Paraszat Devarim – ?Oto S?owa?

untitled1-540x300
?Moj?esz w Ostrych S?owach zwr?ci? si? do swego Ludu (Midrasz Raba)?

Moj?esz rozpoczyna udzieleniem nagany. To najtrudniejsza rzecz do zaakceptowania, a zarazem stanowi najwa?niejszy aspekt w procesie naprawy i stawania si? lepszym cz?owiekiem. Nagana uderza w moje ego. Zmusza mnie do poddania si?, zaakceptowania mych przewinie? i do tego by z przewinie? tych wyci?gn?? lekcj?. Wyci?gni?cie nauczki z przewinie? to najtrudniejsza sprawa, zar?wno dla osoby kt?ra otrzyma?a nagan? jak i dla osoby udzielaj?cej nagany.

W parszy na ten tydzie? mamy do czynienia z dziwnym wydarzeniem ? Moj?esz upomina lud za przewinienia ich ojc?w. Poprzednie pokolenia pope?ni?y b??dy i Moj?esz przypomina o owych b??dach z przesz?o?ci. Dlaczego musimy s?ucha? na temat tego, co z?ego zrobili nasi rodzice? W naszej ludzkiej naturze le?? silne wi?zy z naszymi rodzicami i dzie?mi.

Nikt z nas nie lubi, gdy nasz partner ?yciowy wypowiada si? na temat naszych rodzic?w w krytyczny spos?b. Pomimo, i? krytyka mo?e by? s?uszna, mamy poczucie, ?e jedynie my sami mamy prawo narzeka? na zachowanie rodzic?w lub ich pogl?dy. Kiedy jednak robi to moja ?ona…to takie niewra?liwe…

My?l?, ?e wynika to z tego, ?e wszyscy mamy mechanizm obronny polegaj?cy na tym, ?e w stosunku do tych, kt?rzy nas wychowali, posiadamy wrodzony szacunek i obaw? przed krytycznym okiem. Problem jednak polega na tym, ?e jeste?my do naszych rodzic?w bardzo podobni. Genetycznie, biologicznie, spo?ecznie, uczyli?my si? od nich, i kontynuujemy wiele z ich zwyczaj?w.

Kiedy jednak mocniej si? nad tym zastanowimy, zdamy sobie spraw? z tego, ?e w pewnym momencie (po to by osi?gn?? sukces jako rodzice, lub og?lnie po to by osi?gn?? sukces w ?yciu) musimy przyjrze? si? naszym rodzicom bardziej krytycznym okiem. Z szacunkiem, ale krytycznie, i zastanowi? si? na czym polegaj? ich b??dy i jak? lekcj? mo?emy wyci?gn?? z ich b??d?w a tak?e z ich sukces?w. Musimy popatrzy? w przesz?o?? naszych rodzin aby?my mogli rozwija? si?, wzrasta?, by wychowa? nasze dzieci, by?my mogli odnie?? sukces.

By? mo?e to w?a?nie stanowi przes?anie Moj?esza dla przysz?ych pokole?. Moj?esz rozpoczyna sw? przemow? nagan? i odnosi si? do drugiego pokolenia w zwi?zku z przewinieniami ich ojc?w. Wniosek: stajecie si? swoimi ojcami i swymi matkami. Musicie teraz zrozumie? jakie pope?nili oni b??dy, gdzie si? im nie uda?o. Zaakceptujcie to z dojrza?o?ci? i zrozumieniem, by? mo?e starajcie si? zrozumie? ich w kontek?cie ich ?yciowego do?wiadczenia. W ka?dym razie rozpoznajcie ich obawy i ich ostateczn? pora?k?.

Tylko poprzez analize naszych czyn?w, rozpoznanie naszych b??d?w z przesz?o?ci, b??d?w nas samych, naszych rodzin i naszego narodu, b?dziemy mogli tak naprawd? zacz?? odbudowanie, ofiarowanie i ostateczne odkupienie