40 Polskich ?Ukrytych ?yd?w? uko?czy cykl Daf Jomi w Lublinie

Jewish Press Staff

(Jesziwa Chachmei Lublin. Fotografia: Michael Freund)

Ponad czterdzie?ci os?b ze spo?eczno?ci ?Ukrytych ?yd?w? z Polski we?mie udzia? w bezprecedensowej konferencji zorganizowanej przez Shavei Izrael, w dniach 30 lipca – 2 sierpnia , w Lublinie; seminarium w ca?o?ci po?wi?cone b?dzie studiowaniu Talmudu.

Spotkanie to odb?dzie si? w Jesziwie Chachmej Lublin i zbiegnie si? w czasie z uko?czeniem cyklu studiowania Talmudu metod? Daf Jomi ? metoda ta zosta?a zapocz?tkowana przez za?o?yciela tej jesziwy, 80 lat temu. Seminarium ma na celu wzmocnienie lokalnej polskiej spo?eczno?ci ?ydowskiej a tak?e dotarcie do ‘Ukrytych ?yd?w? na terenie ca?ej Polski, spo?r?d kt?rych wielu chce nawi?za? bli?szy kontakt z narodem ?ydowskim.Opublikowane przez: Jewish Press Staff, w dniu 30 czerwiec 2012.

“Symbolika tego seminarium i jego lokalizacja prawdziwie wzruszaj?”, powiedzia? przewodnicz?cy Shavei Izrael Michael Freund, dodaj?c, ?e “Niemcy i ich wsp??pracownicy starali si? zg?adzi? ?ydowskie ?ycie i nauk?. Jednak prawie siedem dekad po Holocau?cie, ?ydzi ponownie studiuj? Talmud w Jesziwie Chachmei Lublin “.

Freund zaznaczy? r?wnie?, ?e “od czasu upadku ?elaznej Kurtyny, coraz wi?ksza liczba m?odych Polak?w odkrywa na nowo swoje ?ydowskie korzenie i wyra?a pragnienie, by zbli?y? si? do Izraela i narodu ?ydowskiego. Naszym obowi?zkiem jest, by do nich dotrze? i pom?c im w tym. ”

Jesziwa Chachmej Lublin zosta?a za?o?ona w 1930 roku przez nie?yj?cego ju? rabina Meira Shapiro, kt?ry wprowadzi? do ?wiata ?ydowskiego rewolucyjn? ide? “Daf Jomi”. Praktyka ta polega na studiowaniu ca?ego Talmudu Babilo?skiego, w trybie jedna strona w ka?dy dzie?, w cyklu siedmiu i p?? roku. Praktyka ta odnios?a ogromny sukces, trwaj?cy do dzi?.

Grupa ?yd?w z zagranicy, kt?rzy studiowali Daf Jomi, zako?cz? ?w cykl w Jesziwie Chachmei Lublin, w tym samym czasie, w kt?rym odbywa? si? b?dzie seminarium Shavei Izrael. Seminarium prowadzone jest przez Rabina Boaza Pasha ? emisariusza Shavei Izraela do Krakowa, w kt?rym to mie?cie pe?ni on funkcj? Naczelnego Rabina.”Ukryci ?ydzi” wezm? udzia? w ostatnich dniach studiowania Talmudu wraz z grup? ?yd?w z zagranicy, a nast?pnie do??cz? do ?wi?towania owego kamienia milowego, jakim jest zakoczenie cyklu Daf Jomi.

Kiedy hitlerowcy zaj?li Lublin w 1939 roku, zamkn?li Chachmej Lublin, ?zniszczyli jej wn?trze i spalili znajduj?c? si? w ?rodku bibliotek?. Nazi?ci wykorzystali budynek jako siedzib? regionalnej ?andarmerii niemieckiej. W 2003 roku budynek zosta? zwr?cony gminie ?ydowskiej i zosta? ponownie otwarty w lutym 2007 roku.

Historia spo?eczno?ci ?ydowskiej w Lublinie si?ga 1316 roku, kiedy pierwsi ?ydzi osiedlili si? na obrze?ach miasta. W po?owie szestnastego wieku, ?ydowskie ?ycie ?ydowskie w Lublinie dynamicznie si? rozwija?o i na obszarze Lublina istnia?a autonomiczna strefa ?ydowska. ?ydzi otrzymali ziemi? na budow? w?asnych instytucji i cmentarza, a w 1547 roku za?o?ono hebrajsk? drukarni?.

Miasto by?o siedzib? najwa?niejszych rabin?w na ?wiecie takich jak rabin Shalom Shachna, za?o?yciel jesziwy w Lublinie, w kt?rej studiowali tacy uczeni jak rabin Moj?esz Isserles (Remu). W osiemnastym wieku Lublin sta? si? centrum chasydyzmu, a czo?owi chasydzcy rabini tacy jak np. s?ynny Widz?cy z Lublina odcisn?li swe pi?tno na ?ydowskim ?yciu.

W czasie Holokaustu, Lublin zosta? przekszta?cony w centrum masowej zag?ady ?yd?w. Kiedy Nazi?ci przej?li Lublin w 1939 roku , mieszka?o tam oko?o 30.000 ?yd?w. Do roku 1941 ludno?? ?ydowska liczy?a oko?o 45.000 os?b.

Dzi? kilkadziesi?t ?yd?w zarejestrowanych jest oficjalnie jako cz?onkowie spo?eczno?ci ?ydowskiej w Lublinie, ale w okolicy mieszkaj? setki ?Ukrytych? ?yd?w?.? Ostatnio rosn?ca liczba os?b zacz??a odkrywa? swoje korzenie.

“Ukryci ?ydzi” to fenomen, kt?ry zyska? na sile w ostatnich latach w Polsce, i polega na powrocie wielu ?yd?w do judaizmu i narodu ?ydowskiego. Wiele z tych ?yd?w ca?kowicie straci?o kontakt z judaizmem z powodu skrajnego antysemityzmu jaki napotkali po Holocau?cie, a niekt?rzy z nich przeszli nawet na chrze?cija?stwo. Inni ukrywali sw?j judaizm przed komunistycznymi w?adzami, lecz teraz czuj? si? wolni i chc? przyj?? na siebie sw? prawdziw? to?samo??.

Inny przypadek stanowi? ci, kt?rzy zostali przyj?ci przez katolickie rodziny i instytucje podczas Holokaustu. Nie wiedzieli oni nic o swojej ?ydowskiej to?samo?ci, nikt im o niej nie opowiedzia?, i dopiero w ostatnich latach stopniowo to?samo?? ta jest odkrywana. Dzisiaj, oko?o 4000 os?b zarejestrowanych jest jako ?ydzi w Polsce, jednak wed?ug r??nych szacunk?w, dziesi?tki tysi?cy innych os?b wci?? ukrywaj? sw? prawdziw? to?samo??, lub s? jej po prostu nie?wiadomi.

Shavei Izrael jest organizacj? non-profit za?o?on? przez Michaela Freunda, kt?ry wyemigrowa? do Izraela ze Stan?w Zjednoczonych, w celu wzmocnienia wi?zi mi?dzy Izraelem a narodem ?ydowskim i potomkami ?yd?w z ca?ego ?wiata. Organizacja jest aktualnie aktywna w dziewi?ciu krajach i zapewnia pomoc r??nym spo?eczno?ciom, takim jak Bnei Menasze w Indiach; Bnei Anousim w Hiszpanii, Portugalii i Ameryce Po?udniowej;? ?ydzi Subotnicy w Rosji, Gmina Wyznaniowa ?ydowska w Kaifeng w Chinach, i “Ukryci ?ydzi” w Polsce. Wi?cej informacji na stronie: www.shavei.org.

“Symbolika tego seminarium i jego lokalizacja prawdziwie wzruszaj?”, powiedzia? przewodnicz?cy Shavei Izrael Michael Freund, dodaj?c, ?e “Niemcy i ich wsp??pracownicy starali si? zg?adzi? ?ydowskie ?ycie i nauk?. Jednak prawie siedem dekad po Holocau?cie, ?ydzi ponownie studiuj? Talmud w Jesziwie Chachmei Lublin “.

Freund zaznaczy? r?wnie?, ?e “od czasu upadku ?elaznej Kurtyny, coraz wi?ksza liczba m?odych Polak?w odkrywa na nowo swoje ?ydowskie korzenie i wyra?a pragnienie, by zbli?y? si? do Izraela i narodu ?ydowskiego. Naszym obowi?zkiem jest, by do nich dotrze? i pom?c im w tym. ”

Jesziwa Chachmej Lublin zosta?a za?o?ona w 1930 roku przez nie?yj?cego ju? rabina Meira Shapiro, kt?ry wprowadzi? do ?wiata ?ydowskiego rewolucyjn? ide? “Daf Jomi”. Praktyka ta polega na studiowaniu ca?ego Talmudu Babilo?skiego, w trybie jedna strona w ka?dy dzie?, w cyklu siedmiu i p?? roku. Praktyka ta odnios?a ogromny sukces, trwaj?cy do dzi?.

Grupa ?yd?w z zagranicy, kt?rzy studiowali Daf Jomi, zako?cz? ?w cykl w Jesziwie Chachmei Lublin, w tym samym czasie, w kt?rym odbywa? si? b?dzie seminarium Shavei Izrael. Seminarium prowadzone jest przez Rabina Boaza Pasha ? emisariusza Shavei Izraela do Krakowa, w kt?rym to mie?cie pe?ni on funkcj? Naczelnego Rabina.”Ukryci ?ydzi” wezm? udzia? w ostatnich dniach studiowania Talmudu wraz z grup? ?yd?w z zagranicy, a nast?pnie do??cz? do ?wi?towania owego kamienia milowego, jakim jest zakoczenie cyklu Daf Jomi.

Kiedy hitlerowcy zaj?li Lublin w 1939 roku, zamkn?li Chachmej Lublin, ?zniszczyli jej wn?trze i spalili znajduj?c? si? w ?rodku bibliotek?. Nazi?ci wykorzystali budynek jako siedzib? regionalnej ?andarmerii niemieckiej. W 2003 roku budynek zosta? zwr?cony gminie ?ydowskiej i zosta? ponownie otwarty w lutym 2007 roku.

Historia spo?eczno?ci ?ydowskiej w Lublinie si?ga 1316 roku, kiedy pierwsi ?ydzi osiedlili si? na obrze?ach miasta. W po?owie szestnastego wieku, ?ydowskie ?ycie ?ydowskie w Lublinie dynamicznie si? rozwija?o i na obszarze Lublina istnia?a autonomiczna strefa ?ydowska. ?ydzi otrzymali ziemi? na budow? w?asnych instytucji i cmentarza, a w 1547 roku za?o?ono hebrajsk? drukarni?.

Miasto by?o siedzib? najwa?niejszych rabin?w na ?wiecie takich jak rabin Shalom Shachna, za?o?yciel jesziwy w Lublinie, w kt?rej studiowali tacy uczeni jak rabin Moj?esz Isserles (Remu). W osiemnastym wieku Lublin sta? si? centrum chasydyzmu, a czo?owi chasydzcy rabini tacy jak np. s?ynny Widz?cy z Lublina odcisn?li swe pi?tno na ?ydowskim ?yciu.

W czasie Holokaustu, Lublin zosta? przekszta?cony w centrum masowej zag?ady ?yd?w. Kiedy Nazi?ci przej?li Lublin w 1939 roku , mieszka?o tam oko?o 30.000 ?yd?w. Do roku 1941 ludno?? ?ydowska liczy?a oko?o 45.000 os?b.

Dzi? kilkadziesi?t ?yd?w zarejestrowanych jest oficjalnie jako cz?onkowie spo?eczno?ci ?ydowskiej w Lublinie, ale w okolicy mieszkaj? setki ?Ukrytych? ?yd?w?.? Ostatnio rosn?ca liczba os?b zacz??a odkrywa? swoje korzenie.

“Ukryci ?ydzi” to fenomen, kt?ry zyska? na sile w ostatnich latach w Polsce, i polega na powrocie wielu ?yd?w do judaizmu i narodu ?ydowskiego. Wiele z tych ?yd?w ca?kowicie straci?o kontakt z judaizmem z powodu skrajnego antysemityzmu jaki napotkali po Holocau?cie, a niekt?rzy z nich przeszli nawet na chrze?cija?stwo. Inni ukrywali sw?j judaizm przed komunistycznymi w?adzami, lecz teraz czuj? si? wolni i chc? przyj?? na siebie sw? prawdziw? to?samo??.

Inny przypadek stanowi? ci, kt?rzy zostali przyj?ci przez katolickie rodziny i instytucje podczas Holokaustu. Nie wiedzieli oni nic o swojej ?ydowskiej to?samo?ci, nikt im o niej nie opowiedzia?, i dopiero w ostatnich latach stopniowo to?samo?? ta jest odkrywana. Dzisiaj, oko?o 4000 os?b zarejestrowanych jest jako ?ydzi w Polsce, jednak wed?ug r??nych szacunk?w, dziesi?tki tysi?cy innych os?b wci?? ukrywaj? sw? prawdziw? to?samo??, lub s? jej po prostu nie?wiadomi.

Shavei Izrael jest organizacj? non-profit za?o?on? przez Michaela Freunda, kt?ry wyemigrowa? do Izraela ze Stan?w Zjednoczonych, w celu wzmocnienia wi?zi mi?dzy Izraelem a narodem ?ydowskim i potomkami ?yd?w z ca?ego ?wiata. Organizacja jest aktualnie aktywna w dziewi?ciu krajach i zapewnia pomoc r??nym spo?eczno?ciom, takim jak Bnei Menasze w Indiach; Bnei Anousim w Hiszpanii, Portugalii i Ameryce Po?udniowej;? ?ydzi Subotnicy w Rosji, Gmina Wyznaniowa ?ydowska w Kaifeng w Chinach, i “Ukryci ?ydzi” w Polsce. Wi?cej informacji na stronie:?www.shavei.org.

“Symbolika tego seminarium i jego lokalizacja prawdziwie wzruszaj?”, powiedzia? przewodnicz?cy Shavei Izrael Michael Freund, dodaj?c, ?e “Niemcy i ich wsp??pracownicy starali si? zg?adzi? ?ydowskie ?ycie i nauk?. Jednak prawie siedem dekad po Holocau?cie, ?ydzi ponownie studiuj? Talmud w Jesziwie Chachmei Lublin “.

Freund zaznaczy? r?wnie?, ?e “od czasu upadku ?elaznej Kurtyny, coraz wi?ksza liczba m?odych Polak?w odkrywa na nowo swoje ?ydowskie korzenie i wyra?a pragnienie, by zbli?y? si? do Izraela i narodu ?ydowskiego. Naszym obowi?zkiem jest, by do nich dotrze? i pom?c im w tym. ”

Jesziwa Chachmej Lublin zosta?a za?o?ona w 1930 roku przez nie?yj?cego ju? rabina Meira Shapiro, kt?ry wprowadzi? do ?wiata ?ydowskiego rewolucyjn? ide? “Daf Jomi”. Praktyka ta polega na studiowaniu ca?ego Talmudu Babilo?skiego, w trybie jedna strona w ka?dy dzie?, w cyklu siedmiu i p?? roku. Praktyka ta odnios?a ogromny sukces, trwaj?cy do dzi?.

Grupa ?yd?w z zagranicy, kt?rzy studiowali Daf Jomi, zako?cz? ?w cykl w Jesziwie Chachmei Lublin, w tym samym czasie, w kt?rym odbywa? si? b?dzie seminarium Shavei Izrael. Seminarium prowadzone jest przez Rabina Boaza Pasha ? emisariusza Shavei Izraela do Krakowa, w kt?rym to mie?cie pe?ni on funkcj? Naczelnego Rabina.”Ukryci ?ydzi” wezm? udzia? w ostatnich dniach studiowania Talmudu wraz z grup? ?yd?w z zagranicy, a nast?pnie do??cz? do ?wi?towania owego kamienia milowego, jakim jest zakoczenie cyklu Daf Jomi.

Kiedy hitlerowcy zaj?li Lublin w 1939 roku, zamkn?li Chachmej Lublin, ?zniszczyli jej wn?trze i spalili znajduj?c? si? w ?rodku bibliotek?. Nazi?ci wykorzystali budynek jako siedzib? regionalnej ?andarmerii niemieckiej. W 2003 roku budynek zosta? zwr?cony gminie ?ydowskiej i zosta? ponownie otwarty w lutym 2007 roku.

Historia spo?eczno?ci ?ydowskiej w Lublinie si?ga 1316 roku, kiedy pierwsi ?ydzi osiedlili si? na obrze?ach miasta. W po?owie szestnastego wieku, ?ydowskie ?ycie ?ydowskie w Lublinie dynamicznie si? rozwija?o i na obszarze Lublina istnia?a autonomiczna strefa ?ydowska. ?ydzi otrzymali ziemi? na budow? w?asnych instytucji i cmentarza, a w 1547 roku za?o?ono hebrajsk? drukarni?.

Miasto by?o siedzib? najwa?niejszych rabin?w na ?wiecie takich jak rabin Shalom Shachna, za?o?yciel jesziwy w Lublinie, w kt?rej studiowali tacy uczeni jak rabin Moj?esz Isserles (Remu). W osiemnastym wieku Lublin sta? si? centrum chasydyzmu, a czo?owi chasydzcy rabini tacy jak np. s?ynny Widz?cy z Lublina odcisn?li swe pi?tno na ?ydowskim ?yciu.

W czasie Holokaustu, Lublin zosta? przekszta?cony w centrum masowej zag?ady ?yd?w. Kiedy Nazi?ci przej?li Lublin w 1939 roku , mieszka?o tam oko?o 30.000 ?yd?w. Do roku 1941 ludno?? ?ydowska liczy?a oko?o 45.000 os?b.

Dzi? kilkadziesi?t ?yd?w zarejestrowanych jest oficjalnie jako cz?onkowie spo?eczno?ci ?ydowskiej w Lublinie, ale w okolicy mieszkaj? setki ?Ukrytych? ?yd?w?.? Ostatnio rosn?ca liczba os?b zacz??a odkrywa? swoje korzenie.

“Ukryci ?ydzi” to fenomen, kt?ry zyska? na sile w ostatnich latach w Polsce, i polega na powrocie wielu ?yd?w do judaizmu i narodu ?ydowskiego. Wiele z tych ?yd?w ca?kowicie straci?o kontakt z judaizmem z powodu skrajnego antysemityzmu jaki napotkali po Holocau?cie, a niekt?rzy z nich przeszli nawet na chrze?cija?stwo. Inni ukrywali sw?j judaizm przed komunistycznymi w?adzami, lecz teraz czuj? si? wolni i chc? przyj?? na siebie sw? prawdziw? to?samo??.

Inny przypadek stanowi? ci, kt?rzy zostali przyj?ci przez katolickie rodziny i instytucje podczas Holokaustu. Nie wiedzieli oni nic o swojej ?ydowskiej to?samo?ci, nikt im o niej nie opowiedzia?, i dopiero w ostatnich latach stopniowo to?samo?? ta jest odkrywana. Dzisiaj, oko?o 4000 os?b zarejestrowanych jest jako ?ydzi w Polsce, jednak wed?ug r??nych szacunk?w, dziesi?tki tysi?cy innych os?b wci?? ukrywaj? sw? prawdziw? to?samo??, lub s? jej po prostu nie?wiadomi.

Shavei Izrael jest organizacj? non-profit za?o?on? przez Michaela Freunda, kt?ry wyemigrowa? do Izraela ze Stan?w Zjednoczonych, w celu wzmocnienia wi?zi mi?dzy Izraelem a narodem ?ydowskim i potomkami ?yd?w z ca?ego ?wiata. Organizacja jest aktualnie aktywna w dziewi?ciu krajach i zapewnia pomoc r??nym spo?eczno?ciom, takim jak Bnei Menasze w Indiach; Bnei Anousim w Hiszpanii, Portugalii i Ameryce Po?udniowej;? ?ydzi Subotnicy w Rosji, Gmina Wyznaniowa ?ydowska w Kaifeng w Chinach, i “Ukryci ?ydzi” w Polsce. Wi?cej informacji na stronie:?www.shavei.org.