Paraszat Korach

Opowie?? o sporze Koracha jest znana. Korach i jego ekipa buntuj? si? przeciw przyw?dztwu Moj?esza i chc? odebra? mu ber?o.

?I zgromadzili si? przeciw Moj?eszowi i Ahronowi i rzekli do  nich: ?Dosy? wam! Wszak ca?y ten zb?r, wszyscy s? ?wi?ci, a w po?r?d nich Wiekuisty; czemu wi?c wynosicie si? nad zgromadzeniem Wiekuistego?? (Bemidbar, 16, 3)

Ich koniec jest gorzki:

?I otworzy?a ziemia paszcz? swoj?, i poch?on??a ich, i domy ich, i wszystkich ludzi Koracha, i ca?y dobytek; I zst?pili oni, i wszystko, co do nich nale?a?o ?ywcem w przepa??, i zawar?a si? nad nimi ziemia, i pogin?li spo?r?d zgromadzenia? (Bemidbar 16, 32-33)

Zaraz po tym nast?puje przykazanie o bu?awach:

?I o?wiadczy? Wiekuisty Moj?eszowi, i rzek?: ?Powiedz synom Israela, a we? od nich po bu?awie od ka?dego domu rodowego, od wszystkich naczelnik?w ich, wed?ug dom?w ich rodowych, dwana?cie bu?aw; a ka?dego imi? napiszesz na bu?awie jego; Imi? za? Aharona napiszesz na bu?awie Lewiego, poniewa? jedna bu?awa ma by? od  naczelnika dom?w ich rodowych. I po?o?ysz je w przybytku zboru przed ark? ?wiadectwa, tam gdzie ukazuj? si? wam; I stanie si?, kogo wybior?, tego bu?awa zakwitnie; i tak ucisz? z przed Siebie szemrania syn?w Israela, kt?remi pod?egaj? przeciwko wam? I powiedzia? Moj?esz synom Israela, i dali mu wszyscy naczelnicy ich po bu?awie od ka?dego naczelnika wed?ug domu ich rodowego, – dwana?cie bu?aw, a bu?awa Aharona mi?dzy bu?awami ich. I po?o?y? Moj?esz bu?awy te przed obliczem Wiekuistego w przybytku ?wiadectwa? (Bemidbar, 17, 16-22)

Celem przykazu by?o dowiedzenie kogo wybra? B?g na lidera narodu:

?I okaza?o si? nazajutrz, gdy przyszed? Moj?esz do przybytku ?wiadectwa, ?e oto zakwit?a bu?awa Aharona, od domu Lewiego; i wypu?ci?a p?czki, i wyda?a kwiat, i dojrza?y na niej migda?y. I wyni?s? Moj?esz wszystkie owe bu?awy z przed  oblicza Wiekuistego do wszystkich syn?w Israela, i obejrzeli, i wzieli ka?dy bu?aw? swoj?. I rzek? Wiekuisty do Moj?esza: ?Odnie? bu?aw? Aharona przed ark? ?wiadectwa dla zachowania na znami? synom przekory, aby przesta?o szemranie ich na mnie, a nie wymierali!? I uczyni? to Moj?esz; jako mu rozkaza? Wiekuisty, tak uczyni?.? (Bemidbar, 17, 23-26)

Innymi s?owy ci, kt?rych bu?awa zakwit?a, s? bli?ej Boga i to oni nadaj? si? na lider?w narodu. Nie ma tu miejsca na spory.

Dlaczego B?g wybra? w?a?nie tak? form? na ukazanie tego kto jest przyw?dc??

Remu odpowiada:

?Bu?awa jest symbolem przewodnictwa tak jak ber?o jest symbolem w?adzy kr?lewskiej?.

Czego mo?emy si? nauczy? z takiego sposobu wskazania jakim by?o zakwitni?cie bu?awy?

Wyja?nia Remu:

?Przyw?dztwo narodu Izraela nie oznacza tylko przyw?dztwa polityczno-tymczasowo-lokalnego, ale jest r?wnie? przewodnictwem kieruj?cym nar?d w stron? warto?ci. Takich, kt?re nie s? zale?ne od okre?lonego czasu i miejsca, ale takich, kt?re s? warto?ciami uniwersalnymi?.

Wieczna dusza i uniwersalne warto?ci, kt?re posiada judaizm, wed?ug Remu, widoczne s? w trzynastej zasadzie wiary Rambama:

?Wierz? pe?ni? wiary, ?e zmarli zmartwychwstan? do ?ycia kiedy tylko Stw?rca, b?ogos?awione jest Jego Imi?, tego zechce? (t?um. Henryk Halkowski)

To jest w?a?nie si?a przyw?dcy, kt?ry wiedzie nar?d nie tylko do ?ycia doczesnego, ale r?wnie? do ?ycia wiecznego w przysz?ym ?wiecie.

Dlatego te? ci, kt?rzy  buntuj? si? przeciw Moj?eszowi zostan? ukarani w wyj?tkowy spos?b jakim jest poch?oni?cie przez ziemie:

?I otworzy?a ziemia paszcz? swoj?, i poch?on??a ich…?

Ziemia poch?on??a Koracha i jego rodzin? i z ziemi powstan? zmarli kiedy nadejdzie czas.

?O?yj? Twoi umarli, powstan? ich trupy, obudz? si? i uraduj? spoczywaj?cy w prochu? (Izajasz, 26, 19)

Tak?e synowie Koracha poch?oni?ci przez otch?a?, nie zgin?li  na zawsze, ale wr?c? w przysz?o?ci. Tak uczy nas Talmud odno?nie wersu:

?A synowie Koracha nie pomarli? (Bemidbar, 26, 11)

Gemara m?wi:

?Synowie Koracha nie pomarli. Tana uczy: zosta?o powiedziane w imieniu Moj?esza naszego mistrza: Specjalne miejsca zosta?o im wydzielone w Gehennie, gdzie siedli ?piewali pie?ni [ku chwale Boga]. Raba bar Bar Hana powiedzia?: by?em w trakcie podr??y kiedy jeden Arab powiedzia? do mnie, ‘Chod? ze mn?, a poka?? ci gdzie synowie Koracha zostali poch?oni?ci.’ Poszed?em i ujrza?em dwa p?kni?cia, z kt?rych wydobywa? si? dym. Wtedy wzi?? kawa?ek we?ny i zamoczy? go w wodzie, przyczepi? do szczytu swej w??czni i wsadzi? j? do otch?ani, w odpowiedzi wydoby? si? ?piew. Powiedzia?em do niego: ‘Pos?uchaj tego co zaraz us?yszysz’ I us?ysza?em ich m?wi?cych: ‘Moj?esz i jego Tora s? prawd?, ale oni [ekipa Koracha] s? k?amcami.’ Wtedy Arab rzek? do mnie: ‘Co trzydzie?ci dni Gehenna wyrzuca ich tutaj jak mi?so w garnku, a wtedy m?wi? tak: ?Moj?esz i jego Tora s? prawd?, ale oni s? k?amcami.? (Sanhedrin 110ab)

Podobnie midrasz (Bemidbar Raba, Korach 18, 11) rozpatruj?c to co powiedzia?a Hana:

?B?g u?mierca i o?ywia, sprowadza do Szeolu i z niego wynosi? (Szmuel I, 2, 6)

Odnosi si? do Koracha i jego domu, jako do tych, kt?rzy o?yj? w dzie? zmartwychwstania. Albowiem prawdziwy przyw?dca jak Moj?esz nie porzuca swojego stada.

St?d mo?na r?wnie? zrozumie? kwestie zakwitni?cia bu?aw. Mimo to, ?e dawno ju? zosta?y odci?te od drzew i wysuszone, powracaj? do ?ycia. Jest to metafora cz?owieka ? t?umaczy Remu ? wracaj?cego po ?mierci do duchowego odrodzenia w dzie? zmartwychwstania.

(wed?ug ?Torat HaOla? Remu, cz??? I, rozdz. 19)