Indyjska dusza t?skni za Syjonem

Rami Tal / Yediot Hacharonot

Raport specjalny: Cz?onkowie spo?eczno?ci Bnei Menasze trzymaj? Szabat, marz? o przeprowadzce do Izraela.

05.12.12

INDIE ? ?Od wczesnych lat mego dzieci?stwa wiedzia?em, ?e moja rodzina jest z ?Bnei Menasze? i ?e jeste?my inni od naszych s?siad?w, ale nie wiedzia?em na czym ta r??nica polega?, m?wi Harel Kingbol. ?Kiedy mia?em dziewi?? lat m?j ojciec wzi?? mnie do szpitala i zosta?em tam obrzezany.? Moi przyjaciele jako? si? o tym dowiedzieli. Chcieli zobaczy? co mi zrobiono i wy?miewali si? ze mnie. Przyszed?em do domu p?acz?c. Moja matka i ojciec powiedzieli mi: ?nie p?acz, jeste?my inni, jeste?my ?ydami i musimy sobie radzi? z tym rodzajem problemu.? To by? pierwszy raz, kiedy dowiedzia?em si? o mojej ?ydowsko?ci?, opowiada.

Kingbol, maj?cy teraz 25 lat, wygl?da na du?o m?odszego. Jego cicit (rytualne fr?dzle) wyra?nie rzucaj? si? w oczy, wisz?c u do?u koszuli, a na jego g?owie widnieje dziergana kipa. Kingbol ?onaty jest z Hodaj? i maj? oni dwuletni? c?rk? o imieniu Rachel. M?oda rodzina mieszka w apartamencie w Centrum Hebrajskim organizacji Shavei Israel w mie?cie Aizawl, b?d?cym stolic? indyjskiego stanu Mizoram, rozci?gaj?cym si? pomi?dzy Bangladeszem a Myanmarem (wcze?niej zwanym Birm?).

Jako cz?onkowie Bnei Menasze, Harel i Hodaya nale?? do spo?eczno?ci licz?cej oko?o 7.200 os?b identyfikuj?cych si? g??boko z judaizmem i Pa?stwem Izrael, przestrzegaj?cych przykaza? Tory i marz?cych o wyje?dzie do ?ydowskiego pa?stwa. Wszyscy przedstawiaj? si? u?ywaj?c swych ?ydowskich imion. Postrzegaj? swe miejsce zamieszkania w centrum ?Shavei Israel? w Aizawl jako tymczasowe, do czasu wyjazdu do Izraela; wyjazd ten by? op??niony na lata, obecnie jednak zosta? natchniony now? nadziej?.

Rodzina Kingbol nale?y do plemienia Mizo, zamieszkuj?cego Mizoram, ziemi? Miz?w. Z po?r?d miliona ludzi, jedynie 1000-1500 mieszka?c?w Mizoram uwa?a si? za Bnei Menaszy. Reszta to chrze?cijanie. Wi?kszo?? Bnei Menaszy ? oko?o 5000 os?b ? nale?y do plemienia Kuki, ?yj?cego w s?siednim stanie Indii ? Manipur. Oko?o 250 Bnei Menasze ?yje w Nagaland i podobna liczba w Myanmar. Bnei Menasze utrzymuj?, opieraj?c si? na antycznych tradycjach, kt?re zosta?y im przekazane z pokolenia na pokolenie, ?e stanowi? oni bezpo?rednich potomk?w plemienia Menasze , jednego z dziesi?ciu plemion, kt?re sk?ada?y si? na Kr?lestwo Israela. W roku 722 przed wsp?ln? er?, imperium Asyryjskie zdoby?o cz??? ziemi Izraela, zmuszaj?c 10 Plemion na wygnanie.

Sklep?o nazwie?Szalom
Ojciec?Harel?Kingbola?nauczy??czw?rk? swych dzieci?alfabetu hebrajskiego,?w ich domu znajdowa?a si??Biblia?w j?zyku?Mizo, a rodzice?i dzieci?czytali j? przy ka?dej okazji.?Jednak?Kingbol?uczy? si? w chrze?cija?skiej?szkole?wraz?z wi?kszo?ci??uczni?w Mizoram.

“W niedziel??wszyscy moi przyjaciele?udali si??do chrze?cija?skiej?szko?y, by?uczy? si??religii.?Nie poszed?em, a gdy?nauczyciel?zapyta??dlaczego,?odpowiedzia?em, ?e?jestem ?ydem?i nie?chc? studiowa??innej religii,?”opowiada.

“Wierz?, ?e?wi?kszo???Mizo?to potomkowie plemienia Menasze, jednak chc? oni pozosta??chrze?cijanami,”?m?wi Kingbol?.?”Tylko?nasza ma?a??ydowska?grupa?chce powr?ci? do?Jerozolimy.?Niemniej jednak,?ca?y nar?d?Mizo?czuje silne?po??czenie z?Izraelem. Kiedy?Izrael walczy? na wojnie z Libanem?lub?Hamasem, ludzie Mizo?wspierali Izrael? m?wi.?Spaceruj?c po?Aizawl, zauwa?y?em , ?e istnieje tam?ulica?o nazwie “Syjon” a lokalne?sklepy?nosz? takie?nazwy jak”Szalom”?lub “Izrael”.

Kingbol marzy o wyje?dzie do Izraela odk?d tylko pami?ta. ?Jako dzieci, siadywali?my na ?awce, w?jednym d?ugim?rz?dzie,?i?pierwszy z nas?robi? szum, na?laduj?cy ?odg?os silnika?samolot i?krzyczeli?my – “do widzenia-do zobaczenia?w Izraelu??,?wspomina?.

Kingbol?trenowa??pi?k? no?n??i?gra? w?profesjonalnym zespo?em z?Kalkuty, w rozgrywkach?II?ligii?indyjskiej.?Ale?odszed? z zespo?u, poniewa??jako zawodowy?pi?karz?nie m?g? trzyma? Szabatu.?Od 2007?roku studiuje?j?zyk hebrajski?i judaizm?w?centrum ?Shavei?Israel w?Aizawl, gdzie odpowiedzialny jest za system?komputerowy.?Wi?kszo?? jego rodziny jest?ju??w Izraelu.?Jego?starsza siostra,?Hila, wyjecha?a do Izraela?w 2000 roku, i?wysz?a za m?? za?imigranta z Rosji.?Jego brat,?Aviv,?zaci?gn?? si? do?jednostki?Givati?izraelskiej armii,?uko?czy? podstawowy trening?i?zgin?? w wypadku?wojskowym dwa?lata?temu.

Edmond?Kingbol,?(52)?ojciec?Harela, powiedzia?, ?e jego?zainteresowanie judaizmem?zacz??o si? w?1988 roku i?od tego czasu przestrzega?przykaza??i modli si??codziennie.?”Kiedy?zgin?? m?j syn?pojechali?my do Izraela na jego pogrzeb i?w ubieg?ym roku?pojechali?my ponownie na uroczysto?? z okazji pierwszej rocznicy ?mierci. Jako?rodzice?zabitego ?o?nierza?mamy prawo?do pozostania?w Izraelu?ale chcemy?przyjecha? tu jako?nowi imigranci, na podstawie?Prawa Powrotu.?Rz?d jednak?wymaga od nas?przej?cia?konwersji.?Rozumiemy to.?Ostatecznie min??o ju??2700 lat od czasu?gdy nasi przodkowie?zostali wygnani,?byli?my odci?ci?od narodu ?ydowskiego i aby?my mogli powr?ci? i by?? ?ydami?w ka?dym aspekcie?musimy?podda??si? konwersji.”

“Jednak?e, proces konwersji?w Izraelu?jest bardzo trudny. Dlatego?wr?cili?my?do Indii.?Chcemy powr?ci? do?Izraela po?za?atwieniu tych wszystkich spraw?, powiedzia?.

Oczy?Edmonda?wype?niaj? si??wtedy ?zami i?jego?g?os ?amie si?, gdy m?wi mi: “Czasami?chc??krzycze??z t?sknoty?do ziemi Izraela.?Kiedy czytam?Psalmy,?p?acz??gdy docieram do rozdzia?u?136?”.?Nast?pnie cytuje?go w?oryginalnym hebrajskim, “Nad rzekami Babilonu -?tam my?my siedzieli i p?akali,?kiedy?my wspominali Syjon.??

“Chc?, poprzez was przekaza? wiadomo?? ca?emu ludowi Izraela”, m?wi jego?syn?Harel. ?”Wiem, ?e w Izraelu s? ludzie, kt?rzy my?l?, ?e chcemy?przeprowadzi? si??tam, by poprawi? nasz??sytuacj? materialn?.?Tak,?w stosunku do Izraelczyk?w?jeste?my biedni, ale?uwierzcie mi,??e?to nie jest przyczyna prowadz?ca nas w kierunku Izraela.?Chcemy ?y??jak ?ydzi?razem z naszym ludem, w naszej Ojczy?nie, Erec?Israel.?Jeste?my?pracowici?i wiemy, jak pracowa?.?Kiedy?dotrzemy do? Izraela?b?dziemy ci??ko pracowa?, b?dziemy si? rozwija?, ?i nie?b?dziemy r??ni?? si? od reszty Izraelczyk?w.

Wszyscy cz?onkowie spo?eczno?ci?Bnei?Menasze?w Indiach?maj? nadziej?, ?e nie?b?d? musieli d?ugo czeka? na przeprowadzk? do ?ydowskiego pa?stwa.?Azriel?Hamar?(44), ?onaty z?Maayan?i?ojciec dw?jki dzieci,?pracowa? na wy?szym stanowisku?w publicznym systemie edukacyjnym?Mizoram?a?p??niej?otworzy??odnosz?c? sukcesy firm? z bran?y zarz?dzania zasobami ludzkimi. ?Sprzeda??firm??cztery?lata?temu, poniewa? my?la?, ?e?wkr?tce?przeniesie si? do?Izraela.?Jego pok?j jest?prawie pusty?- sprzeda??nawet swoje meble.?”Wiem, ?e? podejmowane s? wielkie wysi?ki, w celu?odnowienia naszej?Aliji”,powiedzia?.?”Istniej? silne?pog?oski, ?e niedawno nast?pi? prze?om w tej sprawie i mam?g??bok??nadziej?, ?e?tym razem nie?b?dziemy zawiedzeni.”

Czy s? ?ydami?

Historycy?i antropolodzy, kt?rzy badali?Bnei?Menasze?s? podzieleni w swoich?opiniach.?S? tacy, kt?rzy?twierdz?, ?e historia, zgodnie z kt?r? s? oni?potomkami plemienia?Manaszego,?nie ma ?adnych podstaw.?Wed?ug ich?wersji, chrze?cija?scy ?misjonarze? zacz?li przybywa??do?p??nocno-wschodniej cz??ci?Indii?i Birmy?w drugiej?po?owie dziewi?tnastego wieku, i?uda?o im si? skonwertowa? na chrze?cija?stwo ca?? populacj?.?Twierdz? oni, ?e?lokaln??religi? stanowi? wcze?niej?animizm?(przypisuj?cy?dusz? ka?dej ?yj?cej istocie a tak?e obiektom nieo?ywionym?jak strumieniom, wzg?rzom?i ska?om).

Wed?ug tej teorii, to? chrze?cija?ska?edukacja, a przede wszystkim?czytanie?Biblii, zrodzi?y?t?sknot??i pragnienie przynale?no?ci?do?narodu ?ydowskiego.?Rzekomo, pragnienie to opar?o si? na staro?ytnym?micie,?gdzie pojawia si? imi??Menasia, w zwi?zku z czym plemiona te uzna?y, ?e s??potomkami?Menaszego, syna?biblijnego J?zefa.

W przeciwie?stwie do?tej opinii,?inni badacze?powa?nie odnosz? si? do?roszcze??Bnei?Menasze. Zniszczenie?kr?lestwa Izraela i?wygnanie? 10?plemion?to fakty historyczne, kt?re nie s??kwestionowane,?a ich potwierdzeniem s??nie tylko opowie?ci?biblijne, ale?i dawne ?aramejskie?i?asyryjskie dokumenty. Druga Ksi?gi Kr?lewska?opowiada, ?e???10 plemion, w tym?pokolenie?Menaszego, zosta?o?zes?anych do Halach, Gozen?i?Habor?i?Medi;?obszary, kt?re?kojarzone s? z obszarami dzisiejszego?Iraku, Iranu?i Afganistanu.

Stamt?d, wedle tradycji Bnei Menaszy, ich przodkowie kontynuowali w?dr?wk? na wsch?d, docieraj?c w ko?cu do Chin a stamt?d dalej do Indi. Nazwali si? ?Bnei Menasia?.

Istniej? r?wnie? tradycje i zwyczaje, kt?re przekazywane by?y z pokolenia na pokolenie, w??czaj?c w to piosenki ?piewane przez Bnei Menaszy podczas wiosennego festiwalu, kiedy wspominane s? elementy? Wyj?cia z Egiptu ? rozst?pienie si? morza, s?up ognia i ob?ok chwa?y oraz manna, kt?ra spad?a z Niebios. Wszystko to dotyczy ludu, kt?ry mieszka setki kilometr?w od morza.

Po powstaniu pa?stwa Izrael w 1948 roku, ruch powrotu do judaizmu bardzo si? rozwin?? i jego

zwolennicy?powoli?zacz?li bardziej przestrzega? religijnych przykaza?. Niekt?rzy z nich?napisali?listy do?izraelskich?urz?dnik?w?prosz?c, by uznano ich jako potomk?w?10?zagubionych plemion?i?by pozwolono im na przeprowadzk? do?Izraela.?Do 1997 roku?nie otrzymali??adnej odpowiedzi, by? mo?e dlatego, ?e?litery?wydawa?y si??dziwne,?lub mo?e?rz?d Izraela?nie chcia??mie???adnych komplikacji?w relacjach z rz?dem?Indii.

W roku 1989 do Izraela przyby?o kilku pierwszych indywidualnych cz?onk?w spo?eczno?ci Bnei Menasze. Nast?pnie zacz?li przybywa? w grupach. Pomi?dzy 1989 a 2007 roku, oko?o 1700 Bnei Menaszy przeprowadzi?o si? do pa?stwa ?ydowskiego. Wszyscy przeszli proces formalnej konwersji i zostali uznani za nowych imigrant?w. Ich absorpcja uznana zosta?a za bardzo udan?. Najwi?ksze skupiska Bnei Menaszy znajduj? si? w Kirjat Arba, Jerozolimie, Maalot i Sderot. W 2007 roku ich alija zosta?a wstrzymana z r??nych przyczyn politycznych.

Wielu cz?onk?w spo?eczno?ci Bnei?Menasze?to m?odzi i?wykszta?ceni ludzie.?Poziom wykszta?cenia?w p??nocno-wschodnich?Indiach?jest bardzo wysoki;?mi?dzy innymi?z powodu?systemu szkolnego za?o?onego przez?misjonarzy.?Angielski jest?wymaganym przedmiotem?w indyjskim?systemie o?wiaty?i?wielu?Bnei?Menaszy?pos?uguj? si? doskona???znajomo?ci? tego j?zyka.

Obchody??wi?ta Niepodleg?o?ci (Jom Haacmaut)

Je?li ktokolwiek?w Izraelu powi?tpiewa w?oddanie Bnei?Menaszy judaizmowi?i?pa?stwu Izrael, powinni oni?obecni by? podczas niedawnej?uroczysto?ci z okazji?Dnia Niepodleg?o?ci?Izraela, kt?ra mia?a miejsce?w centrum?Shavei?Izrael? w Churachandpur?w?stanie Manipur.

Ponad 2000?os?b wzi??o udzia? w obchodach ?wi?ta, g??wnie z?Manipur, wraz?z cz?onkami spo?eczno?ci w Nagaland, a nawet? odleg?ego?stanu?Assam.?Przyjechali autobusami?(niekt?rzy?z nich siedzieli?na dachach,)? samochodami ci??arowymi, prywatnymi?samochodami,?skuterami, motocyklami?i rowerami.?Ponad?200 os?b, mieszkaj?cych?daleko od centrum?zadba?o o przybycie na miejsce w pi?tek, nie chc?c?sprofanowa??Szabatu.
W pi?tek wiecz?r,?odprawili oni wzruszaj?c? ceremoni? powitania?Szabatu, ?piewaj?c?tradycyjne pie?ni?i?uderzaj?c o st???z zachwytem, dok?adnie jak?Chasydzi.?W szabatowy poranek?modlili si??i?odczytali parsz? na dany tydzie? ze zwoju?Tory, kt?r??wcze?niej? z wielk? rado?ci? wyj?li z ?wi?tej?Arki.??Arka, oczywi?cie, zosta?a umieszczona na?lewej ?cianie?synagogi, zwracaj?c si? ku?Jerozolimie.

W dniu obchod?w Jom Haacmaut, oko?o 500 osobom uda?o si? wt?oczy? do jedynej du?ej hali w Churachandpur. Reszta?siedzia?a?na zewn?trz, obserwuj?c ceremoni??i s?uchaj?c?przem?wie??za po?rednictwem?kamer telewizyjnych?i g?o?nik?w.

Tzvi Khaute, jeden z Bnei Menaszy, kt?rzy dokonali aliji do Izraela, pracuj?cy obecnie jako nauczyciel i kordynator?Shavei?Izrael, s?u?y? za?t?umacza uroczysto?ci.?Setki?przyby?ych?ubranych by?o w kolorowe?stroje?narodowe ludu?Kuki.?Wi?kszo???dzieci i m?odzie?y ubranych by?o ?w niebieskie?i bia?e?koszule z wyhaftowan??gwiazd? Dawida, a wielu?z nich z pasj??powiewa?o?ma?ymi?izraelskimi?flagami.

Uroczysto?? rozpocz??a si? podniesieniem izraelskiej flagi i od?piewaniem narodowego hymnu Izraela? ?Hatikwa ? Bnei Menasze ?piewali pos?uguj?c si? bezb??dnym hebrajskim. Dwa??e?skie?ch?ry?od?piewa?y?rozdzia?y?z Psalm?w. Grupa Herzliya?z?Manipur?wykona?a?rytmiczny?i porywaj?cy?taniec do?s??w?takich ?jak “Izraelici?przechodz??przez Morze Czerwone”.?Inna?grupa?zaprezentowa?a zachwycaj?ce wykonanie?utworu?hebrajskiego,?”Ojciec nasz?wci?? ?yje”.

G??wnym?prelegentem by??Michael?Freund,?za?o?yciel i prezes Shavei?Izrael.?Freund?uczyni? spraw? sprowadzenia??Bnei?Menaszy?do Izraela?prac? swego ?ycia.?Freund?(43), witany przez cz?onk?w spo?eczno?ci u?ciskami i uca?owaniami, urodzi? si? w Nowym Jorku, i?przeprowadzi? si? do?Izraela?w 1995 roku. W?2001 roku za?o?y??Shavei?Izrael?i s?u?y jako przewodnicz?cy?tej organizacji w?charakterze wolontariusza,?nie pobieraj?c?pensji.

Przemawiaj?c, Freund?poinformowa??obecnych,??e wszystkie przeszkody, kt?re?op??ni?y?alij??zosta?y?usuni?te. Jego s?owa?zosta?y powitane?z wielkim?podnieceniem i ogromnym aplauzem. Wielu z przyby?ych przytula?o si??i ca?owa?o ze ?zami w?oczach.?”Mam bardzo?dobre przeczucie”?powiedzia? Freund, “?e?z pomoc??B-ga,?nied?ugo?b?dziemy pob?ogos?awieni, ujrzeniem?pierwszego ?samolotu?przewo??cego grup? imigrant?w Bnei Menasze, l?duj?cego na lotnisku Ben-Guriona?w Izraelu.”

Romans?pomi?dzy nim a?spo?eczno?ci? Bnei?Menaszy?rozpocz?? si?, gdy Freund pracowa? w?Wydziale?Komunikacji?Urz?du?Prezesa Rady Ministr?w.?Pewnego dnia na jego biurku?wyl?dowa??list?skierowany do”Jego Ekscelencji?Pana?Beniamina Netanjahu,?premiera?naszego ukochanego?pa?stwa Izrael”.?W li?cie napisane by?o: “My, Bnei?Menasze, w?drowali?my?przez setki?i tysi?ce lat?w Diasporze,?z dala od?kraju?naszych przodk?w.?Nasi przodkowie nauczyli nas, ?e?jeste?my?tubylcami Syjonu?i?nadejdzie dzie?, kiedy?do niego wr?cimy. Oni kultywowali?ten sen?i?przekazali go z ojca na syna.?To nasze??wi?te?dziedzictwo.?Zwracamy si? do Premiera,?jako przyw?dcy?narodu izraelskiego, by nasza pro?ba nie pozosta?a bez odpowiedzi?i by pozwolono nam?wyruszy? w d?ug??podr?? do? naszego domu, do Jerozolimy?”.

List ko?czy? si??poruszaj?cym?apelem:?”Jeste?cie naszymi?starszymi bra?mi,?synami pokolenia?Judy. Nadszed? czas, by?powr?ci??i? zjednoczy? si?.?Mimo??wymuszonej?na nas separacji,?nie zapomnieli?my o?was.?Prosz?, nie?zapominajcie o nas?”.
“Kiedy pierwszy raz?przeczyta?em ?w list?my?la?em, ?e jest?dziwny,” powiedzia??Freund.?”Ostatecznie,?kto?s?ysza? o zaginionym ?plemieniu?Izraela w?Indiach??Ale by?o w tym li?cie co?, co?zaintrygowa?o mnie.?Co??prawdziwego, co?dotkn??o mojego serca.” Po?kilku chwilach?niezdecydowania, Freund?si?gn?? po kartk? papieru?z oficjalnym?logo?Kancelarii Prezesa Rady Ministr?w?i napisa??szybk? odpowied??w?imieniu?premiera, dzi?kuj?c?spo?eczno?ci?za ich list i prosz?c o?dodatkowe informacje na temat?ich historii?i obyczaj?w?oraz ?ycz?c?im radosnego i?koszernego ?wi?ta?Pesach.

“Ten?rok?w Jerozolimie”

Freund?nie wiedzia??jeszcze wtedy, ?e?przyw?dcy?spo?eczno?ci od lat pisali listy do r??nych?izraelskich?premier?w, ?przynajmniej od?czas?w Goldy Meir,?a prawdopodobnie?nawet?od czas?w?Ben Guriona.?Jednak?nikt nigdy, przez dziesi?tki lat,? nie odpowiedzia? na?ich?apele. Do czas?w Freunda. Dlatego te??list?od Freunda?zosta? przyj?ty przez?Bnei?Menaszy?z wielk? rado?ci??i zaskoczeniem.?W ko?cu, po?tylu latach,?kto??w rz?dzie?Izraela?zareagowa?.?”Oni nie?wiedzieli”, powiedzia??Freund?z u?miechem, “jak ma?o?w?adzy rzeczywi?cie?posiada?em”.

List?da??Freundowi?motywacj? do za?o?enia?organizacji Shavei?Izrael.?Do dzi? Bnei?Menasze?stanowi? nada??g??wny cel?dzia?alno?ci organizacji, jednak?z biegiem?czasu, Shavei Izrael poszerzy?o sw? dzia?alno?? o prac? na rzecz ?ydowskich?potomk?w?z?ca?ego ?wiata?-od Polski?do Chin?? tych, kt?rzy chc??wzmocni??sw?j zwi?zek?z judaizmem?.

“Chc?, by by?o to absolutnie jasne:?nie jeste?my organizacj? misjonarsk?,?staraj?c? si??umie?ci?? na g?owie ka?dej osoby?o ?ydowskim pochodzeniu, kipy”, m?wi?Freund. “Chcemy po prostu?pomaga? ludziom, kt?rzy?na nowo odkryli swoje ?ydowskie korzenie?i kt?rzy chc? zbudowa??kulturow?, narodow? lub duchow? relacj? z narodem ?ydowskim.?Je?li zdecyduj? si? tak?e?formalnie?przy??czy??do narodu ?ydowskiego, to oczywi?cie?pomo?emy im to zrobi?.

Cel organizacji?to znacznie wi?cej ni? tylko?konwersje i?alija. Niekt?rzy?potomkowie??yd?w?zdecyduj? si? na bycie ?ydami, a inni b?d??po prostu?rozwija??jakiego? rodzaju relacj? i poczucie po??czenia z Izraelem?i??ydami “.
Freund???wiadomy jest obaw istniej?cych?w Izraelu,?wedle kt?rych?danie zielonego ?wiat?a aliji cz?onkom spo?eczno?ci Bnei Menasze uruchomi fal????da? przeprowadzki do Izraela?obywateli ca?ych Indii.?”Nie ma?powod?w do obaw.?W 2010 roku?zrobili?my?spis? spo?eczno?ci Bnei Menasze?na p??nocnym wschodzie?Indii i uworzyli?my oficjaln? list??7,232?os?b?”m?wi.?”Ta?lista jest list? zamkni?t?, zmienia si? ona tylko wraz ze zgonami i narodzinami.?Kiedy ostatnia?osoba?na aktualnej li?cie?wejdzie na pok?ad?samolotu lec?cego do? do?Izraela, Shavei?Izrael?zako?czy?swoj? dzia?alno???w Indiach.?”

Gor?ce zaanga?owanie Fruenda na rzecz Bnei Menaszy jest jasne: ?Wierz?, ?e Bnei Menasze s? b?ogos?awie?stwem dla Izraela i ?ydowskiego narodu?, m?wi. ?To utalentowani i cudowni ludzie ? natchni?ci wiar?, oddani syjoni?ci, kt?rym uda?o si?, w jaki? spos?b, zachowa? to?samo?? przez tysi?ce lat Wygnania. Ich pragnienie powrotu do Syjonu nigdy nie umar?o, a teraz zwracaj? si? oni do nas podejmuj?c wysi?ek by wr?ci? do Izraela i zosta? po??czonym? z naszym ludem. Musimy zwr?ci? si? do nich z otwartymi ramionami i sprowadzi? ich z powrotem do Jerozolimy. Zrobimy to?, m?wi Freund.

Po kr?tkiej chwili milczenia Fruend patrzy mi w oczy i m?wi:

“Po?wi?ci?em?swoje ?ycie?pomagaj?c spo?eczno?ci Bnei Menasze,?bowiem postrzegam j??jako cz????dalszej rodziny??ydowskiej.?Oni zas?uguj? na to, by spe?ni??swoje marzenia o?powrocie, a ja nie?spoczn?, dop?ki to nie nast?pi.?”
W?dniu obchod?w?Dnia?Niepodleg?o?ci Izraela w?Churachandpur,?cz?onkowie spo?eczno?ci Bnei Menasze?m?wili o?swoim?g??bokim poczuciu?identyfikacji z narodem ?ydowskim?i?judaizmem,?o ich wielkiej?mi?o?ci do?Izraela?i nadzieji?na jak najszybsze przeniesienie? si? do Erec Izrael.

?ydzi maj? zwyczaj m?wi?: ?w przysz?ym roku?w Jerozolimie”,” powiedzia??jeden?z prelegent?w.?”Ale my, Bnei?Menasze?m?wimy:”w tym roku?w Jerozolimie?”.

?