy te? Bogiem jest najwspanialszym celem ka?dego z osobna i wszystkich razem. Nasz? najwi?ksz? przeszkod?, by doj?? do tego celu, jest ??dza naszego ego do zaszczyt?w. Te obie sprzeczne potrzeby doprowadzi?y podczas buntu Koracha przeciw Moj?eszowi do tragicznego ko?ca.

Lekcja z tego dla nas jest taka, ?e by sobie u?wiadomi? nasze osobiste, narodowe i mi?dzynarodowe cele prawdziwego powi?zania musimy chcie? st?umi? nasze ego, wznie?? si? ponad nasze osobiste odseparowanie i wyci?gn?? r?k? do innych ludzi. Jedyny spos?b w jaki mo?emy naprawi? b??d Koracha, kt?ry dobrowolnie odszed? z gminy, jest umiej?tno?? oddawania siebie innym.