Paraszat Matot

?Tylko z?oto, srebro, mied?, ?elazo, syn? i o??w,….Wszystko co przechodzi przez ogie?, przeprowadzicie przez ogie?, a czystem b?dzie, jednak i wod? oczyszczaj?c? oczyszczonem by? musi; wszystko za?, co nie przechodzi przez ogie?, przeprowadzicie przez wod?. Wypierzecie te? szaty wasze dnia si?dmego, i oczyszcicie si?, a nast?pnie mo?ecie wnij?? do obozu.? (Bamidbar 31: 24-22)

Na podstawie owych werset?w, znane nam s? prawa dotycz?ce zanurzenia (tewila) naczy?.

Generalna zasada jest prosta ? naczynia, przeznaczone na posi?ek, kt?re nale?a?y do nie-?yda, a przechodz? na w?asno?? ?yda ? musz? by? zanurzone w mykwie.

Przyjrzymy si? poni?ej kilku ustaleniom prawnym autorstwa Rabina Remu, w takiej kolejno?ci, w jakiej pojawiaj? si? one w Szulchan Aruch, Jore Dea 120.

I

Pomi?dzy Riszonim (wybitni rabini ?yj?cy mi?dzy 11 a 15 wiekiem) istnia?a machloket (sp?r) dotycz?cy tego, czy obowi?zek tewila to prawo ?deorajta? (z Tory rozumianej jako Humasz) czy ?derabanan? (dzie? rabinicznych). Rambam uwa?a?, ?e obowi?zek ten jest tylko derabanan, natomiast zdaniem haRaszby (Rabina Szlomo ben Aderes) deorajta.

Pytanie to (czy deorajta czy derabanan) posiada wiele halachicznych implikacji. Na przyk?ad: co robi?, je?li istnieje w?tpliwo?? czy naczynie by?o zanurzane czy nie. Inn? konsekwencj? jest to, czy dziecko (?katan? lub ?ktana?) p?ci m?skiej i ?e?skiej, s? godni zaufania je?li chodzi o zanurzanie naczy?. Je?li bowiem tewila ma status prawa deorajta, dziecko nie jest godne zaufania, lecz je?li derabanan ? jest.

Chalacha opiera si? na Szulchan Aruch (paragraf 14) i uznaje, i? ?katan? nie jest godny zaufania, by sam dokonywa? zanurzania (tewila). ReMa zgadza si? og?lnie z t? zasad?, jednak dodaje, i? je?li katan dokonuje zanurzenia w obecno?ci doros?ego ? ?tewila mia?a miejsce?, innymi s?owy, je?li dziecko dokonuje zanurzenia w obecno?ci doros?ego, kt?ry nadzoruje, wszystko robione jest odpowiednio ? wtedy wszystko jest w porz?dku.

II

W porz?dku jest r?wnie?, w innej sytuacji: kiedy dziecko nie ma intencji zanurzenia. Czy? nie jest konieczne by zanurzenie dokonane by?o z intencj? tewila?

Nie, nie ma takiej konieczno?ci ? pisza ReMa (w paragrafie 15) ? tak?e je?li tewila zosta?a wykonana przez dziecko, lub nie-?yda, lub nawet w przypadku gdy naczynia poprostu wpad?y same do wody ? tewila uznana jest za koszern?, poniewa? nie jest konieczna intencja tewila.

III

Owa machloket dotyczy samego ?tewila. Co natomiast z u?yciem naczy?, kt?re nie by?y zanurzone w mykwie?

Czy wolno je u?ywa?? Og?nie rzecz bior?c ? nie, jest to zabronione, przez dekret rabiniczny.

Czy dekret ten dotyczy r?wnie? tymczasowego lub jednorazowego naczynia? (to cz?ste pytanie, z jakimi stykamy si? w restauracjachc czy barach typu fast food, gdzie jedzenie jest koszerne, ale naczynia nie by?y zanurzone) ? ReMa (paragraf 20) zabrania u?ycia nawet jednorazowego, lecz nie dlatego, i? zak?ada on, ?e dekret rabin?w dotyczy tak?e tymczasowego u?ycia ? pytanie to pozostaje nierozstrzygni?te -? a dlatego, i? istnieje obawa, ?e gdyby pozwoli? ludziom na jednorazowe u?ycie naczynia bez zanurzania, b?d? osoby, kt?re u?ywa? b?d? naczy? w spos?b tymczasowy, ale wielokrotnie, i ostatecznie zapomn? o tym, ?e wog?le nale?y zanurza? w mykwie…

IV

Dobrze, a wi?c zabronione jest u?ycie nie zanurzonych naczy?.

Je?li jednak ju? ich u?yli?my, czy jedzenie jakie si? na nich znajduje, mo?e by? spo?yte?

Rabin Remu (w paragrafie 15) twierdzi tak: ?Je?li nie zanurzone naczynie ju? zosta?o u?yte, jedzenie jakie po?o?one jest na nim, nie jest zabronione do spo?ycia, gdy? rabini nie zawyrokowali zakazu spo?ycia jedzenia na naczyniu.

V

Nie wszystkie naczynia musza by? zanurzane. Te zrobione z metalu i szk?a ? musz? i?? do mykwy. Natomiast te zrobione z kamienia, drewna czy plastiku ? nie musz?.

Jak? decyzj? podj?? z kolei, w przypadku naczy? zrobionych z metalu (metal trzeba zanurza?), ale pokrytych emali? lub teflonem (kt?rych to materia??w, nie trzeba zanurza?)?

ReMa (paragraf 1), jak to jest w jego zwyczaju, znajduje drog? ?rodka: naczynia pokryte innym materia?em nale?y zanurza? ale bez wymawiania b?ogos?awie?stwa (normalnie, przed zanurzeniem, wypowiadamy b?ogos??wie?stwo: ?aszer kidszanu bemicwotat wecawanu al tewilat keli? ? podobnie jak w przypadku wielu innych micwot, gdzie b?ogos?awi? nale?y przed wykonaniem micwy).

VI

Musz? dokona? ?tewila? na wielkim naczyniu, np. ogromnym medzianym garnku. Nie chc? go wrzuca? do mykwy, gdy? ?eby go wydoby? b?d? musia? zanurkowa? i szuka? na dnie. Co robi? w takim przypadku?

Rozwi?zanie jest proste ? zwil?y? r?k?, kt?ra trzyma? b?dzie garnek i w ten spos?b zanurzy? naczynie, nie upuszczaj?c go. W ten spos?b ca?y garnek b?dzie mokry (jedn? z naczelnych zasad dotycz?cych zanurzania w mykwie ? tak naczy? jak i cz?owieka ? jest to, by ca?e cia?o lub przedmiot by?y zakryte i zmoczone wod? ? je?li wystaje chocia?by jedna cz??? cia?a, np. nos ? zanurzenie jest nie wa?ne) ? i tewila b?dzie wa?na.

Rabin Remu podkre?la jednak (paragraf 6), ?e do zwil?enia r?ki nie mo?na u?y? jakiejkolwiek wody, lecz tylko wody z mykwy, jako ?e woda na r?ce ma si? po??czy? z reszt? wody i w ten spos?b oczy?ci? naczynie, dlatego te? musi by? to ta sama woda.

VII

M?wili?my o tym, ?e je?li chodzi o garnek, nale?y go zanurza?, poniewa? wchodzi on w kontakt z jedzeniem. Co robi? natomiast z pokrywk? do garnka?

Form? do pieczenia chleba nale?y zanurza?. Czy trzeba jednak zanurza? r?wnie? pokryw? do formy?

Pokryw? do garnka trzeba zanurza?, poniewa? jedzenie podchodzi do g?ry podczas gotowania a nast?pnie wraca do do?u. Jednak pokrywa do formy w piekarniku ? jej nie trzeba zanurza?, poniewa? podczas pieczenia ciasto nie idzie do g?ry i wraca i nie dotyka pokrywy; pokrywa s?u?y jedynie do zatrzymania ciep?a.

Tak pisze ReMa w paragrafie 5.

IX

Co zrobi? z naczyniami zrobionymi z mieszanki r??nych materia??w, takich kt?re trzeba zanurza? i takich, kt?rych nie trzeba zanurza? ? to prawdziwa zagwostka, gdy? nie ma czego? takiego jak p?? zanurzenie ? albo zanurzamy ca?o??, albo zwalniamy z zanurzenia i nie wsadzamy do mykwy.

Jak wi?c stanowi prawo?

Rabin Remu (w paragrafie 7) wyja?nia ?

Zale?y to od dw?ch czynnik?w ?1.? co jest g??wn? sk?adow? materia?u a co dodatkow?? 2. Czy materia? dodatkowy jest istotny, tj. czy mo?na u?y? naczynie bez dodatkowego materia?u, czy nie mo?na.

Przyk?adem na tego typu naczynia jest chocia?by metalowa patelnia z plastikowym uchwytem. G?own? cz??ci? naczynia jest metalowa patelnia i trzeba j? zanurzy?. Metalowy garnek z uchwytami z bakalitu ? g??wna cz??? naczynia to metalowy garnek wi?c nale?y zanurzy?. Garnek z plastiku z metalowymi uchwytami ? je?li da si? u?y? garnek bez uchwyt?w ? nie trzeba zanurza?. Je?li nie da si? u?y? garnka bez uchwyt?w ? nale?y zanurzy?.

(Drobna uwaga: ReMa nie pisa? o plastiku (ciekawe czemu…), lecz o drewnie, ja jednak zamieni?em drewno na plastik, by przyk?ad by? bardziej oczywisty).

X

Zajmiemy si? teraz przypadkiem naczy? przechodz?cych z r?k do r?k. Z r?k ?yda do nie-?yda, nie- ?yda do ?yda, i z powrotem. Wszystkie wymienione poni?ej przypadki om?wione s? w paragrafie nr. 11.

a) Naczynie w posiadaniu ?yda odsprzedane nie-?ydowi, a nast?pnie ponownie sprzedane ?ydowi. Nale?y zanurza?, gdy? naczynie to znalaz?o si? w posiadaniu nie-?yda.

b) ?yd po?ycza od nie-?yda pieni?dze i zostawia w zastaw naczynie. Po zwrocie pieni?dzy i odzyskaniu naczynia, nie trzeba go zanurza? w mykwie, gdy? nigdy nie przeszed? on na w?asno?? nie- ?yda.

c) Naczynie posiadane jest wsp?lnie (w partnerstwie) przez ?yda i nie-?yda ? nie trzeba zanurza?, gdy? po cz??ci posiadanie jest nadal przez ?yda.

d) Naczynie posiadane przez ?yda zosta?o skradzione przez nie ??yda, lecz uda?o si? je odzyska?. Nie trzeba w tym przypadku zanurza? (po odzyskaniu), gdy? naczynie nigdy nie przesz?o na w?asno?? nie-?yda.

e) Naczynie, kt?re zosta?o zabrane ?ydowi przez rz?dow? instytucj? (nie ?ydowsk?) jako sp?at? d?ugu lub mandatu, odzyskane p??niej przez ?yda ? naczynie to nale?y zanurzy? w mykwie po odzyskaniu (jaka jest r??nica pomi?dzy omawianym wcze?niej odzyskaniem naczynia od z?odzieja ? kiedy nie trzeba zanurza?, a odzyskaniem naczynia w omawianym tu przez nas przypadku- gdzie trzeba zanurza?? Pozostawmy odpowied? na to pytanie inteligencji naszych czytelnik?w.

f) Inne pytanie dla czytelnika: zgodnie z powy?ej wyja?nion? zasad?, w przypadku gdy ?yd ukradnie naczynie od nie-?yda, nale?y je zanurzy?, czy nie?

XI

Ostatni, lecz jak wa?ny przypadek.

Co zrobi? z naczyniem, kt?re nie by?o zanurzone lecz musimy go u?y?? Jest to problem, gdy? zabronione jest u?ycie nawet jednorazowe nie zanurzonego naczynia.

Istnieje rozwi?zanie, oparte na podstawie prawa, m?wi?cego o tym, ?e naczynia po?yczonego od nie-?yda nie trzeba zanurza?.

Mo?na wi?c podarowa? naczynie nie-?ydowi, a nast?pnie ?w nie-?yd po?ycza naczynie ?ydowi i naczynie to jest tymczasowo u?ywane, a? do czasu zanurzenia. Naczynie to nale?y, po podarowaniu, do nie-?yda, wi?c nie trzeba zanurza? go i w owy spos?b mo?na je u?ywa?.

Jest to mi?e rozwi?zanie, lecz dotyczy przypadk?w naprawd? wyj?tkowych, kiedy musimy skorzysta? z jakiego? naczynia a zupe?nie nie mamy mo?liwo?ci i?? do mykwy.

Rabin Josef Caro zezwala na u?ycie tego rozwi?zania jedynie w Szabat i na potrzeb? szabatowego posi?ku. W Szabat bowiem nie wolno zanurza? naczy? (zanurzenie wygl?da jak naprawa narz?dzia, a naprawa jest zabroniona w Szabat), istnieje natomiast micwa cieszenia si? dobrym posi?kiem w Szabat, a do podania posi?ku potrzebne s? naczynia, i poniewa? zwi?zane jest to z micw? ?oneg Szabat? (Szabatowa przyjemno??), dozwolone jest by u?y? takiego naczynia.

ReMa rozszerza (w paragrafie 16) owe zezwolenie i dozwala na wykorzystanie om?wionego przez nas triku, tak?e w zwyk?y dzie?, nie tylko w Szabat, w sytuacjach kiedy naprawd? nie mamy czasu na mykw?, wolno wtedy czasowo u?y? nie zanurzonego naczynia. Natychmiast kiedy jednak b?dziemy mie? czas i?? do mykwy, nale?y i?? i zanurzy? (po ?wczesnym odzyskaniu przez ?yda naczynia na w?asno?? oczywi?cie).

Generalna zasada jest prosta ? naczynia, przeznaczone na posi?ek, kt?re nale?a?y do nie-?yda, a przechodz? na w?asno?? ?yda ? musz? by? zanurzone w mykwie.

Przyjrzymy si? poni?ej kilku ustaleniom prawnym autorstwa Rabina Remu, w takiej kolejno?ci, w jakiej pojawiaj? si? one w Szulchan Aruch, Jore Dea 120.

I

Pomi?dzy Riszonim (wybitni rabini ?yj?cy mi?dzy 11 a 15 wiekiem) istnia?a machloket (sp?r) dotycz?cy tego, czy obowi?zek tewila to prawo ?deorajta? (z Tory rozumianej jako Humasz) czy ?derabanan? (dzie? rabinicznych). Rambam uwa?a?, ?e obowi?zek ten jest tylko derabanan, natomiast zdaniem haRaszby (Rabina Szlomo ben Aderes) deorajta.

Pytanie to (czy deorajta czy derabanan) posiada wiele halachicznych implikacji. Na przyk?ad: co robi?, je?li istnieje w?tpliwo?? czy naczynie by?o zanurzane czy nie. Inn? konsekwencj? jest to, czy dziecko (?katan? lub ?ktana?) p?ci m?skiej i ?e?skiej, s? godni zaufania je?li chodzi o zanurzanie naczy?. Je?li bowiem tewila ma status prawa deorajta, dziecko nie jest godne zaufania, lecz je?li derabanan ? jest.

 

Chalacha opiera si? na Szulchan Aruch (paragraf 14) i uznaje, i? ?katan? nie jest godny zaufania, by sam dokonywa? zanurzania (tewila). ReMa zgadza si? og?lnie z t? zasad?, jednak dodaje, i? je?li katan dokonuje zanurzenia w obecno?ci doros?ego ? ?tewila mia?a miejsce?, innymi s?owy, je?li dziecko dokonuje zanurzenia w obecno?ci doros?ego, kt?ry nadzoruje, wszystko robione jest odpowiednio ? wtedy wszystko jest w porz?dku.

II

W porz?dku jest r?wnie?, w innej sytuacji: kiedy dziecko nie ma intencji zanurzenia. Czy? nie jest konieczne by zanurzenie dokonane by?o z intencj? tewila?

Nie, nie ma takiej konieczno?ci ? pisza ReMa (w paragrafie 15) ? tak?e je?li tewila zosta?a wykonana przez dziecko, lub nie-?yda, lub nawet w przypadku gdy naczynia poprostu wpad?y same do wody ? tewila uznana jest za koszern?, poniewa? nie jest konieczna intencja tewila.

III

Owa machloket dotyczy samego ?tewila. Co natomiast z u?yciem naczy?, kt?re nie by?y zanurzone w mykwie?

Czy wolno je u?ywa?? Og?nie rzecz bior?c ? nie, jest to zabronione, przez dekret rabiniczny.

Czy dekret ten dotyczy r?wnie? tymczasowego lub jednorazowego naczynia? (to cz?ste pytanie, z jakimi stykamy si? w restauracjachc czy barach typu fast food, gdzie jedzenie jest koszerne, ale naczynia nie by?y zanurzone) ? ReMa (paragraf 20) zabrania u?ycia nawet jednorazowego, lecz nie dlatego, i? zak?ada on, ?e dekret rabin?w dotyczy tak?e tymczasowego u?ycia ? pytanie to pozostaje nierozstrzygni?te -? a dlatego, i? istnieje obawa, ?e gdyby pozwoli? ludziom na jednorazowe u?ycie naczynia bez zanurzania, b?d? osoby, kt?re u?ywa? b?d? naczy? w spos?b tymczasowy, ale wielokrotnie, i ostatecznie zapomn? o tym, ?e wog?le nale?y zanurza? w mykwie…

IV

Dobrze, a wi?c zabronione jest u?ycie nie zanurzonych naczy?.

Je?li jednak ju? ich u?yli?my, czy jedzenie jakie si? na nich znajduje, mo?e by? spo?yte?

Rabin Remu (w paragrafie 15) twierdzi tak: ?Je?li nie zanurzone naczynie ju? zosta?o u?yte, jedzenie jakie po?o?one jest na nim, nie jest zabronione do spo?ycia, gdy? rabini nie zawyrokowali zakazu spo?ycia jedzenia na naczyniu.

V

Nie wszystkie naczynia musza by? zanurzane. Te zrobione z metalu i szk?a ? musz? i?? do mykwy. Natomiast te zrobione z kamienia, drewna czy plastiku ? nie musz?.

Jak? decyzj? podj?? z kolei, w przypadku naczy? zrobionych z metalu (metal trzeba zanurza?), ale pokrytych emali? lub teflonem (kt?rych to materia??w, nie trzeba zanurza?)?

ReMa (paragraf 1), jak to jest w jego zwyczaju, znajduje drog? ?rodka: naczynia pokryte innym materia?em nale?y zanurza? ale bez wymawiania b?ogos?awie?stwa (normalnie, przed zanurzeniem, wypowiadamy b?ogos??wie?stwo: ?aszer kidszanu bemicwotat wecawanu al tewilat keli? ? podobnie jak w przypadku wielu innych micwot, gdzie b?ogos?awi? nale?y przed wykonaniem micwy).

VI

Musz? dokona? ?tewila? na wielkim naczyniu, np. ogromnym medzianym garnku. Nie chc? go wrzuca? do mykwy, gdy? ?eby go wydoby? b?d? musia? zanurkowa? i szuka? na dnie. Co robi? w takim przypadku?

Rozwi?zanie jest proste ? zwil?y? r?k?, kt?ra trzyma? b?dzie garnek i w ten spos?b zanurzy? naczynie, nie upuszczaj?c go. W ten spos?b ca?y garnek b?dzie mokry (jedn? z naczelnych zasad dotycz?cych zanurzania w mykwie ? tak naczy? jak i cz?owieka ? jest to, by ca?e cia?o lub przedmiot by?y zakryte i zmoczone wod? ? je?li wystaje chocia?by jedna cz??? cia?a, np. nos ? zanurzenie jest nie wa?ne) ? i tewila b?dzie wa?na.

Rabin Remu podkre?la jednak (paragraf 6), ?e do zwil?enia r?ki nie mo?na u?y? jakiejkolwiek wody, lecz tylko wody z mykwy, jako ?e woda na r?ce ma si? po??czy? z reszt? wody i w ten spos?b oczy?ci? naczynie, dlatego te? musi by? to ta sama woda.

VII

M?wili?my o tym, ?e je?li chodzi o garnek, nale?y go zanurza?, poniewa? wchodzi on w kontakt z jedzeniem. Co robi? natomiast z pokrywk? do garnka?

Form? do pieczenia chleba nale?y zanurza?. Czy trzeba jednak zanurza? r?wnie? pokryw? do formy?

Pokryw? do garnka trzeba zanurza?, poniewa? jedzenie podchodzi do g?ry podczas gotowania a nast?pnie wraca do do?u. Jednak pokrywa do formy w piekarniku ? jej nie trzeba zanurza?, poniewa? podczas pieczenia ciasto nie idzie do g?ry i wraca i nie dotyka pokrywy; pokrywa s?u?y jedynie do zatrzymania ciep?a.

Tak pisze ReMa w paragrafie 5.

IX

Co zrobi? z naczyniami zrobionymi z mieszanki r??nych materia??w, takich kt?re trzeba zanurza? i takich, kt?rych nie trzeba zanurza? ? to prawdziwa zagwostka, gdy? nie ma czego? takiego jak p?? zanurzenie ? albo zanurzamy ca?o??, albo zwalniamy z zanurzenia i nie wsadzamy do mykwy.

Jak wi?c stanowi prawo?

Rabin Remu (w paragrafie 7) wyja?nia ?

Zale?y to od dw?ch czynnik?w ?1.? co jest g??wn? sk?adow? materia?u a co dodatkow?? 2. Czy materia? dodatkowy jest istotny, tj. czy mo?na u?y? naczynie bez dodatkowego materia?u, czy nie mo?na.

Przyk?adem na tego typu naczynia jest chocia?by metalowa patelnia z plastikowym uchwytem. G?own? cz??ci? naczynia jest metalowa patelnia i trzeba j? zanurzy?. Metalowy garnek z uchwytami z bakalitu ? g??wna cz??? naczynia to metalowy garnek wi?c nale?y zanurzy?. Garnek z plastiku z metalowymi uchwytami ? je?li da si? u?y? garnek bez uchwyt?w ? nie trzeba zanurza?. Je?li nie da si? u?y? garnka bez uchwyt?w ? nale?y zanurzy?.

(Drobna uwaga: ReMa nie pisa? o plastiku (ciekawe czemu…), lecz o drewnie, ja jednak zamieni?em drewno na plastik, by przyk?ad by? bardziej oczywisty).

X

Zajmiemy si? teraz przypadkiem naczy? przechodz?cych z r?k do r?k. Z r?k ?yda do nie-?yda, nie- ?yda do ?yda, i z powrotem. Wszystkie wymienione poni?ej przypadki om?wione s? w paragrafie nr. 11.

a) Naczynie w posiadaniu ?yda odsprzedane nie-?ydowi, a nast?pnie ponownie sprzedane ?ydowi. Nale?y zanurza?, gdy? naczynie to znalaz?o si? w posiadaniu nie-?yda.

b) ?yd po?ycza od nie-?yda pieni?dze i zostawia w zastaw naczynie. Po zwrocie pieni?dzy i odzyskaniu naczynia, nie trzeba go zanurza? w mykwie, gdy? nigdy nie przeszed? on na w?asno?? nie- ?yda.

c) Naczynie posiadane jest wsp?lnie (w partnerstwie) przez ?yda i nie-?yda ? nie trzeba zanurza?, gdy? po cz??ci posiadanie jest nadal przez ?yda.

d) Naczynie posiadane przez ?yda zosta?o skradzione przez nie ??yda, lecz uda?o si? je odzyska?. Nie trzeba w tym przypadku zanurza? (po odzyskaniu), gdy? naczynie nigdy nie przesz?o na w?asno?? nie-?yda.

e) Naczynie, kt?re zosta?o zabrane ?ydowi przez rz?dow? instytucj? (nie ?ydowsk?) jako sp?at? d?ugu lub mandatu, odzyskane p??niej przez ?yda ? naczynie to nale?y zanurzy? w mykwie po odzyskaniu (jaka jest r??nica pomi?dzy omawianym wcze?niej odzyskaniem naczynia od z?odzieja ? kiedy nie trzeba zanurza?, a odzyskaniem naczynia w omawianym tu przez nas przypadku- gdzie trzeba zanurza?? Pozostawmy odpowied? na to pytanie inteligencji naszych czytelnik?w.

f) Inne pytanie dla czytelnika: zgodnie z powy?ej wyja?nion? zasad?, w przypadku gdy ?yd ukradnie naczynie od nie-?yda, nale?y je zanurzy?, czy nie?

XI

Ostatni, lecz jak wa?ny przypadek.

Co zrobi? z naczyniem, kt?re nie by?o zanurzone lecz musimy go u?y?? Jest to problem, gdy? zabronione jest u?ycie nawet jednorazowe nie zanurzonego naczynia.

Istnieje rozwi?zanie, oparte na podstawie prawa, m?wi?cego o tym, ?e naczynia po?yczonego od nie-?yda nie trzeba zanurza?.

Mo?na wi?c podarowa? naczynie nie-?ydowi, a nast?pnie ?w nie-?yd po?ycza naczynie ?ydowi i naczynie to jest tymczasowo u?ywane, a? do czasu zanurzenia. Naczynie to nale?y, po podarowaniu, do nie-?yda, wi?c nie trzeba zanurza? go i w owy spos?b mo?na je u?ywa?.

Jest to mi?e rozwi?zanie, lecz dotyczy przypadk?w naprawd? wyj?tkowych, kiedy musimy skorzysta? z jakiego? naczynia a zupe?nie nie mamy mo?liwo?ci i?? do mykwy.

Rabin Josef Caro zezwala na u?ycie tego rozwi?zania jedynie w Szabat i na potrzeb? szabatowego posi?ku. W Szabat bowiem nie wolno zanurza? naczy? (zanurzenie wygl?da jak naprawa narz?dzia, a naprawa jest zabroniona w Szabat), istnieje natomiast micwa cieszenia si? dobrym posi?kiem w Szabat, a do podania posi?ku potrzebne s? naczynia, i poniewa? zwi?zane jest to z micw? ?oneg Szabat? (Szabatowa przyjemno??), dozwolone jest by u?y? takiego naczynia.

ReMa rozszerza (w paragrafie 16) owe zezwolenie i dozwala na wykorzystanie om?wionego przez nas triku, tak?e w zwyk?y dzie?, nie tylko w Szabat, w sytuacjach kiedy naprawd? nie mamy czasu na mykw?, wolno wtedy czasowo u?y? nie zanurzonego naczynia. Natychmiast kiedy jednak b?dziemy mie? czas i?? do mykwy, nale?y i?? i zanurzy? (po ?wczesnym odzyskaniu przez ?yda naczynia na w?asno?? oczywi?cie).